FCI’s prøvereglement 2019 

 

 

 

IGP 2019 (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung) 

Version 2, november 2018. 


Forord 

I mere end 35.000 år har hunden været menneskets følgesvend. Gennem domesticationen er hunden indgået i et tæt socialt fællesskab med, og på væsentlige områder blevet afhængig af, mennesket. Derigennem er der for mennesket opstået et stort ansvar for hundenes velbefindende. 

Netop ved uddannelse af hunden kræver den fysiske og psykiske sundhed højeste prioritet. Som første princip gælder derfor en dyrevenlig, artstilpasset og ikke voldelig omgang med hunden. Selvfølgeligheder er den rig-tige pasning af hunden med foder og vand ligesom omsorgen for dens sundhed, der omfatter regelmæssige vaccinationer og undersøgelser af dyrlæge. Derudover består en forpligtigelse til, at hunden har regelmæssig kontakt med mennesker og får tilstrækkelig mulighed for beskæftigelse til opfyldelse af dens behov for bevæ-gelse. 

Op gennem historien har hunden haft mange forskelligartede opgaver som menneskets hjælper. I den mo-derne verden er en stor del af disse opgaver blevet overtaget af teknikken. Derfor har hundeejeren i dag pligt til, som erstatning for de opgaver, der er gået tabt, at give mulighed for tilstrækkelig bevægelse og beskæfti-gelse i forbindelse med tæt kontakt til mennesket. Ud fra disse synspunkter skal færdselsprøven, prøver for brugshunde, sporhundeprøver og feltsøgsprøver indregnes. Hunden skal beskæftiges ud fra dens anlæg og arbejdsformåen. Hertil hører, ud over muligheden for at komme ud, også den intensive beskæftigelse med aktiviteter, der tilgodeser indlæringsevne, trangen til bevægelse og hundens øvrige anlæg. De forskellige for-mer for hundesport er til dette formål særdeles velegnede. Hunde, der ikke beskæftiges tilstrækkeligt, kan være negativt iøjnefaldende, være til gene og føre til klager i offentligheden. 

Det menneske, som uddanner sin hund eller dyrker sport sammen med den, skal, sammen med den ham betroede hund, gennemgå en omhyggelig uddannelse, hvis mål er størst mulig harmoni mellem menneske og hund. Målet for alle uddannelser er formidling af det læringsindhold, som er mulig for den enkelte hund. Den harmoniske overensstemmelse mellem mennesket og dennes hund skal lægges til grund for al beskæftigelse, uanset hvor den fremføres i hundesporten. Man kan kun opnå harmoni, hvis man sætter sig grundigt ind i hunden og dens anlæg. 

Der består en etisk forpligtigelse for mennesket til at opdrage hunden og uddanne den tilstrækkeligt. De til dette formål anvendte metoder skal tilgodese sikker viden fra adfærdsforskningen, især fra kynologien. For at opnå en effekt af opdragelse, uddannelse eller træning skal der over for hunden hele tiden anvendes positive træningsmetoder fri for vold. Ikke artstilpassede uddannelses-, opdragelses- og træningsmidler må ikke an-vendes (se Dyreværnsloven). Hundens deltagelse i hundesport skal orientere sig mod dens anlæg, præstati-onsformåen og dens vilje til at arbejde. Påvirkning af præstationsformåen gennem brug af medikamenter eller ikke dyrevenlige metoder må ikke anvendes. Mennesket skal omhyggeligt udforske sin hunds anlæg. At for-lange præstationer af en hund, som den ikke kan klare, strider mod enhver etisk bevidsthed. Den ansvarsbe-vidste hundeven vil kun deltage i prøver, konkurrencer og træning med sunde og brugsduelige hunde. FCI’s prøvereglement 2019 


 

Indholdsfortegnelse 

Forord ................................................................................................................................................................ 1 

Gyldighed ........................................................................................................................................................... 4 

Prøvesæson ....................................................................................................................................................... 4 

Prøveorganisation / Prøveleder (PL) ................................................................................................................. 5 

Prøveinspektion ................................................................................................................................................. 5 

Brugsprøvedommer ........................................................................................................................................... 5 

Adgangsbestemmelser ...................................................................................................................................... 6 

Doping- og vaccinationsbestemmelser, samt halekupering og kemisk kastration ........................................... 7 

Social omgængelighed ....................................................................................................................................... 7 

Enheder ............................................................................................................................................................. 7 

Prøvedeltagere .................................................................................................................................................. 8 

Halsbånd / line / mundkurv ............................................................................................................................... 8 

Sejrsceremoni / titler ......................................................................................................................................... 8 

Resultathæfte .................................................................................................................................................... 9 

Kommandoer / DSB bedømmelser .................................................................................................................... 9 

Internationale bestemmelser / særlige bestemmelser ................................................................................... 10 

Disciplinære retningslinjer ............................................................................................................................... 10 

Væsenstest ...................................................................................................................................................... 11 

Resultat af væsenstesten ................................................................................................................................ 12 

Identitetskontrol .............................................................................................................................................. 12 

Prædikat-tildeling ............................................................................................................................................ 13 

Retningslinjer for figuranter ............................................................................................................................ 14 

Bestemmelser for de enkelte prøver .............................................................................................................. 17 

BH Færdselsprøve ............................................................................................................................................ 17 

Gruppe A - Sporarbejde ................................................................................................................................... 19 

Gruppe B – lydighed ........................................................................................................................................ 23 

Øvelsesbeskrivelser Gr. B ................................................................................................................................ 29 

Gruppe C – forsvarsarbejde – IGP 1 til 3 ......................................................................................................... 34 

Tillægsprøver ................................................................................................................................................... 42 

IGP ZTP Avlsegnethedsprøve ........................................................................................................................... 42 

IGP V - forprøve ............................................................................................................................................... 43 

Delprøver FPR, UPR, SPR ................................................................................................................................. 44 

UPR 1-3 / Lydighedsprøve 1-3 ......................................................................................................................... 45 

SPR 1-3 / Forsvarsprøver 1-3 ........................................................................................................................... 45 FCI’s prøvereglement 2019 


 

GPR 1-3 / Brugshundeprøver A 1-3 ................................................................................................................. 45 

STPR 1-3 / Feltsøgsprøve 1-3 .......................................................................................................................... 45 

AD - Udholdenhedsprøve ................................................................................................................................ 48 

Dansk National Prøve – Begynder AB .............................................................................................................. 49 

Skitser .............................................................................................................................................................. 52 

Sporformer IGP 1 og IGP 2 ............................................................................................................................... 53 

Sporformer IGP 3 ............................................................................................................................................. 53 

IFH V................................................................................................................................................................. 54 

IFH 1 ................................................................................................................................................................. 54 

IFH 2 og IGP FH – mulige sporformer .............................................................................................................. 55 

Bane til IGP ...................................................................................................................................................... 57 

Opstilling til FIG’s flugtforsøg .......................................................................................................................... 57 

Flugtspring ....................................................................................................................................................... 58 

Klatrespring ..................................................................................................................................................... 59 

Apportbukke .................................................................................................................................................... 59 


Almindelige korte betegnelser / forkortelser 

FCI Federation Cynologique International / International sammenslutning af kennelklubber 

IGP Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung / International brugshundeprøve 

NPO Nationale Prüfungsordnung / Nationalt prøvereglement 

LAO Landesorganisation / Dansk Kennelklub 

AKZ Ausbildungskennzeichen / Uddannelsesbetegnelse 

D Brugsprøvedommer 

GST Grundstilling 

PO Prøvereglement 

DA Dommeranvisning 

KOM Kommando 

PL Prøveleder 

FIG Figurant 

HF Hundefører 

SPL Sporlægger 

DSB Driftsanlæg - Selvsikkerhed - Belastbarhed 

CIT Certificat International de Travail/International Brugschampion FCI’s prøvereglement 2019 


 

CACIT Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail 

DKBRCH Dansk Brugschampion 


Gyldighed 

Denne prøveforordning er gyldig fra den 1. januar 2019. Den er udarbejdet af FCI’s Brugshundekommission, godkendt og vedtaget i 2017. 

Med ikrafttræden af denne prøveforordning mister alle tidligere bestemmelser deres gyldighed. 

Den internationale prøveforordning er anbefalet og udarbejdet på tysk af Kommissionen. 

Den Internationale Brugshunde Prøveforordningen (IGP) gælder for alle FCI’s medlemslande. 

Alle prøvearrangementer (prøver og konkurrencer) i den internationale prøveklasse er underlagt denne hånd-bog. 


Alment 

Prøvearrangementer og konkurrencer skal tjene to formål: 

1. For det første skal de enkelte hunde ved aflæggelsen af en prøve fremstå som egnede for deres respektive anvendelsesformål. For det andet skal prøverne, med henblik på brugshundeavl, bidrage til at opretholde, henholdsvis forbedre, hundenes helbredstilstand og deres brugsduelighed fra gene-ration til generation. 

2. Endvidere tjener de til at fremme og opretholde hundenes sundhed og kondition. En bestået prøve gælder også som dokumentation for hundens avlsegnethed. 

 

Det anbefales FCI medlemslande at fremme IGP. I særlig grad skal internationale konkurrencer afholdes efter regler i IGP. Alle prøvearrangementer og konkurrencer er underlagt sportslige principper med hensyn til gen-nemførelse og de deltagendes korrekte opførsel. Håndbogens forskrifter er bindende for alle deltagere. Alle deltagere skal opfylde samme prøvekrav. Prøvearrangementer er offentlige. Sted og starttidspunkt skal offent-liggøres for medlemmerne. 

Prøvearrangementer og konkurrencer skal være i overensstemmelse med de komplette prøveforløb eller med de enkelte komplette grupper/discipliner af det pågældende prøveniveau. Kun når et komplet prøveforløb er aflagt og bestået ved et godkendt arrangement, kan den godkendte uddannelsesbetegnelse tildeles. Uddan-nelsesbetegnelserne skal anerkendes af alle FCI’s medlemslande. 

Alle prøvetrin kan gentages efter ønske. Prøvetrinnene skal aflægges i rækkefølge (trin 1-2-3). 

Hunden kan kun fremføres til en højere prøve, hvis den har aflagt og bestået det lavereliggende prøvetrin. Hunden skal altid fremføres i det højst opnåede prøvetrin, undtaget hvis der ikke er forbundet en rækkefølge eller kvalifikation til prøven (delprøver er ikke forbundet af en rækkefølge). Gælder ikke sporprøverne (IFH V, IFH 1 og IFH 2). 

Prøvesæson 

Prøvearrangementer kan gennemføres hele året, når vejrforholdene tillader det, og når mennesker og dyrs sikkerhed og sundhed ikke udsættes for fare. Er dette ikke tilfældet, må der afstås for gennemførelse af prø-vearrangementet. Ovennævnte afgørelse træffes af dommeren. Prøvesæsonen kan indskrænkes af DKK for deres område. 

Prøvedage 

A) Lørdag, søndag og helligdage 

Prøvedage er som hovedregel i weekenden, tillige med officielle helligdage. Færdselsprøver kan kun gennem-føres på disse prøvedage. Det er muligt at aflægge en Færdselsprøve i forbindelse med en videregående prøve på trin 1 (BH og IGP 1/IFH 1 prøver), såfremt der er tale om et 2 dages arrangement (fredag-lørdag, lørdag-søndag). Der kan kun stilles til en prøve pr. dag. Der er ikke krav om en bestemt tidsfrist mellem aflæg- 

gelse af BH og IGP 1/FH 1. Eksempel: fredag BH – lørdag IGP1 el. IFH1, lørdag BH – søndag IGP1 el. FH1. FCI’s prøvereglement 2019 

 

B) Fredagsprøver 

Fredage kan kun benyttes som prøvedage i forbindelse med lørdage. Bemærk: fredage kan kun benyttes, hvis antallet af tilmeldte hunde lørdag overstiger de tilladte 36 enheder (se side 18). På fredage må starttidspunktet ikke ligge før kl. 12.00, og der kan kun tilmeldes halvdelen af det normale deltagerantal. Afvikles udelukkende BH kan der fremføres 7 hunde. IGP/SPH/FH prøver anmeldt på en fredag i forbindelse med en lørdag kan først afsluttes om lørdagen. Enkelte hunde kan dog afsluttes om fredagen. Undtagelse: Hvis HF skal aflægge BH, kan de starte om fredagen, såfremt der skal afvikles IGP/FH om lørdagen, og hvis prøverne kan afvikles inden for det tilladte deltagerantal (opmærksomheden henledes på landsorganisationens og specialklubbernes regler for prøveanmeldelse). 

C) Helligdage 

På helligdage kan ovennævnte fremgangsmåde anvendes. Særlige helligdagsregler i de enkelte lande, hen-holdsvis særregler udstedt af landsorganisationen, de enkelte specialklubber og de samarbejdende foreninger skal der dog tages hensyn til. Halve dage før helligdage, der falder i ugens løb, kan ikke benyttes som prøve-dage. Godkendte danske helligdage, hvor prøver kan afholdes: 

 

- Skærtorsdag 

 

 

- 2. Pinsedag 

 

 

- Langfredag 

 

 

- Grundlovsdag 

 

 

- Påskedag 

 

 

- Juledag 

 

 

- 2. påskedag 

 

 

- 2. juledag 

 

 

- Store Bededag 

 

 

- Nytårsdag 

 

 

- Kristi Himmelfartsdag 

 

 

Prøveorganisation / Prøveleder (PL) 

PL er ansvarlig for den organisatoriske del af prøven. PL arrangerer og kontrollerer det nødvendige arbejde til forberedelse og gennemførelse af en prøve. PL skal sikre, at prøvearrangementet opfylder kravene i prøve-programmet, og stå til disposition for den fungerende dommer under hele prøvearrangementet. 

PL må således ikke fremføre hund eller varetage andre funktioner. Det påligger bl.a. PL at: 

 indhente samtlige tilladelser til gennemførelse af arrangementet 

 sørge for, at relevante sporarealer, til alle prøvetrin, er til disposition 

 sørge for, de nødvendige redskaber svarende til de pågældende prøvetrin og sikkert figurantudstyr er til stede 

 indgå aftaler med sporarealets ejer og den til enhver tid værende berettigede jagtudøver/bruger 

 levere prøvepapirer, såsom dommersedler og resultatlister til alle prøveniveauer 

 stille fagkyndigt hjælpepersonale til rådighed, f.eks. figuranter, sporlæggere, gruppe osv. 

 have modtaget resultathæfte, samt have adgang til stamtavle, vaccinationsattest og dokumentation for tegnet udvidet ansvarsforsikring. 

 

Prøvelederen skal mindst tre dage før prøvearrangementet gøre dommeren bekendt med sted, starttidspunkt, kørselsvejledning, prøvekategorier og antal deltagende hunde. Forsømmes dette, har dommeren ret til at trække sig. 

Godkendt prøveanmeldelse forelægges dommeren før prøvens start. 

Prøveinspektion 

DKK kan gennemføre en prøveinspektion. En af DKK godkendt sagkyndig person kontrollerer, at prøvepro-grammets bestemmelser efterleves for gennemførelse af prøven. 

Specialklubber, der har givet tilladelse til prøveafholdelsen, kan også tilrettelægge prøveinspektionen. 

Brugsprøvedommer 

Til prøvearrangementer inviteres af den arrangerende specialklub-/foreningsledelse eller af DKK dommere, som er autoriserede til at dømme FCI’s prøveprogram. Til FCI verdensmesterskaber bliver dommerne udpeget af FCI’s Brugshundekommission med tilslutning fra landsorganisationen.

FCI’s prøvereglement 2019 


 

Antallet af inviterede dommere er overladt til arrangøren, dog må én dommer pr. dag maksimalt dømme 36 enkeltdiscipliner. Ved verdensmesterskaber og ved nationale mesterskaber kan antallet af enkeltdiscipliner overskrides efter godkendelse af landsorganisationen. 

Dommeren må ikke dømme hunde, som vedkommende eller dennes husstand er ejer eller holder af. 

Dette gælder endvidere hunde, der fremføres af personer fra husstanden. 

En dommer kan ikke fremføre en hund ved prøver, hvor denne selv medvirker som dommer. 

Dommeren må gennem sin adfærd hverken forstyrre eller påvirke hundens arbejde (der må ikke ske hæm-ninger i det foreskrevne arbejde). 

Dommeren er ansvarlig for overholdelse og korrekt hensyntagen til gældende bestemmelser for prøven. 

Dommeren er berettiget til at afbryde prøven ved overtrædelse af prøvereglerne, og hvis dennes anvisninger ikke efterkommes. 


Adgangsbestemmelser 

På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke gøres nogen undtagelser. Bestået BH efter de nationale regler er adgangskrav. 

De enkelte lande kan fastlægge minimumsalder for aflæggelse af BH, dog mindst 12 måneder. 

Prøve                        Mindstealder                    Adgangskrav 

Beg. B og AB            10 måneder                                  - 

BH                             15 måneder                                  - 

IBGH 1                       15 måneder                               BH
IBGH 2                       15 måneder                               IBGH1
IBGH 3                       15 måneder                           IBGH2 el. UPR1 el. IGP1 

IGP V                         15 måneder                               BH
IGP 1                         18 måneder                                BH
IGP 2                          19 måneder                             IGP1
IGP 3                           20 måneder                            IGP2
IFH V                          15 måneder                              BH    
IFH 1                          18 måneder                               BH 

IFH 2                          19 måneder                              IFH1 

IGP FH                       20 måneder                              BH
IGP ZTP                     18 måneder                              BH
FPR 1-3 / Spor           15 måneder                              BH
UPR 1-3 / Lydighed    15 måneder                              BH
SPR 1-3 / Forsvar       18 måneder                              BH
STPR 1                       15 måneder                             BH
STPR 2                       15 måneder                            STPR 1 

STPR 3                       15 måneder                            STPR 2 

GPR 1-3                      18 måneder                              BH 

AD                               16 måneder                              BH

 

FCI’s prøvereglement 2019 Sporprøver (FPR) 1-3 omfatter de enkelte øvelser i spor efter reglerne i IGP. 

Lydighedsprøver (UPR) 1-3 omfatter de enkelte øvelser i lydighedsøvelser efter reglerne i IGP. 

Forsvarsarbejde (SPR) 1-3 omfatter de enkelte øvelser i forsvarsarbejde efter reglerne i IGP. 

Prøverne kan afvikles som enkeltprøver, og der tildeles ikke uddannelsesbetegnelse. 

Brugshundeprøverne (GPR) 1-3 består af gruppe B og C i prøvetrinnene IGP 1 – IGP 3. Disse kan også aflægges som enkeltprøver, og der tildeles ikke uddannelsesbetegnelse. 

Arrangementer, der kun omfatter forsvarsarbejde, er ikke tilladt. 

HF kan afgøre, på hvilket trin denne vil starte, uden at denne har aflagt et lavere trin, såfremt BH er bestået. 

Alle hunde kan deltage i prøver uden hensyn til størrelse, race eller bevis for afstamning. Hunden skal være i stand til at opfylde kravene i IGP. Dommeren træffer afgørelse, om hunden fysisk kan klare kravene i prøve-forordningen. 

Løbske tæver er tilladt til alle prøvearrangementer, dog ikke AD. De skal dog holdes adskilt fra de øvrige prøvedeltagere. I gruppe A fremføres de efter tidsplanen, i de øvrige grupper fremføres de som sidste delta-gere ved arrangementet. 

Drægtige eller diegivende hunde, syge, skadede eller smittemistænkte dyr er udelukket fra arrangementet. Tvivlstilfælde afgøres af dyrlægen. Der informeres om tidsfrister for drægtige og diegivende tæver i særskilt offentliggørelse fra FCI eller landsorganisationen. 


Doping- og vaccinationsbestemmelser, samt halekupering og kemisk kastration 

Der henvises til DKK’s udstillingsreglement. Se DKK’s hjemmeside. 


Social omgængelighed 

En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse) bider personer eller andre hunde, forsøger at bide, angriber eller forsøger at angribe, bliver diskvalificeret. Alle opnåede point slettes, også selv om hunden har været fremført. Ved to dages arrangementer omfatter diskva-lifikationen også dag 2, så hunden ikke kan deltage. 

Tilfælde af en hunds uomgængelighed medfører omgående diskvalifikation. Hunde skal før næste deltagelse ved en prøve eller en konkurrence dokumentere, at teamet har bestået en Færdselsprøve med væsenstest. Dommeren skriver på prøvedagen diskvalifikationen ind i alle de af ham tilgængelige prøvepapirer (prøvehæf-ter / resultatlister) og underskriver disse. 

Tekst: ”Diskvalifikation på grund af manglende social omgængelighed. Hunden skal på ny fremføres i en Færd-selsprøve med væsenstest.” 
 

Enheder FPR, UPR og SPR 1-3 og beg. B (delprøver) 

hver 1 enhed 

GPR 1-3 (gr. B og C) og beg. AB 

hver 2 enheder 

IBGH 1-3 (Ny type prøve, hvori der kan afholdes konkurrencer. I bedøm-melsen vægtes samarbejdet) 

hver 1 enhed 

IFH V (Spor) 

hver 1 enhed 

IFH 1, IFH 2 og IGP FH (Spor) 

hver 3 enheder 

BH (Færdselsprøve) 

hver 2 enheder 

IGP V (Forprøve til brugsprøver) 

hver 2 enheder 

IGP ZTP (Avlsegnethedsprøve for nogle racer) 

hver 3 enheder 

IGP 1-3 (Brugsprøver) 

hver 3 enheder 

STPR 1-3 (Feltsøgsprøver) 

hver 1 enhed 

AD (Udholdenhedsprøve) 

hver 1 enhed 


FCI’s prøvereglement 2019 Prøvedeltagere 

Prøvedeltagerne skal overholde fristen for sidste tilmelding til prøvearrangementet. Ved afleveringen af tilmel-dingen forpligter deltageren sig til at betale startgebyret. 

Skulle en deltager af en eller anden grund være forhindret i at være til stede, skal vedkommende omgående meddele dette til prøvelederen. Deltageren skal overholde de til enhver tid gældende veterinær- og dyreværns-bestemmelser. Deltageren skal rette sig efter dommerens og prøvelederens anvisninger. Prøvedeltageren skal fremføre sin hund sportslig korrekt og skal, uanset det opnåede resultat i én disciplin, fremstille hunden i samtlige discipliner ved den pågældende prøve. 

Prøven slutter med bekendtgørelse af resultater og udlevering af resultathæfter. 

Mindste deltagerantal er fastlagt til 4 HF pr. prøvedag. Mindstetallet kan kun minimeres, hvis hundene fremfø-res i BH og ved samme prøvearrangement aflægger en videregående prøve. En HF må pr. dag kun deltage i ét prøvearrangement (et todages arrangement regnes som et prøvearrangement). En HF må højst fremføre 2 hunde til prøve. En hund kan kun opnå én uddannelsesbetegnelse inden for én prøve. Undtagelse: Færdsels-prøve og videregående prøve trin 1. Forudsætning for prøveaflæggelse er, at ejeren og HF er medlem i en forening, der er godkendt af landsorganisationen. Undtagelser herfra kan landsorganisationen udelukkende fastlægge for BH. 

Prøvedeltagere med fysisk handicap 

Kan en HF pga. et fysisk handicap ikke udføre en øvelse korrekt, skal denne meddele det til dommeren før prøvens begyndelse. Tillader et handicap ikke, at hunden kan føres på HF’s venstre side, kan den føres på højre side. Landsorganisationen kan tillade yderligere undtagelser/dispensationer. 

Halsbånd / line / mundkurv 

Hunden skal fremføres med et enradet, løst liggende og langleddet kædehalsbånd. Ved BH er læderhalsbånd, stofhalsbånd eller brystsele tilladt – dog er brystsele ikke tilladt ved IBGH 1-3. Ved sporarbejdet kan der, ud over det obligatoriske kædehalsbånd, anvendes en sporsele eller en genkendelsesvest (Kenndecke). Der skal medføres en line, som bæres med låsen væk fra hunden eller ude af syne. 

Mundkurvstvang 

Der skal være opmærksomhed på de enkelte landes regler om hunde i det offentlige rum. HF, der med deres hunde har påbud efter loven, må fremføre dem med mundkurv f.eks. i del B i Færdselsprøven. 

Erstatningsansvar 

Hundeejeren henholdsvis HF er ansvarlig for alle person- og tingskader, som forårsages af denne eller af vedkommendes hund. Hundeejeren skal sørge for den nødvendige forsikring (udvidet ansvarsforsikring). Un-der hele prøvearrangementet hæfter HF for sig selv og sin hund for ethvert ulykkestilfælde eller uheld. Givne anvisninger fra dommer eller prøveleder betragtes som frivilligt udført af HF og for dennes egen risiko. 

Vaccinationer 

Vaccinationsattest, eller den af myndighederne foreskrevne dokumentation for vaccinationer, skal på forlan-gende fremlægges for dommeren eller prøveleder, før prøven begynder. 

Sejrsceremoni / titler 

Sejrsceremonier gennemføres adskilt for hvert prøvetrin. 

Ved pointlighed i IGP 1-3 er resultatet i gruppe C afgørende. Er der også pointlighed i denne gruppe er resul-tatet i gruppe B afgørende. Ved pointlighed i alle tre grupper tildeles alle samme placering (uafhængig af prøvetrin). Den efterfølgende placering tildeles ikke. 

Ved pointlighed i IGP FH afgøres placeringen af det højeste enkeltresultat. Ved pointlighed på begge spor tildeles samme placering. 

Alle prøvedeltagere deltager i sejrsceremonien. Prøven er først afsluttet efter sejrsceremonien og udlevering af prøvepapirer. FCI’s prøvereglement 2019 

9
 

Titler 

Titlen ”International Brugschampion” (CIT) tilkendes af FCI på begæring af HF gennem DKK. 

Tildeling af CACIT og reserve-CACIT finder sted ved konkurrencer, som er anerkendt hertil af FCI. Hundene fremføres i højeste prøvetrin. 

Til et CACIT arrangement indbydes alle FCI’s medlemslande. Der skal være indbudt mindst to dommere, hvoraf mindst den ene skal komme fra et andet FCI medlemsland end arrangørlandet. 

Tildelingen sker efter anmodning fra dommerne. For tildeling af CACIT henholdsvis reserve-CACIT kan der kun foreslås hunde, som: 

- mindst har opnået præmieringsgraden “Særdeles God” på en udstilling 

- ved prøven mindst har opnået bedømmelsen “Særdeles God”, tildeling af CACIT henholdsvis reserve-CACIT er ikke automatisk tilknyttet det opnåede prædikat, 

- er anført i FCI’s gruppeinddeling (nomenklatur) i grupperne 1, 2 eller 3 og underlagt en brugshundeprøve (brugshunde og sporhunde). 

 

Regler for tildeling af titlen Dansk Brugschampion (DKBRCH) fastsættes af DKK. 

Der kan kun tildeles et CACIT og et reserve-CACIT pr. arrangement. 

Resultathæfte 

Det er pligtigt, at alle prøver indskrives i enten resultathæftet eller i stamtavlen. Udstedelse af resultathæfter følger forskrifterne for pågældende hundeførers specialklub/forening. Det indskrevne skal kontrolleres og un-derskrives af dommeren. 

I resultathæftet indføres i alle tilfælde: resultathæfte-nr. (hvis det foreligger), hundens navn og race, hundens identifikation (tatovering, chip), ejerens navn og adresse og evt. medlemsnummer, HF’s navn og medlems-nummer (hvis det afviger fra ejerens), bedømmelserne i gruppe A, B og C, samlet pointtal, prædikat, DSB-bedømmelsen, dommerens navn og underskrift. 

Kommandoer / DSB bedømmelser 

Kommandoerne i Prøvereglementet er forslag. Kommandoer er normalt udtalte korte befalinger bestående af ét ord. De kan afgives på alle sprog, men de skal for én handling altid være ens. Ved indkald kan hundens navn anvendes i stedet for kommandoen til indkald. Ved rundering kan hundens navn anvendes udover kom-mando for indkald/rundér. 

Derudover gælder brug af hundens navn i forbindelse med en kommando som dobbeltkommando. 

Landsorganisationen kan lave bestemmelser om, at der ved nationale prøver kun må anvendes kommandoer, der er fastsat af landsorganisationen og offentliggjort på hjemmesiden. Under alle omstændigheder kan kom-mandoer afgives på HF’s modersmål. 

DSB-bedømmelsen i gruppe C (gælder alle prøvetrin) 

DSB-bedømmelsen skal beskrive hundens væsensanlæg med henblik på avlsanvendelse. 

DSB-bedømmelsen har ingen indflydelse på resultatet af prøven eller af placering. Bedømmelsen starter med øvelsen bevogtning og standhals. 

Med prædikaterne udpræget/udp (a), til stede/ts (vh) og utilstrækkelig/uts (ng) bliver følgende egenskaber bedømt: driftsanlæg, selvsikkerhed og belastbarhed. 

DSB ”udpræget” får en hund, der viser stort arbejdsberedskab, tydelig driftsadfærd, målrettet udførelse af øvelserne, selvsikker optræden, fuld opmærksomhed og usædvanlig stor belastbarhed. 

DSB ”til stede” får en hund ved indskrænkninger i arbejdsberedskab, driftsadfærd, selvsikkerhed, opmærk-somhed og i belastbarhed. 

DSB ”utilstrækkelig” får en hund ved mangler i arbejdsberedskab, manglende driftsadfærd, manglende selv-sikkerhed og utilstrækkelig belastbarhed. FCI’s prøvereglement 2019 

10 

 

Internationale bestemmelser / særlige bestemmelser 

FCI’s landsorganisationer er berettiget til at udvide de almene bestemmelser for deres område f.eks. adgangs-krav og veterinære, dyrebeskyttelsesmæssige og sanitære bestemmelser eller på grund af landets lovgivning. 

Forprøven til IGP (IGP V) kan bruges som: 

1. adgangsgivende for tilmelding til brugshundeklassen 

2. adgangskrav for IGP 1, de enkelte landsorganisationer kan afgøre, om IGP V er et krav for deltagelse i IGP 1. 

 

Verdens-/Europamesterskab: 

Bestemmelserne i kommissoriet er gældende for gennemførelse af FCI’s forskellige verdens-/europamester-skaber. Udgivelse og ændringer i kommissoriet påhviler Brugshundekommissionen. 

Disciplinære retningslinjer 

Arrangementslederen er ansvarlig for orden og sikkerhed på hele prøveområdet. Dommeren er berettiget til, ved manglende orden og sikkerhed, at afbryde eller i samarbejde med arrangøren at stoppe arrangementet. 

Overtræder en HF rammebestemmelserne i prøveprogrammet, dyreværnsbestemmelserne eller den almin-delige anstændighed ved usportslig adfærd, medfører dette udelukkelse fra arrangementet. 

Dommerens bedømmelse er endegyldig og inappellabel. Enhver kritik af bedømmelsen kan medføre bortvis-ning fra hundesportspladsen, samt evt. medføre yderligere disciplinære foranstaltninger. 

I velbegrundede tilfælde, som ikke vedrører bedømmelse af det faktisk skete, men refererer til en regelover-trædelse fra dommerens side, er det muligt at indgive en protest. 

Protesten indgives skriftligt til den ansvarlige forening. Den kan kun indsendes gennem arrangementsledelsen og skal være underskrevet af den protesterende. Protesten skal foreligge senest 8 dage efter arrangementet. 

Indgivelse af en protest leder ikke til krav om revidering af dommerens bedømmelse. Videooptagelser er ikke tilladt som bevis. 

Der skal tages hensyn til landsorganisationens disciplinære bestemmelser. 

Diskvalifikation 

I tilfælde af diskvalifikation bortfalder alle point, også point opnået i andre grupper. I resultathæftet noteres hverken prædikater eller point. Det gennemførte arbejde kommenteres ikke. Det er ikke tilladt at fremføre hunden i ikke-aflagte grupper. 

Begrundelse for diskvalifikationen indføres i resultathæftet og på resultatlisten.
 

Grund 

Beskrivelse 

H. samler på sporet en genstand op og slipper den ikke 

H jager vildt og lader sig ikke mere sætte på sporet 

H stikker af under prøven og kommer ikke tilbage ef-ter tre kommandoer 

H er ikke „i hånd“ (f.eks. i side- og rygtransport); hun-den slipper ikke efter 3. kommando (en tilladt og to ekstra) eller kun efter en aktiv/korporlig indgriben af HF 

H tager fat (ikke stød) i figuranten andre steder end beskyttelsesarmen 

Hvis H i forsvarsarbejdet sætter efter en anden per-son (dommer / PL) end figuranten 

Diskvalifikation på grund af manglende lydighed 

DISK ML 

10 

Internationale bestemmelser / særlige bestemmelser 

FCI’s landsorganisationer er berettiget til at udvide de almene bestemmelser for deres område f.eks. adgangs-krav og veterinære, dyrebeskyttelsesmæssige og sanitære bestemmelser eller på grund af landets lovgivning. 

Forprøven til IGP (IGP V) kan bruges som: 

1. adgangsgivende for tilmelding til brugshundeklassen 

2. adgangskrav for IGP 1, de enkelte landsorganisationer kan afgøre, om IGP V er et krav for deltagelse i IGP 1. 

 

Verdens-/Europamesterskab: 

Bestemmelserne i kommissoriet er gældende for gennemførelse af FCI’s forskellige verdens-/europamester-skaber. Udgivelse og ændringer i kommissoriet påhviler Brugshundekommissionen. 

Disciplinære retningslinjer 

Arrangementslederen er ansvarlig for orden og sikkerhed på hele prøveområdet. Dommeren er berettiget til, ved manglende orden og sikkerhed, at afbryde eller i samarbejde med arrangøren at stoppe arrangementet. 

Overtræder en HF rammebestemmelserne i prøveprogrammet, dyreværnsbestemmelserne eller den almin-delige anstændighed ved usportslig adfærd, medfører dette udelukkelse fra arrangementet. 

Dommerens bedømmelse er endegyldig og inappellabel. Enhver kritik af bedømmelsen kan medføre bortvis-ning fra hundesportspladsen, samt evt. medføre yderligere disciplinære foranstaltninger. 

I velbegrundede tilfælde, som ikke vedrører bedømmelse af det faktisk skete, men refererer til en regelover-trædelse fra dommerens side, er det muligt at indgive en protest. 

Protesten indgives skriftligt til den ansvarlige forening. Den kan kun indsendes gennem arrangementsledelsen og skal være underskrevet af den protesterende. Protesten skal foreligge senest 8 dage efter arrangementet. 

Indgivelse af en protest leder ikke til krav om revidering af dommerens bedømmelse. Videooptagelser er ikke tilladt som bevis. 

Der skal tages hensyn til landsorganisationens disciplinære bestemmelser. 

Diskvalifikation 

I tilfælde af diskvalifikation bortfalder alle point, også point opnået i andre grupper. I resultathæftet noteres hverken prædikater eller point. Det gennemførte arbejde kommenteres ikke. Det er ikke tilladt at fremføre hunden i ikke-aflagte grupper. 

Begrundelse for diskvalifikationen indføres i resultathæftet og på resultatlisten. Grund 

Beskrivelse 

H. samler på sporet en genstand op og slipper den ikke 

H jager vildt og lader sig ikke mere sætte på sporet 

H stikker af under prøven og kommer ikke tilbage ef-ter tre kommandoer 

H er ikke „i hånd“ (f.eks. i side- og rygtransport); hun-den slipper ikke efter 3. kommando (en tilladt og to ekstra) eller kun efter en aktiv/korporlig indgriben af HF 

H tager fat (ikke stød) i figuranten andre steder end beskyttelsesarmen 

Hvis H i forsvarsarbejdet sætter efter en anden per-son (dommer / PL) end figuranten 

Diskvalifikation på grund af manglende lydighed 

DISK ML 

FCI’s prøvereglement 2019 

11 

Hunden viser sig ikke neutral under væsenstesten 

Diskvalifikation på grund af væsensmangler 

DISK MV 

HF’s usportslige optræden (f.eks. ved at medbringe motivationsgenstande og/eller foder) 

Overtrædelse af IGP-programmet, dyrebeskyttel-sesloven eller de gode vaner (almindelig god opfør-sel) 

Forsøg på snyderi ved brug af forbudte hjælpemidler 

Diskvalifikation på grund af usportslig optræden 

DISK USP 

Afbrud / afbrydelse 

Ved et “afbrud“ bibeholdes de opnåede point, også point i afsluttede grupper. I resultathæftet indskrives point opnået indtil afbrydelsen. Sker afbrydelsen i gruppe C bedømmes denne gruppe med 0 point, de opnåede point i gruppe A og B bibeholdes. 

Grunde til afbrud / afbrydelse Hunden sættes på sporet 3 gange uden succes ved starten 

Hunden forlader sporet med mere end en linelængde, eller HF følger ikke dommerens anvisning om at følge hunden 

Hunden når ikke til enden af sporet inden for den afsatte tid 

Hunden forlader figuranten, inden dommeren har givet tegn til HF om at forlade midterlinjen, og lader sig ikke dirigere ind eller forlader figuranten igen 

Hunden svigter i en forsvarsøvelse 

Hunden forlader figuranten, før dommeren har givet tegn til HF om at komme ind til hunden, og/eller HF giver kommando, så hunden bliver ved figuranten 

Hunden finder ikke figuranten efter 3 direkte forsøg 

Væsenstest 

Hundens væsen skal iagttages under hele prøveforløbet (inkl. afslutning). Viser en hund under prøven væ-sensmangler, så kan den ikke bestå væsenstesten, selv om de overståede prøvedele er forløbet positivt. Klarer en hund ikke væsenstesten, indføres grunden i prøvepapirerne. Hunden skal diskvalificeres. 

1. Væsenstesten gennemføres før påbegyndelse af enhver prøve. 

2. Testen gennemføres på et neutralt sted. Stedet skal vælges, så det ikke har for stor tilknytning til træningsplads eller sporareal. 

FCI’s prøvereglement 2019 

12 

 

3. Alle hunde skal fremføres enkeltvis. 

4. Tidspunktet skal vælges, så hunden ikke umiddelbart efter testen skal påbegynde sporarbejdet eller fremføres på pladsen. 

5. Hunden føres i line (kort line – uden sporsele). Linen skal hænge løst, der må ikke gives kommando. 

En „standard“ gennemførelse af væsenstesten må ikke finde sted. Det er op til dommeren, hvordan denne afvikler testen, men der skal ikke være ekstreme forskelle på afviklingen mellem dommerne. 

Jo mere neutralt dommeren afvikler væsenstesten, jo mere gnidningsløst og sikkert vil testen forløbe. Væ-senstesten skal afvikles under normale miljømæssige forhold. Hunden, der testes, skal ikke udfordres, da en reaktion så kan være naturlig, særligt skal ophidsende påvirkninger undgås. 

Identitetskontrollen er en nødvendig del af væsenstesten. Bedømmelsen af hundens væsen sker ikke kun før prøvens begyndelse, men afvikles under hele prøveforløbet. Konstaterer dommeren mangler, kan denne fo-retage yderligere og mere nøjagtige afprøvninger (f.eks. ved skudafgivelse). Gentagelser til dette formål er tilladt. 

Viser en hund under prøven væsensmangler, kan den, også selv om den har bestået den første test, af dom-meren udelukkes fra prøven. I prøvepapirerne indføres ”Væsenstest ikke bestået”. Afprøvning af skudligegyl-dighed finder ikke sted i Færdselsprøven. 

En BH eller en IGBH kan ikke afvikles i samme gruppe som hunde fra IGP gruppen. Der er ikke skud i BH og IBGH.

 

Resultat af væsenstesten 

Positiv adfærd = bestået 

 hunden er selvsikker 

 hunden er rolig, sikker og opmærksom 

 hunden er livlig og opmærksom 

 hunden er upåvirket og godmodig 

 

Grænsetilfælde = iagttages nøje under det videre prøveforløb 

 hunden er lidt urolig, men ikke aggressiv og i det videre prøveforløb upåvirket 

 hunden er lettere usikker, bliver i det videre forløb dog roligere 

 

Hunde, der ikke kan godkendes til prøveaflæggelse 

 usikre og bange hunde, viger væk fra personen 

 nervøse og aggressive hunde, angstbidere 

 bidske hunde 

 

Identitetskontrol 

Gennemførelse af identitetskontrol. 

Identitetskontrollen er en nødvendig del af væsenstesten. Den foretages ved, at hundens identitet fastslås ved aflæsning af tatoveringsnummer eller aflæsning af chipnummeret ved hjælp af en chiplæser. Hunde uden stamtavle skal have chipnummer. 

Dommeren bekræfter med sin underskrift på prøvepapirerne, at kontrollen er foretaget. Hvis tatoveringsnum-meret ikke tydeligt kan aflæses, indføres under alle omstændigheder de læsbare cifre. Tatoveringsnumrene skal stemme med de af HF opgivne. Ved uoverensstemmelser (f.eks. ikke læseligt nummer) bemærkes dette i prøvepapirerne. 

HF, der har købt en hund eller ladet deres hund chippe i udlandet, skal sørge for, at der er en egnet chiplæser til rådighed. Hunde, hvis identitet ikke entydigt kan fastslås, kan ikke deltage ved brugsprøvearrangementer. Findes chippen ikke af dommeren, beder denne HF selv finde chippen. Der skal af dommeren foretages en efterfølgende kontrol. Det er tilladt, at dommeren må røre hunden, f.eks. med chiplæseren.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

13 

Skudrædde hunde 

Hvad der forstås ved ”hunden er skudræd”. Eksempler: 

 hunden rejser sig, ser bange ud og løber væk 

 hunden viser en angstreaktion 

 løber ved samme adfærd til HF 

 viser panisk angst og forlader eller forsøger at forlade banen 

 viser panisk angst og løber forvirret rundt 

 

I bedømmelsen skal det overvejes, om der er tale om fejlindlæring, eller om det, at hunden rejser sig i forbin-delse med skudafgivelse, har en anden årsag. I tvivlstilfælde er dommeren forpligtet til at afprøve graden af hundens skudfølsomhed. Dette opnås ved, at dommeren opfordrer HF til at sætte en ca. 2 m lang line på hunden. I en afstand af ca. 15 skridt afgives af dommeren endnu en gang skud, herunder skal hunden stå i løsthængende line. 

Prædikat-tildeling 

Bedømmelsen af de viste præstationer består af prædikater og point. Prædikaterne og de tilhørende point skal stemme overens med fremførte arbejde.

 

Pointtabel Højeste 

pointtal 

Fortrinlig 

Særdeles god 

God 

Tilstrækkelig 

Mangelfuld 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0-0 

10 

10,0 

9,5-9,0 

8,5-8,0 

7,5-7,0 

6,5-0 

15 

15,0-14,5 

14,0-13,5 

13,0-12,0 

11,5-10,5 

10,0-0 

20 

20,0-19,5 

19,0-18,0 

17,5-16,0 

15,5-14,0 

13,5-0 

30 

30,0-29,0 

28,5-27,0 

26,5-24,0 

23,5-21,0 

20,5-0 

35 

35,0-33,0 

32,5-31,5 

31,0-28,0 

27,5-24,5 

24,0-0 

60 

60,0-58,0 

57,5-54,0 

53,5-48,0 

47,5-42,0 

41,5-0 

70 

70,0-66,5 

66,0-63,0 

62,5-56,0 

55,5-49,0 

48,5-0 

100 

100,0-96,0 

95,5-90,0 

89,5-80,0 

79,5-70,0 

69,5-0 

200 

200-192 

191-180 

179-160 

159-140 

139-0 

300 

300-286 

285-270 

269-240 

239-210 

209-0 

FCI’s prøvereglement 2019 

14 

Procentberegning Prædikat 

Tildeling 

Fradrag 

Fortrinlig 

= mindst 96 % 

eller minus ind til 4 % 

Særdeles god 

= 95 til 90 % 

eller minus 5 til 10 % 

God 

= 89 til 80 % 

eller minus 11 til 20 % 

Tilstrækkelig 

= 79 til 70 % 

eller minus 21 til 30 % 

Mangelfuld 

= under 70 % 

eller minus 31 til 100 % 

Pointtabel for de enkelte øvelser 

Ved den samlede bedømmelse af en gruppe skal der gives hele point. Ved de enkelte øvelser kan der derimod gives point med decimaler. Skulle slutresultatet ikke give et helt pointtal, rundes der op eller ned vurderet ud fra helhedsindtrykket. 

For at kunne aflægge en prøve på et højere trin kræves det, at der i alle grupper er opnået prædikatet Til-strækkeligt (70 % af de mulige point). 

Retningslinjer for figuranter 

A) Forudsætninger for figurantens arbejde i gruppe C 

1. Retningslinjer og bestemmelser vedr. udførelse af figurantarbejdet skal overholdes. 

2. Figuranten (FIG) er på prøvedagen dommerens assistent. 

3. Med henblik på såvel sin personlige sikkerhed som af forsikringsretslige grunde skal FIG såvel ved indlæringsarbejde som ved prøver og konkurrencer være iført beskyttelsesudstyr (fx bukser, ærme, beskyttelsesjakke, skridtbeskytter og handsker). 

4. Fodtøjet skal være tilpasset vejr- og jordbundsforhold, således at FIG kan stå fast og være skridsikker. 

5. Før starten af gruppe C vil FIG blive instrueret af dommeren. FIG er forpligtet til at udføre arbejdet efter dommerens anvisninger. 

6. FIG skal ved afvæbning følge anvisningerne fra HF, så længe prøvereglementet bliver overholdt. FIG skal gøre det muligt for HF at genindtage GST før start af side- og rygtransport. 

7. Ved foreningsprøver kan der arbejdes med én figurant. Det er tilladt at skifte figurant én gang, hvis FIG selv er deltager i en foreningsprøve. Ved konkurrencer, udtagelser, mesterskaber osv. skal der almindeligvis være mindst to FIG. En med FIG samboende person må stille op til hvilket som helst arrangement. 

 

B) Principper for figurantadfærd ved prøver 

1. Generelt 

 

Ved en prøve skal dommeren bedømme uddannelsesniveau og så vidt muligt kvaliteten af de fremførte hunde (fx driftsanlæg, selvsikkerhed, belastbarhed og førbarhed). Dommeren skal bedømme det, denne i forløbet af prøven ser og hører. Dette aspekt, men også iagttagelse af den sportslige afvikling af prøven (dvs. så vidt

 

FCI’s prøvereglement 2019 

15 

muligt de samme forudsætninger for alle deltagere) kræver, at figurantarbejdet giver dommeren et så retvi-sende billede som muligt. Det må altså ikke blive overladt til FIG's forgodtbefindende, hvordan gruppe C ud-vikler sig. Ydermere har FIG en række regler at tage hensyn til. 

Ved bedømmelse af de enkelte momenter i gruppe C er belastbarhed, selvsikkerhed, driftsanlæg og førbarhed vigtige bedømmelseskriterier. Yderligere skal også kvaliteten af grebet på de fremførte hunde bedømmes. Derfor må FIG, når f.eks. grebskvaliteten bedømmes, give hunden mulighed for at sætte et “godt greb”, og når belastbarheden skal bedømmes, indsætte belastningen på korrekt/passende måde. Man bør tilstræbe en ens-artet figurantadfærd, således at forudsætningerne for en korrekt bedømmelse er til stede. 

2. ”Bevogtning og standhals” 

 

FIG står – ude af syne for HF og hund – med beskyttelsesærmet holdt skråt nedad, uden at indtage en truende holdning, i det anviste skjul. Beskyttelsesærmet fungerer som beskyttelse for kroppen. FIG iagttager hunden under “bevogtning og standhals”. Animeringer og hjælp med kroppen af enhver art er ikke tilladt. Softstokken holdes nedad langs siden. 

3. ”Forhindring af figurantens flugtforsøg“ 

 

Efter øvelsen “bevogtning og standhals” kommer FIG på opfordring fra HF i normal gangart ud af skjulet og stiller sig på det af dommeren anviste sted (markerede flugtposition). FIG’s position skal gøre det muligt for HF at placere sin hund afdækket i en afstand af 5 skridt på et markeret sted ved siden af figuranten, på den side hvor beskyttelsesærmet er. Flugtretningen skal være synlig for HF. 

På anvisning fra dommeren foretager FIG i lige retning et flugtforsøg i hurtigt og beslutsomt løb uden derved at løbe overdrevet og ukontrolleret. Beskyttelsesærmet skal holdes på en måde, så hunden har optimal grebs-mulighed. FIG må under flugtforsøget ikke dreje sig mod hunden, men kan have den i sin synsvinkel. Beskyt-telsesærmet må ikke trækkes væk under flugten. Når hunden har et fast greb, fortsætter FIG i lige retning og holder beskyttelsesærmet tæt ind til kroppen. 

Flugtens længde bestemmes af dommeren. På dommerens anvisning indstiller FIG flugten. Når flugtforsøget er gennemført energisk af FIG, har dommeren en optimal bedømmelsesmulighed. 

Enhver hjælp fra FIG’s side, f.eks. hvor hunden i overdreven grad tilbydes ærmet før greb, hetzlyde, slag med softstokken på beskyttelsesbukserne før starten eller under flugtforsøget, slapt holdt arm efter greb, nedsæt-telse af hastigheden under flugtforsøget eller selvstændig indstilling af flugtforsøget, er ikke tilladt. 

“Indstilling af trængning” se punkt 9 (gælder alle prøver). 

4. ”Afværgelse af angreb under bevogtning“ 

 

 

3. ”Forhindring af figurantens flugtforsøg“ 

Efter øvelsen “bevogtning og standhals” kommer FIG på opfordring fra HF i normal gangart ud af skjulet og stiller sig på det af dommeren anviste sted (markerede flugtposition). FIG’s position skal gøre det muligt for HF at placere sin hund afdækket i en afstand af 5 skridt på et markeret sted ved siden af figuranten, på den side hvor beskyttelsesærmet er. Flugtretningen skal være synlig for HF. 

På anvisning fra dommeren foretager FIG i lige retning et flugtforsøg i hurtigt og beslutsomt løb uden derved at løbe overdrevet og ukontrolleret. Beskyttelsesærmet skal holdes på en måde, så hunden har optimal grebs-mulighed. FIG må under flugtforsøget ikke dreje sig mod hunden, men kan have den i sin synsvinkel. Beskyt-telsesærmet må ikke trækkes væk under flugten. Når hunden har et fast greb, fortsætter FIG i lige retning og holder beskyttelsesærmet tæt ind til kroppen. 

Flugtens længde bestemmes af dommeren. På dommerens anvisning indstiller FIG flugten. Når flugtforsøget er gennemført energisk af FIG, har dommeren en optimal bedømmelsesmulighed. 

Enhver hjælp fra FIG’s side, f.eks. hvor hunden i overdreven grad tilbydes ærmet før greb, hetzlyde, slag med softstokken på beskyttelsesbukserne før starten eller under flugtforsøget, slapt holdt arm efter greb, nedsæt-telse af hastigheden under flugtforsøget eller selvstændig indstilling af flugtforsøget, er ikke tilladt. 

“Indstilling af trængning” se punkt 9 (gælder alle prøver). 


 

 

4. ”Afværgelse af angreb under bevogtning“ 

Efter bevogtningsfasen foretager FIG på tegn fra dommeren et overfald på hunden. Samtidig føres softstokken med truende bevægelser henover hunden, uden dog at slå hunden. Hunden angribes frontalt. Beskyttelses-ærmet holdes tæt ind til og foran kroppen. Når hunden har taget greb, skal FIG under bevægelse trænge hunden sideværts. Det er ikke tilladt figuranten i startfasen at dreje sig væk fra hunden. FIG skal trænge alle hunde i samme retning. Dommeren skal placere sig, så det er muligt for denne at bedømme kvaliteten af hundens arbejde ved konfrontationen, i belastningsfasen, overgangs- og slipfasen og i bevogtningsfasen. Trængning i retning mod HF er ikke tilladt. Stokkebelastningstesten med softstokken tildeles på skulderparti eller i området ved manke. Stokkebelastningstesten skal udføres med samme intensitet på alle hundene. Stokkebelastningstesten finder sted efter 4-5 skridt i belastningsfasen. Efter stokkebelastningen fortsætter belastningsfasen ca. fem skridt. Herunder skal softstokken fortsat bruges som trussel. 

Trængningens varighed bestemmes af dommeren. FIG indstiller trængningen efter dommerens anvisning. 

Når overfaldet gennemføres med passende kraft af FIG, har dommeren en optimal bedømmelsesmulighed. Enhver form for hjælp fra FIG’s side – hvor FIG tilbyder hunden ærmet før overfaldet, hetzlyde, slag med softstokken på beskyttelsesbukserne før starten af overfaldet, slapt holdt “gummiarm” under trængningen, vekslende intensitet i belastningsfasen og ved stokbelastningen, selvstændig indstilling ved mangel på belast-barhed osv., er ikke tilladt. 

"Indstilling af trængning" se punkt 9.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

16 

 

5. ”Rygtransport“ (prøvetrin IGP 2 og IGP 3) 

På opfordring fra HF udfører FIG i normal gangart en rygtransport over en distance på ca. 30 skridt. Dommeren bestemmer forløbet af transporten. FIG må under transporten ikke udføre pludselige bevægelser. Softstokken og beskyttelsesærmet bæres således, at hunden ikke animeres yderligere. Særligt skal det bemærkes, at softstokken bæres skjult. FIG går med samme hastighed for alle hunde. 

6. ”Afslutning på rygtransport” IGP 2 

 

På dommerens anvisning bliver FIG efter ca. 30 skridt stående. HF går hen til FIG og tager softstokken. Hun-den skal her sidde i GST. Derefter følger en sidetransport hen til dommeren.
 

 

7. ”Overfald efter rygtransport” IGP 3 

Overfaldet efter rygtransporten foretages i bevægelse på dommerens anvisning. Overfaldet gennemføres ved, at FIG med en kraftfuld venstre- eller højre omkringvending løber målrettet i retning mod hunden. Softstokken føres med truende bevægelser over hunden. Hunden skal modtages med et smidigt holdt beskyttelsesærme – uden at FIG stopper op. Ved modtagelse af hunden skal der, om nødvendigt, udføres en drejning af kroppen for at kompensere for hundens fart. Yderligere bevægelser med beskyttelsesærmet skal undgås. Når hunden har taget greb, trænger FIG hunden i en sideværtsbevægelse. FIG skal trænge alle hunde i samme retning. Dommeren skal placere sig således, at det er muligt for denne at bedømme kvaliteten af hundens arbejde ved konfrontationen, i belastningsfasen, greb, slip og bevogtningsfasen. Trængning i retning mod HF er ikke tilladt. Varigheden af trængningen bestemmes af dommeren. FIG indstiller trængningen efter anvisning fra domme-ren. Når overfaldet udføres med den krævede dynamik af FIG, har dommeren optimal bedømmelsesmulighed. Enhver hjælp fra FIG's side f.eks. overdreven vigen til siden før greb, "servering" af beskyttelsesærmet før greb, hetzlyde, slag med softstokken på beskyttelsesbukserne før starten af overfaldet, slapt holdt "gummiarm" under trængningen, vekslende intensitet under trængningen, selvstændig indstilling af trængning ved mangel på belastbarhed hos hunden osv. er ikke tilladt. 

"Indstilling af trængning" se punkt 9.
 

 

8. ”Angreb på hunden under bevægelse“ (IGP 1 – 30 meter, IGP 2 – 40 meter, IGP 3 – 50 meter) 

I IGP 1 og IGP 2 bliver FIG stående på det sted, hvor del 1 afsluttes. HF går efter anvisning til udgangspunktet for øvelsen. 

I IGP 3 forlader FIG, efter anvisning fra dommeren, det anviste skjul og krydser banen i løb til midterlinjen. FIG angriber frontalt, uden at afbryde sit løb, HF og hund med afgivelse af hetzlyde og truende bevægelser med softstokken. Hunden skal modtages med et smidigt holdt beskyttelsesærme tilpasset situationen. Ved modta-gelse af hunden skal der, om nødvendigt, udføres en drejning af kroppen for at kompensere for hundens fart. Yderligere bevægelser med beskyttelsesærmet skal undgås. Hunden må under ingen omstændigheder løbes omkuld. Når hunden har taget greb, placerer FIG den under bevægelse sideværts, og belastningsfasen be-gynder i lige retning. Herved skal det, under alle omstændigheder, undgås at løbe hunden over ende. FIG skal trænge alle hunde i samme retning. Dommeren må placere sig således, at det er muligt for denne at bedømme hundens arbejde ved konfrontationen, i belastningsfasen, greb, slip og bevogtning. Trængning i retning mod HF er ikke tilladt. 

Varigheden af belastningsfasen bestemmes af dommeren. FIG stopper trængningen efter anvisning fra dom-meren. Kun når overfaldet er udført med den krævede dynamik af FIG, har dommeren en optimal bedømmel-sesmulighed. Hjælp fra FIG's side såsom nedsættelse af hastighed i overfaldet, modtagelse af hunden stående stille, overdreven vigen ud til siden før grebet, tilbyde hunden ærmet før overfaldet, slapt holdt “gummiarm” under trængningen, vekslende intensitet i belastningsfasen, selvstændig indstilling ved mangel på hundens belastbarhed osv. er ikke tilladt 

"Indstilling af trængning" se punkt 9 (gælder for alle øvelser).

 

 

9. ”Indstilling af trængning“ 

Indstilling af trængning ved alle forsvarsøvelser skal udføres således, at dommeren kan iagttage hundens grebsforhold, slip og bevogtningsfase (FIG må ikke indstille trængningen med ryggen til dommeren, men skal holde øjenkontakt med dommeren). Efter indstilling af en forsvarsøvelse skal modstanden mod hunden mind-skes, FIG forholder sig passiv uden at løsne sit greb i beskyttelsesærmet. Beskyttelsesærmet skal ikke bæres

 

FCI’s prøvereglement 2019 

17 

højt vinklet, men forblive i samme position, som det var fra den foregående øvelse. Softstokken holdes ude af syne for hunden, nedad langs siden af kroppen. Ved slip må FIG ingen hjælp give. Efter slip holder FIG øjen-kontakt med hunden, yderligere animering, samt enhver form for hjælp, er ikke tilladt. For at holde øjenkontakt med hunden kan FIG under bevogtningsfaser langsomt uden pludselige bevægelser følge med hunden rundt. 

10. “Usikkerhed og hundens utilstrækkelighed“ 

 

Hvis en hund ved en forsvarsøvelse ikke griber fat – eller under belastningsfasen løsner grebet og slipper – skal FIG fortsætte trængningen (mod hunden), indtil dommeren afbryder øvelsen. FIG må i sådan en situation under ingen omstændigheder yde hjælp eller selvstændigt stoppe øvelsen. Hunde, der ikke slipper, må ikke bringes til at slippe ved FIG's hjælp gennem kropsholdning eller bevægelse af softstokken. Hunde, der under bevogtningsfasen har tilbøjelighed til at forlade FIG, må ikke animeres af FIG til at blive. FIG skal ved alle øvelser og momenter forholde sig aktiv eller neutral i overensstemmelse med prøveprogrammet. Støder eller bider en hund i ærmet under bevogtningsfasen, skal FIG så vidt muligt undgå afværgebevægelser. 

Bestemmelser for de enkelte prøver

 

BH Færdselsprøve 

Almene bestemmelser 

Tilladt er hunde i alle racer og størrelser. Alderskravet fastlægges af landsorganisationen, men må ikke være under 12 måneder. 

Hunde, der ikke opnår de krævede 70 % af pointene i del A, kan ikke fremføres i del B (færdselsdelen). Ved prøvens afslutning bekendtgøres hverken prædikater eller point, dommeren tildeler alene ”bestået” eller ”ikke bestået”. 

Prøven er bestået, når der er opnået mindst 70 % af pointene i del A, og når dommeren har vurderet øvelserne i del B som tilstrækkelige. Det er tilladt for dommeren, på opfordring fra arrangøren, at foretage en rangering af deltagerne i forbindelse med en sejrsceremoni. BH er forudsætning for alle andre prøver i denne prøvefor-ordning. Der er ingen tidsfrister for genaflæggelse af prøven, der kan dog kun aflægges én prøve pr. prøve-termin (2 dages prøver). Ethvert prøveresultat skal uanset resultatet indføres i alle prøvepapirer.

 

Prøvebeskrivelse 

Skudligegyldigheden afprøves ikke i Færdselsprøven. Øvelseskrav i henhold til øvelsesbeskrivelserne i den almene del: 

Færdselsprøve på en træningsplads – samlet pointtal 60 

Lineføring                                    15 point 

Fri ved fod                                   15 point 

Bemærk særlig bestemmelse for BH i den almene del 

Sid-øvelse                                   10 point 

Bemærk særlig bestemmelse for BH i den almene del 

Afdækning med indkald               10 point 

Bemærk særlig bestemmelse for BH i den almene del 

Afdækning med afledning            10 point 
 

Prøve i færdsel

 

Alment 

De efterfølgende øvelser aflægges uden for træningspladsen i et egnet område inden for en sammenhæn-gende bebyggelse. Dommeren fastlægger sammen med PL, hvor og hvordan øvelserne gennemføres i de trafikale områder (gader, veje og pladser). Den offentlige trafik må ikke generes. Gennemførelsen af denne del kræver god tid på grund af dennes specielle karakter. Kravene til prøven må ikke nedsættes på grund af

 

FCI’s prøvereglement 2019 

18 

for mange tilmeldte hunde. Der gives ikke point i denne del, men helhedsindtrykket af hundens adfærd i de enkelte øvelser er afgørende for, om hunden skal bestå eller ikke. De efterfølgende øvelser er oplæg/ideer, og dommeren har mulighed for at variere og tilpasse øvelserne efter de stedlige givne forhold. Dommeren har ret til, ved tvivl i bedømmelsen af hundene, at kræve øvelserne gentaget henholdsvis variere øvelserne. 

Prøveforløb (de følgende øvelser er mindstekrav, der kan udvides af landsorganisationen) 

Møde med persongruppe 

På dommerens anvisning går HF med sin hund i line hen ad et fortov. Dommeren følger efter i en passende afstand. Hunden skal villigt følge HF på dennes venstre side med skulderen ud for HF’s knæ og i løst hæn-gende line. Hunden skal forholde sig roligt og ligegyldig over for fodgængere og kørende færdsel. På sin vej bliver HF strejfet af en person (hjælper/HJ), der løber forbi. Hunden skal forholde sig neutral og upåvirket af hændelsen. 

HF og hund går videre ind i en afslappet persongruppe på mindst 6 personer. En af personerne tiltaler og hilser på HF ved at give hånd. Hunden må herunder på tegn fra HF lægge eller sætte sig, men skal forholde sig roligt under den korte samtale.

 

Møde med cyklister 

HF går med sin hund i line hen ad en vej og overhales bagfra af en cyklist (HJ), der ringer med cykelklokken, idet denne kører forbi. I stor afstand vender cyklisten om, kører imod hund og HF og ringer endnu en gang med cykelklokken. Øvelsen skal foregå således, at hunden befinder sig mellem HF og cyklist. Hunden skal forholde sig upåvirket over for cyklisten. 

Møde med biler 

HF går med sin hund i line forbi adskillige biler. Under passagen startes en af bilerne. Ved en anden bil smæk-kes bildøren. Mens hund og HF går videre, stopper en bil ved siden af ekvipagen, sideruden rulles ned, og chaufføren spørger HF om en oplysning. Hunden må herunder, på tegn fra HF, lægge eller sætte sig. Hunden skal forholde sig roligt og upåvirket over for biler og trafikstøj.

 

Møde med joggere / rulleskøjteløbere 

HF går med sin hund i line ad en rolig vej. Mindst to joggere / løbere overhaler ekvipagen uden at mindske tempoet. Efter joggerne / løberne er væk, passerer på ny en jogger/løber, denne gang imod hund og HF. Joggeren/løberen løber forbi uden at sætte hastigheden ned. Hunden behøver ikke at følge HF korrekt på plads, men må ikke genere de forbipasserende. Det er tilladt, at HF under mødet med de forbipasserende kommanderer hunden i sid- eller dækposition. Løberne kan erstattes af rulleskøjteløbere. 

Møde med andre hunde 

Hunden skal forholde sig neutralt ved såvel bagfrakommende (overhalende), som forfrakommende hund og hundefører. 

HF kan under mødet anvende kommandoen plads flere gange eller kommandere hunden i sid eller dæk.

 

Hundens adfærd, når den er alene i kort tid – herunder adfærd over for andre dyr 

På dommerens anvisning går HF med hunden i line hen ad et fortov i en gade med moderat færdsel. Efter at have gået et stykke tid, og på tegn fra dommeren, stopper HF op og fastgør linen til et gærde, en afbindingsring eller lignende. HF går herefter ind i en forretning eller opgang, således at HF er ude af syne for hunden. Hunden må stå, sidde eller ligge. 

Mens HF er borte, går en fodgænger (HJ) med en anden hund i line forbi den afbundne hund i en afstand af ca. 5 skridt. Den afbundne hund skal, mens HF er borte, forholde sig roligt. Den skal lade den forbiførte hund (der ikke må være en slagsbror) passere uden at vise aggression (kraftige rusk i linen eller vedvarende gøen). På anvisning af dommeren afhentes hunden.

Anmærkning: Det er op til dommeren, om denne vil lade den enkelte hund gennemføre alle øvelser, eller denne vil lade alle hundene afvikle en øvelse, inden de går videre til den næste.

 

Gruppe A -          IGP 1              

IGP 2             

IGP 3 

               IFH V                       

IFH 1          

IFH 2                             

IGP FH 

 

Længde mindst 

300 skridt 

400 skridt 

600 skridt 

600 skridt 

1200 skridt 

1800 skridt 

2 x 1800 skridt 

2 forskellige steder og sporlæggere 

På 2 dage in-denfor en prøve 

Sider 

8, deraf 1 bue, radius 30m 

8, deraf 1 bue, radius 30m 

Vinkler 

Er rette, hvis ikke andet er nævnt 

den sidste spids 

6 rette vink-ler 

Mindst 2 spidse vinkler (30-60o

Mindst 2 spidse vinkler (30-60o

Afstand mel-lem siderne 

Min. 50 skridt 

Min. 50 skridt 

Min. 50 skridt 

Min. 50 skridt 

Min. 50 skridt 

Min. 50 

skridt 

Min. 50 skridt 

Genstande (gest.) 

Point 

3 HF’s egne gest. 

3x7 P 

3 Fremmede gest. 

3x7 P 

3 Fremmede gest. 

3x7 P 

3 HF’s egne gest. 

3x7 P 

4 Fremmede gest. 

3x5, 1x6 P 

7 Fremmede gest. 

7x3 P 

7 Fremmede gest. 

7x3 P 

Placering af genstande 

1. side = 1. 

2. side = 2. 

Sidst = 3. 

1. side = 1. 

2. side = 2. 

Sidst = 3. 

1. el. 2. side, min. 100 s. = 1. 

Dommeran-visning = 2. 

Sidst = 3. 

1. el. 2. side, min. 100 s. = 1. 

2. el. 3. s. = 2. 

Sidst = 3. 

Min. 100 s.= 1. 

Ingen krav = 2. og 3. 

Sidst = 4. 

Min. 100 s. = 1. 

Ingen krav = 2. til 6. 

Sidst = 7. 

Der kan være 2 gest. på samme side 

Min. 100 s. = 1. 

Ingen krav = 2. til 6. 

Sidst = 7. 

Der kan være 2 gest. på samme side 

Ca. mål for genstandene i cm 

L: 10 B: 2-3 H: 0,5-1 

L: 10 B: 2-3 H: 0,5-1 

L: 10 B: 2-3 H: 0,5-1 

L: 10 B: 2-3 H: 0,5-1 

L: 10 B: 2-3 H: 0,5-1 

L: 10 B: 2-3 H: 0,5-1 

L: 10 B: 2-3 H: 0,5-1 

Alder 

20 min. 

30 min. 

60 min. 

90 min. 

120 min. 

180 min. 

180 min. 

Tid til udar-bejdelse 

15 min. 

15 min. 

20 min. 

20 min. 

30 min. 

45 min. 

45 min. 

Afledning 

----- 

----- 

----- 

----- 

30 min. før start 

30 min. før start 

30 min. før start 

Adgangs-krav 

BH 

IGP 1 

IGP 2 

BH 

BH 

FH 1 

IFH2 

 

FCI’s prøvereglement 2019 

20 

IGP V og IGP ZTP spor IGP V 

IGP ZTP 

Eget spor 

Eget spor 

Længde mindst 

200 skridt 

300 skridt 

Sider 

Vinkler rette 

Alder 

Udarbejdes straks 

20 minutter 

Tid til udarbejdelse 

Indtil 10 minutter 

15 minutter 

Genstande 

2 egne gest. 

3 egne gest. 

Mål for genstande 

L:10 B:2-3 H:0,5-1 

L:10 B:2-3 H:0,5-1 

Bedømmelse 

Sporet: 79 point 

Genstande: 21 point 

Sporet: 79 point 

Genstande: 21 point 

Adgangskrav 

BH 

BH 

 

Afledning – kun IFH 1, IFH 2 og IGP FH 

Afledningen må ikke lægges inden for en afstand af 40 skridt før og efter en vinkel og heller ikke lægges over første og sidste side. De skal lægges, så sporet krydses to gange og ikke i en vinkel under 60 grader. Hunden må vise og kontrollere afledningen, hvis sporet ikke forlades. Skifter hunden fra sporet til afledningen og følger denne mere end en linelængde, skal sporarbejdet afbrydes. 

Specielt – kun IFH 2 og IGP FH 

Der er tilladt for HF, efter aftale med dommeren, kort at afbryde sporet, hvis denne tror, at denne eller dennes hund pga. den fysiske tilstand (f.eks. stærk varme) har brug for en kort pause. Den tilladte pause indregnes i tiden til udarbejdelsen. Det er tilladt for HF, under en pause eller ved en genstand, at rense hundens hoved, øjne og næse. HF kan dertil medbringe en våd klud eller en våd svamp. Hjælpemidlerne skal forevises dom-meren før udarbejdelse af sporet. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

 

Anvendeligt sporareal 

Som sporareal kan alle naturlige underlag såsom græsarealer, landbrugsjord og skovbund anvendes. Ved alle prøvetrin er arealskift, også vejovergang tilpasset det til rådighed værende sporareal, mulig. 

Sporlægning 

Den fungerende dommer eller den sporansvarlige bestemmer, ud fra det tilgængelige sporareal, sporets for-løb. Ved prøvetrin IFH V, IFH 1, IFH 2 og IGP FH modtager sporlæggeren af dommeren eller den sporansvar-lige en skitse over arealet. Denne indeholder særlige kendetegn på arealet (f.eks. træer, master, hytter osv.). 

Dommeren/den sporansvarlige inspicerer sporlægningen og instruerer sporlæggerne. Sporene kan lægges forskelligt, vinkler og genstande må ikke ved alle spor ligge med samme afstand. Sporets start skal tydeligt markeres med et skilt, der stikkes i jorden umiddelbart til venstre for udgangspunktet. Sporlæggeren står kort stille ved starten og går i naturlig gangart med normale skridt i den anviste retning. Ved lægning af sporet skal man være opmærksom på, at det lægges i naturlig gangart. Vinklerne skal ligeledes lægges i naturlig gang,

 

FCI’s prøvereglement 2019 

21 

hvor der skal tages hensyn til, at en fortløbende søgepræstation skal være mulig. En afbrydelse i sporforløbet må ikke forekomme (se skitse). Hjælp fra sporlæggeren ved unaturlig gangart, skraben eller afbrydelse af gang er ikke tilladt under hele sporforløbet. Genstande må ikke lægges mindre end 20 skridt før og efter vinklen og skal lægges i sporet. Efter placering af sidste genstand skal sporlæggeren gå mindst 10 skridt videre i lige retning. 

Under sporlægningen skal hunden, og ved fremmedspor også HF, opholde sig ude af syne. 

Rækkefølgen af deltagerne afgøres ved lodtrækning i overværelse af dommeren efter sporlægningen. 

Genstande 

Genstande må i farve ikke adskille sig fra terrænet. Genstandene skal af HF ved IGP V, IZTP, IGP 1, IFH V og af sporlæggeren ved IGP 2, IGP 3, IFH 1, IFH 2 og IGP FH forevises dommeren eller den sporansvarlige, før sporet lægges. Der må kun anvendes genstande, der har været grundigt udsat (i mindst 30 min.) for spor-læggers fært. På et spor skal genstandene være af forskelligt materiale (f.eks. læder, stof, træ). Ved kvalifika-tions- og IFH prøver skal genstandene påføres nummer. Disse skal stemme overens med spornummeret (sporflaget).

 

Fund af genstande 

Påvisning 

Påvisning kan foregå siddende, liggende og stående, påvisningen kan være forskellig. Genstandene skal på-vises sikkert og uden påvirkning fra HF. Efter påvisningen lader HF sporlinen falde eller lægger den, går selv-stændigt hen til hunden og viser genstanden til dommeren ved at række den i vejret. Dette kan ske såvel til venstre som til højre for hunden. Hunden skal sættes på sporet fra denne position. Påvisningen skal ske i søgeretningen. Let skrå påvisning (ligge, sidde, stå) af genstanden er ikke en fejl. Genstanden skal ligge di-rekte foran eller mellem forpoterne. Hunden skal roligt blive i påvisningspositionen, indtil den sættes på sporet. Genstande, der bliver påvist med stor hjælp fra HF, betragtes som mistede. Efter påvisning af genstanden sker genpåsætningen med en søgekommando. 

Opsamling / apportering 

Fundet af genstande kan, som alternativ til påvisning, foregå ved opsamling. Ved opsamling kan hunden blive stående, sætte sig eller apportere genstanden. Det er fejlagtigt at samle op liggende, ligesom det er at gå videre med genstanden. Apporterer hunden, skal HF blive stående. Påsætning skal ske på det sted, hvor HF tager genstanden fra hunden. 

Hvis en mistet genstand ikke kan findes af sporlæggeren, medfører dette ikke pointtab. I det tilfælde at flere genstande ikke bliver fundet, bliver HF tilbudt et erstatningsspor. Tager HF ikke mod tilbuddet, betragtes de ikke fundne genstande som mistet. 

Denne regel gælder ikke for IGP 1, IGP V, IGP ZTP og IFH V. Bliver en genstand i disse prøver ikke fundet af hverken hund eller HF på ”eget spor”, gives der ikke point for genstandene.

 

Sporsøg med sporline / fritsøg 

Sporline 

Hunden kan søge i en mindst 10 m lang line. En kontrol af linelængde, halsbånd og sporsele skal foretages af dommeren før sporet påbegyndes (senest ved tilmelding). Flexliner er ikke tilladt. Sporlinen kan føres hen over ryggen, langs siden eller mellem for- og/eller bagben. Den kan være fastgjort direkte til halsbåndet, der ikke må benyttes som kvælerhalsbånd, eller til sporselens spænde (tilladt er brystsele eller Böttgersele, uden ekstra remme). Hvis der bruges Böttgersele, må den bageste rem ikke gå ud over de bageste ribben og eventuelt snøre hundens bløde dele sammen. Sporlinen kan hænge løst, hvis HF ikke slipper den, der må ikke opstå en væsentlig formindskelse af den krævede afstand. Det er ikke en fejl, hvis linen rører jorden. 

Fritsøg 

Ved fritsøg skal afstanden på 10 m overholdes.

 

Tilmelding / Afmelding 

Efter opråb melder HF sig med sin sporklare hund (sporlinen skal være rullet ud, og en eventuel sporsele skal være påsat) til dommeren med hunden i GST og meddeler, om hunden samler op eller påviser. Frem til ca. 2 meter før påsætningsstedet kan hunden føres i en kort line. Før sporet, under påsætning og i det samlede sporforløb skal enhver form for tvang undgås. På anvisning fra dommeren føres hunden til sporstart og på-sættes. Det er tilladt, at hunden kort sætter sig før startområdet (ca. 2m). Senest på dette tidspunkt skal spor-linen være påsat på den måde, HF vælger (til sporselens spænde eller mellem for-/bagben). Efter afslutning på sporarbejdet skal de fundne genstande forevises dommeren. Det er ikke tilladt at lege med eller fodre hunden før afmelding og bekendtgørelse af det opnåede pointtal. Afmelding foregår med hunden i GST. Der-efter kan den medbragte førerline sættes på hunden.

 

Påsætning / søgeadfærd 

Påsætning sker med kommandoen ”søg” ved sporflaget. HF har maksimalt 3 forsøg til at påsætte hunden. Det andet og tredje forsøg medfører fradrag i bedømmelsen af 1. langside. Hunden skal med dybt søg optage færten og herefter motiveret, med høj søgeintensitet, vedholdende og regelmæssigt følge sporet. Søgeha-stigheden er ikke et kriterium, såfremt hunden arbejder med overbevisning og intensitet. Påsætning (også ved påsætning efter fundet af en genstand) skal ske ved hunden. Der tillades HF et vist spillerum i linen. Påsætning er ikke tidsafhængig, derimod skal dommeren i høj grad orientere sig om hundens adfærd og søgeintensitet ved begyndelsen af 1. langside på baggrund af færtoptagelsen. Bliver hunden viklet ind i sporlinen, så spor-søget bliver stærkt besværliggjort, kan dommeren tillade HF at vikle linen ud, HF går tilbage til enden af spor-linen og sætter hunden i gang med en søgekommando. Dette medfører ikke pointfradrag. 

Kun IFH 1 / IFH 2 / IGP FH 

Har HF det indtryk, at hunden ikke har optaget færten rigtigt, står det ham frit at sætte hunden på igen. Dette er kun muligt, så længe HF ikke befinder sig i sporet. En ny påsætning har fast træk på 4 point.

 

Vinkler 

Hunden skal udarbejde vinklerne sikkert. Kredsen i vinklen betragtes som fejl. Kontrol, hvor hunden overbevi-ser sig uden at forlade sporet, er tilladt. Efter vinklen skal hunden søge videre med den krævede høje intensitet. I vinkelområdet skal HF overholde den foreskrevne afstand. Her er det ikke tvingende nødvendigt, at denne følger sporet. Det er først tilladt HF at træde ud af sporet, når hunden har ændret retning og befinder sig på næste langside. 

Ros 

En lejlighedsvis ros på sporet er tilladt på alle prøvetrin undtagen på IGP 3, IFH 1, IFH 2 og IGP FH, dog ikke i vinkelområdet. Derudover er det tilladt at rose ved genstandene. Dette kan ske før eller efter fremvisning af genstanden.

 

Afbrud / diskvalifikation 

Forlader hunden sporet og bliver holdt tilbage af HF, skal dommeren bede denne følge hunden. Følges dom-merens anvisning ikke, afbryder dommeren sporet. Er sporet inden for tidsrammen for de enkelte prøvetrin ikke blevet udarbejdet, afbryder dommeren sporarbejdet. Dette gælder ikke ved IFH 1, IFH 2 og IGP FH, hvis hunden befinder sig på sidste langside. Det indtil afbrydelsen viste sporarbejde bedømmes. Søger hunden ikke (længere ophold på samme sted uden af søge) kan sporarbejdet afbrydes, selv om hunden endnu befin-der sig på sporet, og tiden for udarbejdelse ikke er udløbet. 

Giver hunden under sporarbejdet efter for sin jagtdrift, kan HF med kommandoen for afdækning forsøge at bringe hunden under kontrol. På dommerens anvisning kalder HF hunden til sig og forsøger at fortsætte spor-arbejdet. Her er en søgekommando tilladt. Lykkes dette ikke, diskvalificeres hunden. Bedømmelse: Diskvalifi-kation pga. manglende lydighed.

 

Yderligere bedømmelseskriterier / dommerens opgaver 

Bedømmelsen af de enkelte langsider er afhængig af deres længde, arealets beskaffenhed samt færtforhold og gives i prædikater. FCI’s prøvereglement 2019 

23 

 

Dommeren skal vælge afstanden til den arbejdende hund, så den ikke forstyrres i sin søgeadfærd. I det om-råde, hvor hunden har ret til at søge (10 m radius rundt om HF og 10 m afstand til det videre sporforløb), må hunden ikke forstyrres af hverken sporlægger eller dommer. 

Dommeren skal ikke kun observere hunden eller HF, men skal også tage hensyn til terrænet, vejret, mulige afledninger og tidsfaktoren. Denne må tage samtlige faktorer med i sin bedømmelse. Bedømmelsen foretages under hensyn til følgende kriterier:

 

 

Søgeadfærd (f.eks. hundens motiverede arbejde med ensartet intensitet, før og efter vinklerne, og før og efter påvisning af genstande) 

 Hundens uddannelsesniveau (f.eks. hektisk opstart, trykket adfærd, undvigeadfærd) 

 Ikke tilladelig hjælp fra HF 

 Sværhedsgrader ved udarbejdelsen af sporet: 

 Jordbundsforhold (vegetation, sand, terrænændringer, gødning) 

 Vindforhold 

 Vildtveksler 

 Vejret (varme, kulde, regn, sne) 

 Vejrændringer 

Dommeren skal bedømme, med hvilken iver, sikkerhed/usikkerhed eller flygtighed hunden arbejder på sporet. 


Fradrag – gælder for alle prøvetrin
 

Afbryder hunden sporarbejdet, og går HF ikke hen til hunden, og der sker genpåsætning med kommando for søg i lang line fast træk -2 point. I IFH 2/IGP FH dog -1 point. 

Afbryder hunden sporarbejdet, og der sker genpåsætning direkte ved hunden fast træk - 4 point. I IFH 2/IGP FH dog -2 point. 

Sjusk, gøren sig ren, kredsen i vinkler, vedvarende opmuntringer, line- eller mundtlig hjælp i sporområdet eller ved genstande fører til yderligere fradrag. 


Gruppe B – lydighed

Almene bestemmelser 

Grundlæggende krav 

 Ekvipagens udtryk 

o Selvsikkerhed 

o Frejdigt, motiveret arbejde 

o Koncentration/opmærksomhed 

o Ekvipagens harmoni 

 Teknisk korrekthed 

o Position 

o Modtagelse/udførelse 

 

Før begyndelsen af gruppe B skal dommeren kontrollere de i IGP programmet foreskrevne rekvisitter. Rekvi-sitterne skal være til stede og i overensstemmelse med prøvereglementet. 

Ved bedømmelsen af alle øvelser skal hundens adfærd fra GST til afslutning af øvelsen iagttages opmærk-somt. 

Kommandoer 

Udfører en hund ikke en øvelse efter den tredje kommando, skal den pågældende øvelse afbrydes uden pointgivning. Ved indkald kan hundens navn anvendes i stedet for indkaldskommando. Hundens navn i for-bindelse med andre kommandoer betragtes som dobbeltkommandoer.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

24 

Hundens reaktion på kommandoer 

Hunden skal udføre øvelsen frejdigt på HF’s kommando. Enhver adfærd med angst eller stress medfører pointfradrag. 

Ekstra kommandoer 

Udfører en hund ikke en øvelse efter 2. ekstrakommando, skal den pågældende øvelse bedømmes med 0 point. Udfører en hund en deløvelse efter 2. ekstrakommando, bedømmes øvelsen maksimalt i det øverste af mangelfuldt. 

1. Ekstrakommando „tilstrækkeligt“ for deløvelsen 2. Ekstrakommando „mangelfuldt“ for deløvelsen 

Eksempel – 5 point for deløvelsen: 1. Ekstrakommando „tilstrækkeligt“ af 5 point = -1,5 point 2. Ekstrakommando: „mangelfuldt“ af 5 point = -2,5 point 

Går hunden i gang med en deløvelse uden kommando, skal deløvelsen bedømmes med ”mangelfuldt”.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

25 

Øvelse 

IGP 1 

IGP 2 

IGP 3 

Fri ved fod 

15 Point 

15 Point 

15 Point 

Sid under gang 

10 Point 

10 Point 

5 Point 

Afdækning med ind-kald 

10 Point 

Under gang 

10 Point 

Under gang 

10 Point 

Under løb 

Ståøvelse under be-vægelse 

5 Point 

Under gang med afhent-ning 

10 Point 

Under løb med indkald 

Apport på jorden 

15 Point 

10 Point 

10 Point 

Flugtspring med ap-port over et 1 meter højt springbræt 

15 Point 

15 Point 

15 Point 

Klatrespring hen-holdsvis apport over klatrespringet 

15 Point 

Et spring uden apport 

15 Point 

Et klatrespring frem – og tilbagespring med apport 

15 Point 

Et klatrespring frem – og tilbagespring med ap-port 

Fremadsendelse med afdækning 

10 Point 

10 Point 

10 Point 

Afdækning med afled-ning 

10 Point 

10 Point 

10 Point 

I alt 

100 Point 

100 Point 

100 Point  

FCI’s prøvereglement 2019 

26 

Øvelse 

IBGH 1 

IBGH 2 

IBGH 3 

Lineføring 

30 Point 

20 Point 

Fri ved fod 

30 Point 

20 Point 

20 Point 

Sid under bevægelse 

15 Point 

15 Point 

10 Point 

Afdækning med ind-kald 

15 Point 

15 Point 

10 Point 

Stå under gang 

10 Point 

Apport på jorden 

10 Point 

15 Point 

Apport over skrå springbræt 140 cm 

15 Point 

Fremadsendelse med afdækning 

10 Point 

10 Point 

Afdækning med afled-ning 

10 Point 

10 Point 

10 Point 

I alt 

100 Point 

100 Point 

100 

Muligheder i IBGH 3 

Rækkefølgen af øvelserne 2 til 6 bliver fastlagt af dommeren ved lodtrækning blandt de fem følgende varianter: 

Variant 1: Øvelse 2, 4, 5, 6, 3 

Variant 2: Øvelse 4, 3, 6, 2, 5 

Variant 3: Øvelse 6, 4, 5, 3, 2 

Variant 4: Øvelse 3, 2, 6, 5, 4 

Variant 5: Øvelse 5, 6, 3, 2, 4 

Alle deltagere skal udføre øvelserne fra 2 til 6 i samme rækkefølge.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

27 

Lydighedsøvelser i IGP V og IGP ZTP Øvelse 

IGP V 

IGP ZTP 

Lineføring 

30 Point 

25 Point 

Fri ved fod 

20 Point 

Sid under gang 

15 Point 

Afdækning med indkald 

15 Point 

20 Point 

Apport på jorden 

15 Point 

20 Point 

Spring over et springbræt 80 cm 

10 Point 

10 Point 

Afdækning med afledning 

10 Point 

10 Point 

I alt 

100 Point 

100 Point 

 

Tilmelding 

Ved starten af gruppe B præsenterer HF sig med sin hund for dommeren, der hilser på denne. Dette sker i IGP 1 med hunden i line, i IGP 2, IGP 3 og IBGH 3 fri ved fod. 

Start og slut på øvelser 

Dommere giver tegn til start af en øvelse. Alt såsom vendinger, stop, skift af gangart osv. skal udføres uden anvisninger. Den foreskrevne pause på ca. 3 sekunder skal overholdes, f.eks. når hunden sidder foran og skifter til slutgrundstilling, holder apportbukken og afleverer foran og ved ros af hunden før en ny øvelse. Skulle en HF glemme en øvelse, bliver denne opfordret til at udføre den manglende øvelse. Der trækkes ikke point. En udeladelse af deløvelser har indflydelse på bedømmelsen.

 

Udførelse / grundstilling 

Alle øvelser starter og slutter med en GST. Startgrundstilling må før hver øvelse kun indtages en gang fremad. I GST skal hunden sidde på HF’s venstre side med opmærksomhed på HF med skulderbladet ud for HF’s knæ. I GST må HF ikke stå i bredstående stilling, og begge arme skal holdes løst langs kroppen. 

Øvelsesafvikling 

Fra GST udføres afvikling af øvelserne ”Sid under gang”, ”Afdækning med indkald”, ”Stå under bevægelse” (IGP 3 under løb) og ”Fremadsendelse med afdækning”. Der skal være mindst 10 og højst 15 skridt, før kom-mando afgives. 

Afhentning 

Ved øvelser, hvor hunden skal afhentes, kan HF træde hen til hunden forfra eller bagfra.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

28 

Indkald / sidde foran / skift til slutgrundstilling 

Ved indkald kan hundens navn også anvendes i stedet for kommandoen ”her”. Hundens navn i forbindelse med indkaldskommando betragtes som dobbeltkommando. Hunden skal frejdigt, målrettet og direkte komme ind til HF og sætte sig tæt og lige foran. På kommandoen ”plads” skal hunden gå direkte i slutgrundstilling. Den kan udføres ved at hunden går bag om, alternativt foran, ind til HF. 

Undtagelse for IBGH 1 til IBGH 2: Ved indkald skal hunden ikke sidde foran, men kan gå direkte i GST. 

Ros 

Enkelt ros eller opmuntring er tilladt i slutgrundstilling efter alle afsluttede øvelser. Er slutgrundstillingen også startgrundstilling for næste øvelse, skal 3 sekunders reglen overholdes.

 

Positionsfejl 

Ved alle tekniske øvelser (sid, dæk, stå) bliver den samlede øvelse, bortset fra andre fejl, fratrukket 50 %. 

Aflevering af apportbukken 

Afleverer hunden ikke apportbukken efter 3 kommandoer, følger diskvalifikation på grund af manglende ly-dighed. 

Apportbukke 

Ved apporteringsøvelserne er kun de apportbukke, der stilles til rådighed af arrangøren, tilladt. 

Undtagelse: Ved IBGH 2 og 3 kan der anvendes egne apportbukke. 


 

                                             IBGH 2           

IBGH 3              

IGP 1 

        IGP 2          

IGP3 

Apportering på jorden 

HF's apportbuk 

HF’s apportbuk 

650 gram 

1000 gram 

2000 gram 

Flugtspring 

650 gram 

650 gram 

650 gram 

Klatrespring 

Uden 

apportering 

650 gram 

650 gram 

IGP V 

IGP ZTP 

Apportering på jorden 

HF’s apportbuk 

650 gram 

 

Flugtspringet 

Forhindringen har følgende mål: højde 100 cm, bredde 150 cm. 

Flugtspringet skal overholde målene og have en fast lige overkant (se skitse). 

Prøvespring under fremførelsen er ikke tilladt. 

Klatrespringet 

Springstativet består af to med hinanden forbundne klatresider med en bredde på 150 cm og en længde på 191 cm. Ved jorden er siderne så langt fra hinanden, at den lodrette højde er 180 cm. Hele overfladen skal være beklædt med et skridsikkert underlag. På siderne skal der på den øverste halvdel monteres 3 klatrelister på 24x48 mm. 

Alle hunde skal ved en prøve springe over de samme forhindringer. 

Prøvespring under fremførelsen er ikke tilladt. 

I IBGH stilles klatrespringet, så det er 140 cm højt.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

29 

Øvelsesbeskrivelser Gr. B 

Lineføring / fri ved fod 

Hunden skal fra GST på en enkelt kommando for ”plads” opmærksomt, frejdigt og koncentreret følge HF og skal hele tiden blive på HF’s venstre side med skulderbladet ud for HF’s knæ. Forløbet af fri ved fod skal afvikles efter nedenstående skema. HF skal senest indtage startgrundstillingen, når den anden HF indtager GST til øvelsen ”afdækning med afledning.” På den første side afprøves skudligegyldigheden ved afgivelse af 2 skud, kaliber 6 mm, med 5 sekunders mellemrum i en afstand af mindst 15 skridt. Der afgives kun skud i følgende prøver IGP V, IGP ZTP og IGP 1 til IGP 3. Hunden skal forholde sig skudligegyldig. Viser den sig skudræd, diskvalificeres hunden med tab af alle opnåede point. Er reaktionen ikke entydig, kan dommeren afprøve hundens skudligegyldighed separat. (I prøverne BH, IBGH 1 til 3 afgives ikke skud). 

Omkringvendinger skal vises ved at dreje til venstre. Hunden kan gå højre rundt om HF eller dreje til venstre og blive ved HF’s venstre knæ. Løb og langsom gang skal tydeligt adskille sig fra normal gang. Temposkift skal udføres uden mellemskridt. 

Efter den anden omkringvending skal der vises et holdt. Hunden skal sætte sig uden kommando. 

Gang i gruppen, hvis personer er i bevægelse, skal vises i såvel lineføring som i fri ved fod. HF skal gå højre og venstre om en person (f.eks. i form af et 8-tal) og mindst en gang gøre holdt tæt på en person. Hunden skal i gruppen forholde sig neutralt. Dommeren kan frit kræve øvelsen gentaget. På dommerens anvisning forlader HF gruppen med sin hund og indtager slutgrundstillingen. Ros er kun tilladt i slutgrundstillingen, når gruppen er forladt. ”Fri ved fod” skal også vises mellem de enkelte øvelser. Også ved afhentning af apportbukke skal hunden blive i den korrekte position.
Særbestemmelse for BH: Lineføring vises i henhold til skitsen for fremførelse. I fri ved fod går ekvipagen 50 skridt ligeud, efter en omkringvending går HF efter 10 til 15 skridt over i løb, viser 10 til 15 skridt løb og går derefter uden mellemskridt over i langsom gang og efter 10 til 15 skridt igen over i normal gang. Øvelsen afsluttes med en GST.FCI’s prøvereglement 2019 

30 

Udførelse 

HF går i IGP1, IBGH 1 og IBGH 2, IGP V og IGP ZTP med hunden i line, i IGP 2 og 3 og i IBGH 3 med hunden fri ved fod hen til dommeren og præsenterer sig. 

På opfordring fra dommeren går HF på alle prøvetrin (undtagen BH, IBGH 1 og 2) med hunden fri ved fod til udgangsgrundstillingen. På en ny opfordring fra dommeren påbegynder HF øvelsen. Fra en lige, rolig og op-mærksom GST følger hunden HF på kommando for fri ved fod opmærksomt, frejdigt, lige og hurtigt. Hunden skal blive på venstre side af HF med skulderbladet ud for HF’s knæ og ved holdt sætte sig selvstændigt, hurtigt og lige. 

HF går i begyndelsen 50 skridt ligeud med sin hund uden at stoppe. Efter omkringvendingen og yderligere 10 til 15 skridt viser HF, ligeledes med kommando for fri ved fod, løb og langsom gang (hver 10-15 skridt). Over-gangen fra løb til langsom gang skal udføres uden mellemskridt. 

Udgangsgrundstilling er også stedet for slutgrundstilling. 

I gruppen skal HF med sin hund gå venstre om en person og højre om en person og gøre holdt en gang i gruppen.

 

Sid under gang (alle prøver) 

1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af sid. 50 % af pointene. 

2. del: Gang væk fra hunden, HF’s gang ind til hunden, slutgrundstilling. 50 % af pointene. 

Efter en afvikling på 10 til 15 skridt skal hunden på kommando for sid straks sætte sig i gangretningen, uden at HF afbryder eller ændrer sin gang eller ser sig tilbage. Hunden skal blive siddende roligt og med opmærk-somhed på HF. HF fjerner sig 15 skridt. På dommerens anvisning går HF tilbage til sin hund. 

Særlig bestemmelse for BH: Efter afvikling kan HF standse op og give kommando for sid, før denne fjerner sig fra hunden. 

Bedømmelseskriterier 

Hvis hunden sætter sig langsomt, sidder uroligt og ukoncentreret, medfører det pointfradrag ud over andre fejl. Står eller lægger hunden sig medfører det yderligere et fast træk på 5 point (i IGP 3 – 2,5 point).
 

Afdækning med indkald 

1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af kommando for dæk. 50 % af pointene. 

2. del: Indkald, sidde foran, slutgrundstilling. 50 % af pointene. 

Afviklingen til kommando udføres i IGP 1, IGP 2, IGP V, IGP ZTP og IBGH 1 i normalgang. I IGP 3 går HF efter 10 til 15 skridt over i løb 10 til 15 skridt. På kommando for dæk skal hunden straks lægge sig, uden at HF afbryder eller ændrer sin gang/løb eller ser sig tilbage. HF går, i IGP 3 løber, derefter mindst 30 skridt og vender sig mod hunden. Denne skal blive liggende roligt og med opmærksomhed på HF indtil indkaldet. På dommerens anvisning bliver hunden med kommando for indkald eller hundens kaldenavn kaldt ind. Hunden skal frejdigt og målrettet komme direkte ind og sætte sig tæt og lige foran HF. På kommando for GST skal hunden gå direkte i slutgrundstilling. 

Særlig bestemmelse for BH: Efter afvikling kan HF standse op og give kommando for dæk, før denne fjerner sig fra hunden. (Der skal være opmærksomhed på 3 sek.-reglen). 

Bedømmelseskriterier 

Hunden lægger sig langsomt, ligger uroligt og ukoncentreret, kommer ikke målrettet ind, HF-hjælp, f.eks. bred-stående stilling, medfører pointfradrag ud over andre fejl. Står eller sætter hunden sig, medfører det yderligere et fast træk på 5 point. 

Hvis en hund ikke kommer ind på 2. ekstrakommando, skal øvelsen bedømmes med mangelfuldt (0 point). I dette tilfælde kan hunden afhentes, og prøven kan fortsættes.
 

Stå under gang - IGP 2 og IBGH 3 

1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af kommando for stå. 50 % af pointene. 

2. del: Gang ind til hunden, slutgrundstilling. 50 % af pointene. 

Efter en afvikling frem til kommando på 10 til 15 skridt skal hunden på kommando for stå straks blive stående i gangretningen, uden at HF afbryder, ændrer sin gang eller ser sig tilbage. HF går herefter yderligere mindst

FCI’s prøvereglement 2019 

31 

 

15 skridt og vender sig mod hunden. På dommerens anvisning går HF tilbage til sin hund og stiller sig på dens højre side og tager den i GST.

 

Bedømmelseskriterier 

Hunden står langsomt, står uroligt, ukoncentreret og HF-hjælp medfører pointfradrag ud over andre fejl. Læg-ger eller sætter hunden sig, medfører det yderligere et fast træk på 5 point i IBGH 3 og 2,5 point i IGP 2. 

Stå under løb (IGP 3) 

1. del: Startgrundstilling, afvikling frem til kommando, udførelse af kommando for stå. 50 % af pointene. 

2. del: Indkald, sidde foran, slutgrundstilling. 50 % af pointene. 

Efter afviklingen skal hunden på kommando for stå straks blive stående i gangretningen, uden at HF afbryder, ændrer sin gang eller ser sig tilbage. HF løber derefter mindst 30 skridt og vender sig mod hunden. Denne skal blive stående roligt og med opmærksomhed på HF indtil indkaldet. På dommerens anvisning bliver hun-den med kommandoen her eller hundens kaldenavn kaldt ind. Hunden skal frejdigt og målrettet komme direkte ind, sætte sig tæt og lige foran HF. På kommandoen for plads skal hunden gå direkte i slutgrundstilling. 

Bedømmelseskriterier 

Hunden står langsomt, står uroligt og ukoncentreret, kommer ikke målrettet ind, HF-hjælp, f.eks. bredstående stilling, medfører pointfradrag ud over andre fejl. Lægger eller sætter hunden sig, medfører det yderligere et fast træk på 5 point. 

Hvis en hund ikke kommer ind på 2. ekstrakommando, skal øvelsen bedømmes med mangelfuldt (0 point). I dette tilfælde kan hunden afhentes, og prøven kan fortsættes.

 

Apportering på jorden 

Fra GST kaster HF apportbukken ca. 10 meter væk. Et skridt (”udfaldsskridt”) ved kastet er tilladt, dog skal 3 sek.-reglen overholdes, når GST er genindtaget. Kommandoen for apport må først gives, når apportbukken ligger stille. Hunden skal løbe direkte ud til apporten og straks samle den op og bringe den til HF. Der skal vises målrettede og energiske frem- og tilbageløb. Mens hunden sidder foran, og også under apporteringen, skal apportbukken holdes roligt i munden, indtil HF efter 3 sek. tager den med kommandoen for slip. Mens hunden sidder foran, kræves en god præsentation af apporten – en rolig, sikker aflevering. Efter en pause på 3 sek. tages hunden med kommando i GST. Apportbukken skal holdes i højre hånd ned langs siden. HF skal aflevere apportbukken i den indrettede stander. 

Bedømmelseskriterier 

Hundens umotiverede og manglende målrettethed i frem- og tilbageløb, fejl ved opsamling, tab af apporten, leg eller tyggen, HF i bredstående stilling, fejl ved aflevering og i GST (f.eks. uro) og HF-hjælp medfører po-intfradrag. 

Opstilling ved flugt- og klatrespring 

HF’s GST skal have en afstand af mindst 4 m til springbrættet.

 

Flugtspring over 1 m springbræt (IGP 1, IGP 2 og IGP 3) 

HF indtager GST mindst 4 m foran flugtspringet. Fra GST kaster HF apportbukken (650 gram) over spring-brættet. Et skridt (”udfaldsskridt”) til siden ved kastet er tilladt, dog skal 3 sek.-reglen overholdes, når GST er genindtaget. Hunden skal sidde frit og roligt ved siden af HF. På kommando for spring skal hunden udføre springet, under springet skal kommando for apport afgives. Hunden skal løbe direkte til apportbukken, straks samle den op og bringe den tilbage til HF med et tilbagespring. Hunden skal udføre hele øvelsen motiveret og vise kraftfulde spring uden at berøre springbrættet. Mens hunden sidder foran, og også under apporteringen, skal apportbukken holdes roligt i munden, indtil HF efter 3 sek. tager den med kommandoen for slip. Mens hunden sidder foran, kræves en god præsentation af apporten – en rolig, sikker aflevering. Efter en pause på 3 sek. tages hunden med kommando i GST. Apportbukken skal holdes i højre hånd ned langs siden. HF skal aflevere apportbukken i den indrettede stander.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

32 

Bedømmelseskriterier 

Hundens umotiverede og manglende målrettethed, fejl ved opsamling, tab af apporten, leg eller tyggen, HF i bredstående stilling, fejl ved aflevering, i GST (f.eks. uro) og HF-hjælp medfører passende pointfradrag. 

For strejf af springbrættet trækkes i IGP 1 til 3 indtil 1 point, for afsæt indtil 2 point. 

En delbedømmelse er kun mulig, når der af de tre dele (fremspring – apportering – tilbagespring) er vist mindst et spring og apportering. 

Frem- eller tilbagespring ikke udført, apportering udført 10 point 

Frem- og tilbagespring uden anmærkning, apportering ikke udført 0 point 

Vælter hunden ved fremspring springbrættet medfører det et fradrag på 5 point 

Øvelsen gentages. Ved gentagelsen bedømmes apportering og tilbagespring. 

Klatrespring (IGP 1) 

HF indtager GST foran klatrespringet. Efter kommandoen for sid, går HF om på den anden side og stiller sig mindst 4 m fra klatrespringet. På dommerens anvisning og på kommandoen for spring og indkald kalder HF på hunden. Denne skal med et kraftfuldt klatrespring komme ind til HF og sætte sig lige foran. Efter 3 sek. tages hunden med kommando i GST. 

Bedømmelseskriterier 

Fejl i GST, tøvende og kraftløst spring, fejl foran og ved afslutning, samt HF-hjælp medfører pointfradrag.

 

Apportering over klatrespringet 

HF indtager GST med sin hund mindst 4 m fra klatrespringet. Fra GST kaster HF apportbukken (650 gram) over et 180 cm højt klatrespring. Et skridt (”udfaldsskridt”) til siden ved kastet er tilladt, dog skal 3 sek.-reglen overholdes, når GST er genindtaget. Hunden skal sidde frit og roligt ved siden af HF. Ved kastet befinder hund med HF sig i GST. På kommando for spring skal hunden udføre springet, under springet skal kommando for apport afgives. Hunden skal løbe direkte til apportbukken, straks samle den op og bringe den tilbage til HF med et tilbagespring. Hunden skal udføre hele øvelsen motiveret og vise kraftfulde spring. Mens hunden sidder foran, og også under apporteringen, skal apportbukken holdes roligt i munden, indtil HF efter 3 sek. tager den med kommandoen for slip. Mens hunden sidder foran, kræves en god præsentation af apporten – en rolig, sikker aflevering. Efter en pause på 3 sek. tages hunden med kommando i GST. Apportbukken skal holdes i højre hånd ned langs siden. HF skal aflevere apportbukken i den indrettede stander. 

Bedømmelseskriterier 

Hundens umotiverede ageren og manglende målrettethed, fejl ved opsamling, tab af apporten, leg eller tyggen, HF i bredstående stilling, fejl ved aflevering og i GST (f.eks. uro) samt HF-hjælp medfører pointfradrag. 

For at opnå en delbedømmelse skal hunden under alle omstændigheder apportere og vise mindst 1 spring. For et manglende spring er der et fast pointfradrag på 5 ud over fradrag for andre fejl. 

Fremadsendelse med afdækning 

1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af fremadløbet. 50 % af pointene. 

2. del: Modtagelse af kommandoen for dæk på dommerens anvisning, slutgrundstilling. 50 % af pointene. 

Lader hunden sig ikke sende mindst 50 % af den krævede distance fremad, eller lader den sig ikke stoppe på 3 kommandoer, bedømmes øvelsen ikke.

På en enkelt kommando for fremadsendelse, og en enkelt hævning af armen, sender HF hunden fremad og bliver stående. Hunden skal målrettet, i lige linje og hurtigt løb fjerne sig mindst 30 skridt i den anviste retning. På dommerens anvisning giver HF kommandoen for dæk, hvorpå hunden straks skal lægge sig. HF må holde armen retningsvisende højt, indtil hunden har lagt sig. På dommerens anvisning går HF til sin hund og stiller sig til højre for den. Efter 3 sek. skal hunden, på dommerens anvisning, på kommando for sid sætte sig hurtigt og lige i GST.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

33 

Bedømmelseskriterier 

Hunden lader sig stoppe på 1. kommando, lægger sig ikke. En ekstrakommando til afdækning….....-1,5 point 

Hunden lader sig stoppe på 1. kommando, lægger sig på 2. ekstrakommando………………………..-2,5 point 

Hunden lader sig stoppe på 1.kommando, lægger sig ikke på 2. ekstrakommando.….…………...…..-3,5 point 

Hunden lader sig først stoppe på 1. ekstrakommando, lægger sig……………………………………....-2,5 point 

Hunden lader sig først stoppe på 2. ekstrakommando, lægger sig………………………………………-3,5 point 

Hunden lader sig ikke stoppe på 2. ekstrakommando..............................................................................0 point 

Hvis hunden har lagt sig direkte på 1. kommando for dæk, men rejser sig, efter at dommeren har givet tegn til HF om at gå ind til hunden, og den med en kommando lader sig stoppe indtil en afstand af 50 % af afstanden til HF: Bedømmelse indtil -5 point. 

Fejl i afvikling, manglende beslutsomhed i fremløbet, tøvende udførelse af dækkommando, uro under afdæk-ning samt fejl i GST medfører pointfradrag. 

Afdækning med afledning 

Mens den anden hund fremføres, vises øvelsen ”afdækning med afledning“. Hunden afdækkes fra GST med kommando for afdækning, på tegn fra dommeren, på den anviste plads. HF indtager, i henhold til prøvetrinnet, på anvisning fra dommeren følgende position: 

IGP 1, IGP 2, IGP V, IGP ZTP og IBGH 1 til 3: HF står i en afstand af mindst 30 skridt synligt for hunden. 

IGP 3: HF står i en afstand af mindst 30 skridt ude af syne for hunden. 

Hunden skal uden påvirkning fra HF blive liggende roligt, mens den anden hund arbejder. 

Bedømmelseskriterier 

Fejl i GST, urolig adfærd, HF-hjælp, hunden rejser sig for tidligt, står eller sætter sig, eller hunden forlader afdækningsstedet, medfører passende pointfradrag. 

Forlader hunden afdækningsstedet med mere end 3 m gælder følgende regler for at opnå en delbedømmelse på 50 % med fradrag for øvrige fejl:

 

IGP 1: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den tredje øvelse. 

IGP 2: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den fjerde øvelse. 

IGP 3: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den femte øvelse. 

IBGH 1: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den tredje øvelse. 

IBGH 2: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den fjerde øvelse. 

IBGH 3: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den femte øvelse. 

IGP V: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den fjerde øvelse. 

IGP ZTP: 

Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den fjerde øvelse. 

Kommer hunden HF i møde ved afhentning fratrækkes indtil 3 point.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

34 

Ros 

Det er tilladt at rose, når en øvelse er afsluttet. Derefter kan HF indtage en ny GST, eller overholde 3 sek.-reglen, hvis slutgrundstillingen blev forladt.

 

Faste pointfradrag IGP 1 

IGP 2 

IGP 3 

Sidøvelse Sidder ikke 

- 5 point 

- 5 point 

- 2,5 point 

Afdækning Ligger ikke 

- 5 point 

- 5 point 

- 5 point 

Apport på jorden Hunden apporterer ikke Motivering af hunden ved at HF forlade GST, så hunden apporterer 

0 point Mangelfuld 

0 point Mangelfuld 

0 point Mangelfuld 

Flugtspring Kun et spring 

Intet spring 

Ingen apportering 

- 5 point 

- 15 point - 15 point 

- 5 point - 15 point - 15 point 

- 5 point -15 point -15 point 

Klatrespring (kun et spring) 

Intet spring 

-15 point 

Kun 1 spring og ap-portering -5 point. 

Ingen apportering 

-15 point. 

Kun 1 spring og ap-portering -5 point. 

Ingen apportering 

-15 point. 

Fremadsendelse med afdækning 

Se øvelsesbeskrivelsen 

Gruppe C – forsvarsarbejde – IGP 1 til 3 

Almene bestemmelser 

Grundlæggende må hunden i alle forsvarsøvelser kun tage fat i det dertil indrettede beskyttelsesærme. Tager hunden fat i figuranten på andre beskyttede eller ubeskyttede kropsdele, medfører det diskvalifikation. 

I lande, hvor stokkebelastningstesten er forbudt i henhold til lovgivningen, kan denne øvelsesdel i henhold til IGP gennemføres uden disse. 

Gennemføres stokkebelastningstestene, er de kun tilladt på skuldre og området ved manken. 

I alle belastningsfaser skal hunden forholde sig upåvirket og gennem hele forsvarsøvelsen vise et dybt, ener-gisk og frem for alt fast greb. 

Markeringer / opmærkninger 

De i IGP foreskrevne markeringer skal være synlige for HF, dommer og figurant 

 HF’s udgangspunkt ved udkald fra skjul. 

 Figurantens udgangspunkt for flugten og afslutning af distancen (20 skridt), hvor hunden skal have forhindret flugtforsøget (se skitse). 

 Hundens afdækningsposition før flugten (se skitse). 

 Markering til HF til øvelsen ”Angreb på hunden fra bevægelse”. 

 

Skjul 

På en egnet plads opstilles på langsiderne 6 skjul (3 på hver side) trinvis forskudt for hinanden (se skitse). De 6 skjul skal være opstillet ved alle prøvetrin (IGP 1 til 3).

 

FCI’s prøvereglement 2019 

35 

Primære krav 

For en samlet bedømmelse af det samlede forsvarsarbejde skal driftsanlæg, selvsikkerhed, belastbarhed, samt grebskvaliteten og førbarheden inddrages i bedømmelsen. Hunden skal til stadighed give det indtryk, at den selvsikkert søger kampen med figuranten. 

Bedømmelser og fradrag ved forsvarsøvelserne 

Indskrænkninger ved følgende vigtige bedømmelseskriterier medfører pointfradrag: 

Manglende selvsikkerhed og hunden ikke reagerer upåvirket ved angreb med faste, fulde og rolige greb indtil slip. 

Hunden lader sig påvirke af belastningen. 

Manglende opmærksomhed og dominans i bevogtningen tæt på figuranten.

 

Fradrag af et prædikat 

Let uopmærksom bevogtning og/eller let belastning af FIG. i bevogt-ningsfasen. 

Fradrag af to prædikater 

Stærkt uopmærksom bevogtning og/eller stærkt belastende i bevogt-ningsfase. 

Fradrag af tre prædikater 

Hunden bevogter ikke/er inaktiv, men bliver ved figuranten. 

Mangelfuldt 

Hunden kommer HF i møde, mens han er på vej mod hunden. 

Afbrud / afbrydelse 

Hunden holder ikke stand under figurantens belastning, falder af ær-met og lader sig trænge væk. 

Hunden forlader figuranten før dommerens anvisning om at gå ind til hunden, eller HF giver en kommando, så hunden bliver ved figuran-ten.  

Slip / ekstrakommandoer – bedømmelser og fradrag 

Slipper hunden ikke efter den første tilladte kommando, modtager HF af dommeren anvisning til at give indtil 2 ekstrakommandoer for slip. Tøvende 

Slip 

1.ekstra kommando med korrekt slip 

1.ekstra kom-mando med tøvende slip 

2.ekstra kommando med korrekt slip 

2.ekstra kom-mando med tøvende slip 

Slipper ikke efter 2.eks-tra kommando, hen-holdsvis yderligere på-virkninger 

0,5-3,0 

3,0 

3,5-60 

6,0 

6,5-9,0 

Diskvalifikation  

FCI’s prøvereglement 2019 

36 

Prøvetrin IGP 1 til IGP 3 – Øvelser og pointfordeling Øvelser 

IGP 1 

IGP 2 

IGP 3 

Rundering 

10 

Bevogtning og standhals 

15 

15 

15 

Forhindring af flugtforsøg 

20 

15 

10 

Afværgelse af overfald fra bevogtningsfasen 

30 

20 

15 

Rygtransport 

Overfald på hunden fra rygtransport 

15 

Angreb på hunden under bevægelse 

30 

20 

15 

Afværgelse af overfald fra bevogtningsfasen 

20 

15 

Samlet pointtal 

100 

100 

100  

Tilmelding 

HF melder til ved dommeren med hunden i GST. I IGP 1, IGP V og IGP ZTP med hunden i line, i IGP 2 og 3 med hunden fri ved fod. Som tilmelding gælder også, når HF indtager GST til øvelsen ”rundering” og hæver armen. 

Rundering 

Tilladelse til rundering gives i GST med front mod dommeren, herefter er en drejning (GST) mod skjulene tilladt.

 

Hunden føres i line til udgangs-punktet på midterlinjen på højde med 6. skjul, der indtages GST, og linen tages af. 

HF melder sig klar til at påbe-gynde øvelsen ved at hæve ar-men. 

På tegn fra dommeren sendes hunden direkte til figurantskjulet. 

Direkte 

Hunden føres fri ved fod til ud-gangspunktet på midterlinjen på højde med 3. skjul, og der indta-ges GST. 

HF melder sig klar til at påbe-gynde øvelsen ved at hæve ar-men. 

På tegn fra dommeren sættes hunden i gang med runderingen. 

4 skjul 

Hunden føres fri ved fod til ud-gangspunktet på højde med 1. skjul, og der indtages GST. 

HF melder sig klar til at påbe-gynde øvelsen ved at hæve ar-men. 

På tegn fra dommeren sættes hunden i gang med runderingen. 

6 skjul  

FCI’s prøvereglement 2019 

37 

Med kommandoerne for rundering og tegn med højre eller venstre arm sættes hunden i gang med runderingen. Den skal hurtig løsne sig fra HF, løbe målrettet mod skærmene og løbe tæt og opmærksomt rundt om dem. Når hunden har udført et udslag, kalder HF, med en kommando for indkald, hunden til sig og viser den, i bevægelse, en ny kommando for rundering og tegn til det næste skjul. HF bevæger sig i normal gang på en tænkt midterlinje, som denne under runderingen ikke må forlade. Når hunden har nået figurantskjulet, er det ikke tilladt at give yderligere kommandoer, og HF bliver stående, indtil denne får tegn fra dommeren om at gå ind til hunden. 

Bedømmelse og fradrag 

Viser hunden ikke en rolig GST ved øvelsesstart, får den ekstra kommando eller tegn, bliver HF ikke på den tænkte midterlinje, bevæger denne sig ikke i normal gang, runderer hunden i store buer, arbejder hunden selvstændigt og ikke på HF’s anvisning, løber den ikke eller uopmærksomt rundt om skjulene, lader den sig kun med besvær dirigere, medfører dette pointfradrag. 

Tager HF under runderingen sin hund i GST gives 0 point. Forsvarsarbejdet kan fortsætte, hvis den kan sæt-tes i gang med runderingen igen, kommer den i GST for 2. gang, skal forsvarsarbejdet afbrydes. 

Finder hunden ikke figuranten, har HF to yderligere forsøg til at sende sin hund ind i figurantskjulet. Lykkes dette ikke, afbrydes gruppe C.

 

Bevogtning og standhals (10 point for bevogtning og 5 for standhals) 

Kommando for rundering og dommeranvisning til udkald. 

Hunden skal selvsikkert, aktivt og opmærksomt bevogte figuranten og herunder vise en vedvarende standhals. Standhalsen har en varighed på ca. 20 sek. Øvelsen slutter som følger:

 

går på dommerens anvisning hen på den markerede position, 5 skridt fra figuranten. 

På tegn fra dommeren kalder denne hunden i GST eller går al-ternativt hen til den gøende hund og tager den med kommando for sid i GST, sætter line på og fører den til den markerede position og indtager GST. 

Hunden kan også føres fri ved fod til den markerede position. 

HF går på dommerens anvisning hen på den markerede position, 5 skridt fra figuranten. 

På tegn fra dommeren kalder denne hunden i slutgrundstilling. 

HF går på dommerens anvis-ning hen på den markerede po-sition, 5 skridt fra figuranten. På tegn fra dommeren kalder denne hunden i slutgrundstilling. 


 

Bedømmelse og fradrag 

Springen op ad, greb, indskrænkninger i den selvsikre og pågående bevogtning eller i den vedvarende og kraftige standhals helt indtil udkaldet medfører fradrag. Hunden må ikke i øvelsen lade sig aflede hverken af dommeren eller af HF, når denne kommer ind.

 

Svag, ikke energisk og vedvarende standhals uden tryk. 

Hunden gør ikke, men bliver aktivt ved figuranten. 

Tilstrækkelig til mangelfuld. 

Mangelfuld. 

Belastning ved stød, springen op ad osv. 

Indtil mangelfuld.  

FCI’s prøvereglement 2019 

38 

Hunden griber hårdt fat i ærmet, slipper først på kommando. 

Mangelfuld indtil -14 point. 

Hunden forlader figuranten, før dommeren har givet tegn til HF om at forlade midterlinje. 

Kan hunden ikke sendes ind, eller forlader den figu-ranten på ny. 

Hunden kan sendes igen. Bliver hunden nu ved fi-guranten, kan gruppe C fortsættes. 

Øvelsen bedømmes i nederste del af mangelfuldt. 

Afbrud. 

Forlader hunden figuranten, mens HF går hen mod skjulet, eller kommer hunden ud til HF før udkald. 

Delbedømmelse i mangelfuldt. 

Griber hunden fat i ærmet og slipper ikke selvstæn-digt, får HF opfordring til at gå hen til markering for udkald. Det er tilladt at kalde hunden ud med en en-kelt kommando ”slip, her – plads”, der skal gives som en sammenhængende kommando. 

Mangelfuldt -14point. 

Kommer hunden ikke diskvalifikation. 


Forhindring af figurantens flugtforsøg 

Kommandoer til forhindring af flugtforsøget og for slip. 

Efter dommerens anvisning beder HF figuranten træde ud af skjulet. Figuranten går i normal gang til udgangs-punktet for flugten. 

Hunden føres til afdækningspunktet for flugten. 

IGP
 

IGP 1 

Hunden føres i fri ved fod eller i line til afdækningspositionen, hvor der indtages GST. Den skal være førbar, opmærksom og koncentreret, ligesom den skal følge HF i den korrekte position ud for knæet. I GST tages linen af hunden, hvis den føres i line, og den afdækkes. Kommandoen for dæk skal hunden modtage direkte

 

FCI’s prøvereglement 2019 

39 

og hurtigt, og den skal under afdækningen forholde sig roligt, sikkert og med opmærksomhed mod figuran-ten. Afstanden mellem hund og figurant er 5 skridt. HF går tilbage til skjulet og placerer sig så H og dommer er synlige. Derefter følger flugtforsøget. 

IGP 2 og IGP 3 

Hunden føres fri ved fod til afdækningspositionen, hvor der indtages GST. Den skal være førbar, opmærksom og koncentreret, ligesom den skal følge HF i den korrekte position ud for knæet. Kommandoen for dæk skal hunden modtage direkte og hurtigt, og den skal under afdækningen forholde sig roligt, sikkert og med opmærk-somhed mod figuranten. Afstanden mellem hund og figurant er 5 skridt. HF går hen til figurantskjulet og bliver stående med front mod hunden og dommeren. Derefter følger flugtforsøget. 

Flugtforsøg (IGP 1 til 3) 

På dommerens anvisning foretager figuranten et flugtforsøg. På en kommando for forhindring af flugtforsø-get, der afgives samtidig, skal hunden forhindre flugtforsøget. Hunden skal uden tøven med stor beslutsom-hed, og ved et energisk og kraftfuldt greb, effektivt forhindre flugtforsøget. Når figuranten har indstillet flug-ten, er der en overgangsfase på ca. 1 sek. Efter overgangsfasen skal hunden slippe. HF kan selvstændigt give kommandoen for slip efter passende tid (ca. 3 sek.). Den efterfølgende bevogtningsfase er ca. 5 sekun-der. 

Bedømmelse og fradrag (IGP 1 til 3) 

Manglende beslutsomhed, manglende hurtig og energisk reaktion med kraftigt greb og effektiv forhindring af flugtforsøget, ikke roligt og fuldt greb indtil slip og mangler i den opmærksomme, dominante og tætte bevogt-ning medfører pointfradrag. 

Glemmer HF at give kommando til eftersættelse af FIG trækkes et prædikat. 

Bliver hunden liggende ved flugtforsøget, eller har den ikke forhindret flugtforsøget inden for 20 skridt, med-fører det afbrud. 


 

Afværgelse af angreb fra bevogtningsfase (IGP 1 til 3) 

Kommando for slip, kommando for GST. 

Efter en bevogtningsfase på ca. 5 sek. foretager FIG på dommerens anvisning et angreb på hunden. Denne skal uden påvirkning fra HF forsvare sig med et energisk og kraftigt greb. Hunden skal belastes ved slagtrusler og trængning. Der skal særligt lægges vægt på hundens selvsikkerhed, belastbarhed og på et fuldt og roligt greb. Der gennemføres to stokkebelastningstests. På dommerens anvisning afslutter FIG belastningen, ved at denne går over i passiv og derved stiller hunden med ryggen til HF. Efter indstillingen af trængningen er der en overgangsfase på ca. 1 sek. Efter overgangsfasen skal hunden slippe. HF kan selvstændigt give kom-mando for slip efter 3 sek. Under og efter slippet skal FIG blive stående roligt. Efter slippet skal hunden bevogte FIG opmærksomt, selvsikkert og med stor dominans. 

Øvelsesafslutning 

IGP 1 

HF går på dommerens anvisning i normal gang den direkte vej til hunden, tager den med kommando for sid i GST og sætter line på. Softstokken tages ikke fra FIG. HF kan også føre hunden fri ved fod. 

IGP 2 og IGP 3 

HF går på dommerens anvisning i normal gang den direkte vej til hunden og tager den med kommando for sid i GST. Softstokken tages ikke fra FIG. 

Bedømmelse og fradrag (IGP 1 til 3) 

Manglende beslutsomhed, manglende hurtig og energisk reaktion med kraftigt greb og effektiv forhindring af angrebet, ikke roligt og fuldt greb indtil slip og mangler i den opmærksomme, dominante og tætte bevogtning medfører pointfradrag. 

Rygtransport (IGP 2) 

Kommando for transport. 

Øvelsen starter med HF’s opfordring til transport, når FIG har indtaget udgangsposition. Rygtransporten afvik-les over en distance på 30 skridt. Der kræves ikke en vinkel. Dommeren bestemmer forløbet af transporten.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

40 

HF beder FIG gå fremad og følger denne med hunden, der opmærksomt skal holde øje med FIG, fri ved fod i en afstand af 8 skridt. Denne afstand skal holdes under hele transporten. På dommerens anvisning bliver FIG stående. HF går med hunden fri ved fod hen til FIG og tager softstokken fra denne. Hunden skal sidde i GST. Derefter følger en sidetransport på ca. 20 skridt hen til dommeren. En kommando for transport er tilladt. Hun-den skal gå mellem HF og FIG. Den skal under transporten opmærksomt holde øje med FIG. Den må ikke belaste FIG, springe op ad denne eller tage fat. Ved afslutning af transporten stopper HF med hunden i GST ved dommeren og melder første del afsluttet. 

Rygtransport (IGP 3) 

Kommando for transport. 

Øvelsen starter med HF’s opfordring til transport, når FIG har indtaget udgangsposition. Rygtransporten af-vikles over en distance på 30 skridt. Der stilles ikke krav om en vinkel. 

Dommeren bestemmer forløbet af transporten. HF beder FIG gå fremad og følger denne med hunden, der opmærksomt skal holde øje med FIG, fri ved fod i en afstand af 8 skridt. Denne afstand skal holdes under hele transporten. 

Rygtransport – bedømmelse og fradrag 

Viser hunden undvigende eller trykket adfærd, holder den ikke opmærksomt fokus på FIG og/eller går den ikke korrekt ved HF, medfører dette pointfradrag.

 

Overfald på hunden efter rygtransport (IGP 3) 

Kommandoer for slip og sid. 

Fra rygtransporten foretager FIG, på dommerens anvisning, et angreb på hunden. Denne skal uden påvirkning fra HF forsvare sig med et energisk og kraftigt greb. Hunden skal herefter belastes ved slagtrusler og træng-ning. Der skal særligt lægges vægt på hundens selvsikkerhed, belastbarhed og på et fuldt, fast og roligt greb. På dommerens anvisning indstiller FIG belastningen. Efter indstilling af angrebet, og når FIG står stille, vises en overgangsfase på ca. 1 sek. Herefter skal hunden slippe. HF kan selvstændigt give kommando for slip efter passende tid. HF skal blive stående roligt. Efter slippet skal hunden blive tæt ved FIG og bevogte opmærksomt, selvsikkert og med stor dominans. På dommerens anvisning går HF i normal gang direkte ind til hunden og tager den i GST. Soft-stokken tages fra FIG. Derefter indtages en ny GST ved siden af FIG, og der foretages en sidetransport over ca. 20 skridt hen til dommeren. Én kommando for transport er tilladt. Hunden skal under transporten gå mellem FIG og HF. Under transporten skal den opmærksomt holde øje med FIG. Den må dog ikke presse, springe op ad eller tage fat i FIG. Ved afslutning af transporten stopper HF med hunden i GST ved dommeren, afleverer softstokken og melder første del afsluttet. 

Bedømmelse og fradrag (IGP 3) 

Manglende beslutsomhed, manglende hurtig og energisk reaktion med kraftigt greb og effektiv forhindring af flugtforsøget, ikke roligt og fuldt greb indtil slip og mangler i den opmærksomme, dominante og tætte bevogt-ning medfører pointfradrag. 

Modprøve 

Kommando for slip, sid og transport. 

Trusselslyde fra FIG er tilladt i alle prøvetrin. De første trusselslyde skal afgives, når FIG begynder at løbe mod hunden. 

IGP 1 

FIG bliver stående, hvor den foregående øvelse blev afsluttet. 

HF går efter øvelsen ”afværgelse af angreb fra bevogtningsfasen” med hunden i line ca. 30 m til venteposi-tion/udgangspunktet for øvelsen. Hunden skal følge i korrekt position ud for HF’s knæ. Når HF har nået ud-gangspunktet vender han sig om og bliver stående. Med kommandoen for sid bringes hunden i GST og linen tages af. Hunden, der skal sidde roligt med opmærksomhed mod FIG, kan holdes i halsbåndet. Den må ikke animeres af HF. På dommerens anvisning angriber FIG hunden frontalt med afgivelse af trusselslyde og kraf-tigt truende bevægelser. På dommerens anvisning giver HF, med en kommando for afværgelse, hunden fri. Den skal uden at tøve møde FIG’s angreb med stor dominans og beslutsomhed. Når hunden har sat grebet,

 

FCI’s prøvereglement 2019 

41 

belastes den af FIG med slagtrusler og trængning. Der skal især være opmærksomhed på hundens selvsik-kerhed, belastbarhed og på et fuldt, fast og roligt greb. HF må ikke forlade udgangspunktet. 

På dommerens anvisning indstiller FIG belastningen ved at gå i passiv og derved stiller hunden med ryggen til HF. Efter indstilling af angrebet, og når FIG står stille, vises en overgangsfase på ca. 1 sek. Herefter skal hunden slippe. HF kan selvstændigt give kommando for slip efter passende tid. HF skal blive stående roligt. Efter slippet skal hunden blive tæt ved FIG og bevogte opmærksomt, selvsikkert og med stor dominans. 

På dommerens anvisning går HF hen til hunden, tager den med kommandoen for sid i GST og sætter line på. Softstokken tages fra FIG. 

Derefter indtages en ny GST ved siden af FIG, og der foretages en sidetransport, enten med hunden i line eller fri ved fod, over ca. 20 skridt hen til dommeren. Én kommando for transport er tilladt. Hunden skal under transporten gå mellem FIG og HF. Under transporten skal den opmærksomt holde øje med FIG. Den må dog ikke presse, springe op ad eller tage fat i FIG. Ved afslutning af transporten stopper HF med hunden i GST ved dommeren, afleverer soft-stokken og melder forsvarsarbejdet afsluttet. HF går på dommerens anvisning, med hunden under kontrol i line, til kommenteringsstedet. 

IGP 2 

HF går efter øvelsen ”rygtransport” med hunden fri ved fod ca. 40 meter til venteposition/udgangspunktet for øvelsen. Hunden skal følge i korrekt position ud for HF’s knæ. Når HF har nået udgangspunktet vender han sig om og bliver stående. Med kommando for sid bringes hunden i GST. Hunden, der skal sidde roligt med opmærksomhed mod FIG, kan holdes i halsbåndet. Den må ikke animeres af HF. På dommerens anvisning angriber FIG hunden frontalt med afgivelse af trusselslyde og stærkt truende bevægelser. På dommerens anvisning giver HF, med en kommando for afværgelse, hunden fri. Den skal uden at tøve møde FIG’s angreb med stor dominans og beslutsomhed. Når hunden har sat grebet, belastes den af FIG med slagtrusler og trængning. Der skal især være opmærksomhed på hundens selvsikkerhed, belastbarhed og på et fuldt, fast og roligt greb. HF må ikke forlade udgangspunktet. På dommerens anvisning indstiller FIG belastningen ved at gå i passiv og derved stiller hunden med ryggen til HF. Efter indstilling af angrebet, og når FIG står stille, vises en overgangsfase på ca. 1 sek. Herefter skal hunden slippe. HF kan selvstændigt give kommando for slip efter passende tid. HF skal blive stående roligt. Under og efter slippet skal FIG blive stående roligt, og hunden skal bevogte FIG opmærksomt, selvsikkert og med stor dominans i ca. 5 sekunder.

 

IGP 3 

HF går, efter afslutning af sidetransporten i øvelsen ”overfald på hunden efter rygtransport”, med hunden fri ved fod til den markerede position på midterlinjen på højde med 1. skjul. Under fri ved fod skal hunden følge HF opmærksomt i korrekt position ud for HF’s knæ og vise sig førbar og koncentreret. Når HF har nået ud-gangspunktet vender han sig om og bliver stående. Med kommando for sid bringes hunden i GST. Hunden, der skal sidde roligt med opmærksomhed mod FIG, kan holdes i halsbåndet, men den må derigennem ikke animeres af HF. På dommerens anvisning kommer FIG ud af skjulet, forsynet med en softstok, og løber til midterlinjen. Når denne har nået midterlinjen, løber denne mod HF og angriber frontalt HF og hund uden at ændre sit løb og med afgivelse af trusselslyde og stærkt truende bevægelser. Når FIG er kommet ind på en afstand af 50 meter, giver HF på dommerens anvisning, med en kommando for afværgelse, hunden fri. Den skal uden at tøve møde FIG’s angreb med stor dominans og beslutsomhed. Når hunden har sat grebet, bela-stes den af FIG med slagtrusler og trængning. Der skal især være opmærksomhed på hundens selvsikkerhed, belastbarhed og på et fuldt, fast og roligt greb. HF må ikke forlade udgangspunktet. På dommerens anvisning indstiller FIG belastningen ved at gå i passiv og stille sig med fronten til HF. Efter indstilling af angrebet, og når FIG står stille, vises en overgangsfase på ca. 1 sek. Herefter skal hunden slippe. HF kan selvstændigt give kommando for slip efter passende tid. HF skal blive stående roligt. Under og efter slippet skal FIG blive stående roligt, og hunden skal bevogte FIG opmærksomt, selvsikkert og med stor dominans i ca. 5 sekunder. 

Bedømmelse og fradrag (IGP 2 og IGP 3) 

Manglende beslutsomhed, manglende hurtig og energisk reaktion med kraftigt greb og effektiv forhindring af flugtforsøget, ikke roligt og fuldt greb indtil slip og mangler i den opmærksomme, dominante og tætte bevogt-ning medfører pointfradrag.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

42 

Afværgelse af angreb fra bevogtningsfasen med afslutning af gruppe C (IGP 2 og IGP 3) 

Kommandoer for slip, sid og transport. 

Efter øvelsen ”afværgelse af angreb under bevægelse” foretager FIG, på dommerens anvisning, et angreb på hunden. Denne skal, uden påvirkning fra HF, forsvare sig med et energisk og kraftigt greb. Hunden skal bela-stes ved slagtrusler og trængning. Der skal særligt lægges vægt på hundens selvsikkerhed, belastbarhed og på et fuldt, fast og roligt greb. Der foretages kun i IGP 3 to stokkebelastningstests. På dommerens anvisning indstiller FIG belastningen ved, at denne går i passiv og derved stiller hunden med ryggen til HF. Efter indstil-ling af angrebet, og når FIG står stille, vises en overgangsfase på ca. 1 sek. Herefter skal hunden slippe. HF kan selvstændigt give kommando for slip efter passende tid. HF skal blive stående roligt. Under og efter slippet skal FIG blive stående roligt. Efter slip skal hunden bevogte opmærksomt, selvsikkert og med stor dominans. 

På dommerens anvisning går HF ind til hunden og tager den i GST. Softstokken tages fra FIG. Måden for HF’s afvæbning af FIG er valgfri (det er ikke tilladt FIG at træde hen til HF, hunden skal føres hen til FIG). 

Derefter indtages en ny GST ved siden af FIG, og der foretages en sidetransport over ca. 20 skridt hen til dommeren. Én kommando for transport er tilladt. Hunden skal under transporten gå mellem FIG og HF. Under transporten skal den opmærksomt holde øje med FIG. Den må dog ikke presse, springe op ad eller tage fat i FIG. Ved afslutning af transporten stopper HF, med hunden i GST, ved dommeren og afleverer softstokken og melder forsvarsarbejdet afsluttet. Der følger en fri ved fod på ca. 5 skridt, hvor der indtages afsluttende GST. Der sættes line på hunden, og denne føres under kontrol til kommenteringsstedet. 

Bedømmelse og fradrag 

Manglende beslutsomhed, manglende hurtig og energisk reaktion med kraftigt greb og effektiv forhindring af flugtforsøget, ikke roligt og fuldt greb indtil slip og mangler i den opmærksomme, dominante og tætte bevogt-ning medfører pointfradrag. 

Tillægsprøver
 

IGP ZTP Avlsegnethedsprøve 

Udførelse af øvelserne i gruppe A og B sker i henhold til de almene bestemmelser. 

Gruppe C udføres på følgende måde: 

Øvelse 1: Bevogtning og standhals 15 point Øvelse 2: Fri ved fod og overfald på HF 10/30 point Øvelse 3: Angreb på HF og hund 40 point Øvelse 4: Transport til dommeren 5 point I alt 100 point 

Alment 

Stokkebelastninger er kun tilladt på skuldre og området ved manken. Hunden må kun gribe FIG i beskyttel-sesærmet. DSB bedømmes ikke.

 

Udførelse 

Rundering efter FIG 

FIG befinder sig i en afstand af ca. 20 skridt fra HF og hund i et skjul ude af syne for hunden. På dommerens anvisning tager HF linen af hunden og sender den med en kommando for rundering, og/eller et tegn med armen, til skjulet. 

Bevogtning og standhals - 15 point 

Kommando for rundering. 

Hunden skal bevogte FIG aktivt og opmærksomt og give en vedvarende standhals. Hunden må hverken springe op ad eller tage fat i FIG. HF går straks på dommerens anvisning hen til hunden og holder den i halsbåndet. Når FIG er kommet ud af skjulet, sættes line på hunden, og der indtages GST inde ved skjulet.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

43 

Fri ved fod og overfald på HF - fri ved fod 10 point/overfald 30 point 

Kommandoer for plads eller transport, for afværgelse af overfaldet, for slip og for GST. 

På dommerens anvisning indtager HF, på et markeret sted ca. 30 skridt fra skjulet, GST og tager linen af hunden. Linen skal hænges over skulderen eller lægges i lommen. På dommerens anvisning går HF, med hunden fri ved fod, i retning mod skjulet. Hunden skal gå tæt i fri ved fod. På anvisning fra dommeren, og når HF og hund er 10 skridt fra skjulet, foretager FIG et angreb på HF og hund under afgivelse af trusselslyde. Hunden skal straks, sikkert og energisk afværge angrebet med et fast og fuldt greb. Når hunden har taget fat, får den af FIG to stokkebelastninger. HF må ikke forlade sin position. Det er tilladt HF at give en opmuntring under angrebet. På anvisning fra dommeren indstiller FIG angrebet og bliver roligt stående. Hunden skal selv-stændigt, eller på kommando for slip, slippe og bevogte FIG. 

Under afgivelse af kommando for slip skal HF stå roligt uden at påvirke hunden. På dommerens anvisning går HF i normal gang den direkte vej til sin hund og tager med kommando for sid hunden i GST. 

Hunden holdes i halsbåndet, men må ikke animeres. På dommerens anvisning går FIG i normal gang ca. 40 skridt væk fra HF og hund. Efter 40 skridt vender FIG sig mod HF og angriber frontalt HF og hund under afgivelse af trusselslyde og heftigt truende bevægelser. På dommerens anvisning giver HF, i en anstand på ca. 30 skridt med kommando for afværgelse af angrebet, hunden fri. Hunden skal uden at tøve afværge an-grebet med et energisk og kraftigt greb. Den må kun tage fat i beskyttelsesærmet. FIG indstiller angrebet på dommerens anvisning. Herefter skal hunden straks slippe. HF kan selvstændigt give kommando for slip efter passende tid. 

Under afgivelse af kommando for slip skal HF stå roligt uden at påvirke hunden. Efter slippet skal hunden blive tæt på FIG og bevogte denne opmærksomt. På dommerens anvisning går HF i normal gang den direkte vej til sin hund og tager med kommando for sid denne i GST. Der sættes line på hunden. 

Transport til dommeren - 5 point 

Kommando for plads eller transport. 

Der følger en sidetransport af FIG hen til dommeren over en distance på ca. 10 skridt. En kommando for plads eller transport er tilladt. Hunden skal under transporten gå på FIG’s højre side, så den befinder sig mellem FIG og HF. Under transporten skal den opmærksomt holde øje med FIG. Den må dog ikke presse, springe op ad eller tage fat i FIG. Der gøres holdt foran dommeren, og gruppe C meldes afsluttet.

 

IGP V - forprøve 

IGP V (forprøve til IGP 1 prøven) er udarbejdet af FCI’s brugshundekommission. Denne prøve kan anvendes: 

1. som en prøve, der giver adgang til tilmelding i brugshundeklassen 

2. som adgangskrav til deltagelse i IGP 1 – den enkelte landsorganisation kan selv afgøre, om denne prøve indskrives i deres prøveforordning 

 

Gruppe A 100 point 

Gruppe B 100 point 

Gruppe C 100 point 

I alt 300 point 

Adgangskrav 

Hunden skal på prøvedagen opfylde alderskravet. Der må ikke laves undtagelser. Forudsætning for delta-gelse er en aflagt Færdselsprøve i henhold til reglerne i den nationale landsorganisation. 

Øvelseskrav 

Udførelse af øvelserne i gruppe A og B sker i henhold til de almene bestemmelser. 

Gruppe C udføres på følgende måde: 

Øvelse 1: Bevogtning og standhals                      15 point
Øvelse 2: Forhindring af flugtforsøg                      30 point
Øvelse 3: Angreb på HF og hund                          50 point
Øvelse 4: Transport til dommeren                          5 point 

I alt                                                                      100 point

 

FCI’s prøvereglement 2019 

44 

Almene bestemmelser Der foretages ikke DSB bedømmelse. FIG bruger en softstok til trussel af hunden, uden at slå. 

Bevogtning og standhals - 15 point 

Kommando for rundering. 

FIG befinder sig ca. 20 skridt, ude af syne for hunden, i et skjul. På dommerens tegn tager HF linen af hunden og sender den med kommando for rundering, og/eller et tegn med armen, ind til skjulet. Hunden skal aktivt og opmærksomt bevogte FIG og give vedvarende standhals. Hunden må hverken springe op ad eller tage fat i FIG. På tegn fra dommeren går HF straks hen til hunden og holder hunden fast i halsbåndet. 

Forhindring af flugtforsøg - 30 point 

Kommando for slip. 

Mens HF holder sin hund fast i halsbåndet, træder FIG ud af skjulet og flygter. På tegn fra dommeren slipper HF sin hund. Hunden skal selvstændigt og med et energisk og fast greb effektivt forhindre flugtforsøget. Den må herunder kun gribe fat i beskyttelsesærmet. På tegn fra dommeren står FIG stille. Hunden skal herefter slippe selvstændigt. HF kan efter en passende tid selvstændigt afgive én kommando for slip. 

Mens HF afgiver kommandoen for slip, skal denne stå stille uden at påvirke hunden. Efter slip skal hunden blive tæt ved FIG og bevogte denne opmærksomt. På dommerens anvisning går HF straks direkte hen til hunden og holder den i halsbåndet. 

Angreb på HF og hund - 50 point 

Kommandoer for afværgelse, for slip og for sid eller transport. 

Hunden holdes i halsbåndet, men må ikke animeres af HF. På tegn fra dommeren går FIG i normal gang væk fra hunden. Efter ca. 20 skridt vender FIG sig mod HF og angriber frontalt HF og hund under afgivelse af trusselslyde og med heftigt truende bevægelser. HF slipper sin hund med kommandoen for afværgelse. Hun-den skal uden tøven, og med et energisk og fast greb, afværge overfaldet. Den må herunder kun gribe fat i FIG’s beskyttelsesærme. HF må ikke forlade sin position. På tegn fra dommeren indstiller FIG overfaldet. Når FIG står stille, skal hunden slippe selvstændigt. HF kan efter en passende tid selvstændigt afgive én kom-mando for slip. 

Mens HF afgiver kommandoen for slip, skal denne stå stille uden at påvirke hunden. Efter slip skal hunden blive tæt ved FIG og bevogte denne opmærksomt. På dommerens anvisning går HF direkte hen til hunden, tager den i GST og sætter line på.

 

Transport til dommeren - 5 point 

Kommando for plads eller transport. 

Der følger en sidetransport af FIG hen til dommeren over en distance på ca. 10 skridt. En kommando for plads eller transport er tilladt. Hunden skal under transporten gå på FIG’s højre side, så den befinder sig mellem FIG og HF. Under transporten skal den opmærksomt holde øje med FIG. Den må dog ikke presse, springe op ad eller tage fat i FIG. Der gøres holdt foran dommeren, og gruppe C meldes afsluttet. 

Delprøver FPR, UPR, SPR 

Sporprøverne på trin 1-3 består kun af gruppe A fra prøverne IGP 1 til 3. Det er op til HF, på hvilket trin hunden fremføres. 

Der tildeles ikke uddannelsesbetegnelse med henblik på deltagelse i skue-, udstillings-, avls- eller kåringsfor-ordninger.

 

Maks. 

point 

Fortrinlig 

Særdeles god 

God 

Tilstrækkelig 

Mangelfuld 

100 

100-96 

95-90 

89-80 

79-70 

69-0 Sporprøverne skal ikke nødvendigvis gennemføres i rækkefølgen 1 til 3

 

FCI’s prøvereglement 2019 

45 

UPR 1-3 / Lydighedsprøve 1-3 

Lydighedsprøverne på trin 1-3 består kun af gruppe B fra prøverne IGP 1 til 3. Det er op til HF, på hvilket trin hunden fremføres. 

Der tildeles ikke uddannelsesbetegnelse med henblik på deltagelse i skue-, udstillings-, avls- eller kåringsfor-ordninger.

 

Maks. 

point 

Fortrinlig 

Særdeles god 

God 

Tilstrækkelig 

Mangelfuld 

100 

100-96 

95-90 

89-80 

79-70 

69-0 
 

Lydighedsprøverne skal ikke nødvendigvis gennemføres i rækkefølgen 1 til 3. 

SPR 1-3 / Forsvarsprøver 1-3 

Forsvarsprøverne på trin 1-3 består kun af gruppe C fra prøverne IGP 1 til 3. Det er op til HF, på hvilket trin hunden fremføres. 

Der tildeles ikke uddannelsesbetegnelse med henblik på deltagelse i skue-, udstillings-, avls- eller kåringsfor-ordninger. 

Henvisning: Konkurrencer, der kun omfatter gruppe C er ikke tilladt
 

Maks. 

point 

Fortrinlig 

Særdeles god 

God 

Tilstrækkelig 

Mangelfuld 

100 

100-96 

95-90 

89-80 

79-70 

69-0  

Forsvarsøvelserne skal ikke nødvendigvis gennemføres i rækkefølgen 1 til 3. 

GPR 1-3 / Brugshundeprøver A 1-3 

Maks. point 200 

Brugshundeprøverne GPR 1-3 består af gruppe B og C i IGP 1-3 prøverne. Der vises i disse prøver ikke sporarbejde. Det er op til HF, på hvilket trin hunden fremføres. 

Der tildeles ikke uddannelsesbetegnelse med henblik på deltagelse i skue-, udstillings-, avls- eller kåringsfor-ordninger.

 

Maks. 

point 

Fortrinlig 

Særdeles god 

God 

Tilstrækkelig 

Mangelfuld 

200 

200-191 

190-180 

179-160 

159-140 

139-0 


STPR 1-3 / Feltsøgsprøve 1-3 

1. Prøvetrin i Feltsøgsprøve 

Kravene er forskellige og tilpasset de enkelte prøvetrin.

 

Trin 

Feltstørrelse 

Genstande 

Point 

Prøvetid 

20 x 30 m 

HF’s egne genstande. 

2 stk. / størrelse: 10 x 3 x 1 cm. 

Materiale = ens genstande er tilladt. 

1 genstand til venstre, 1 til højre 

20/21 

10 

minutter 

20 x 40 m 

Fremmede genstande. 

4 stk. / størrelse: 10 x 3 x 1 cm. 

Materiale = forskellige. 

2 genstande til venstre, 2 til højre. 

10/10/10/11 

12 

minutter 

3     

30 x 50 m     

Fremmede genstande.                      

5 stk. / størrelse: 5 x 3 x 1 cm 

Materiale = forskellige. 

Genstande udlægges tilfældigt. 

8/ 8/ 8/ 8/ 9 

15 

minutter 


 

2. Alment 

Hunden skal på prøvedagen være mindst 15 måneder gammel og have bestået en Færdselsprøve. 

HF melder sig sportsligt korrekt til dommeren, siger sit og hundens navn og prøvetrin. Derefter går denne med hunden i line til den anviste startposition og indtager GST. 

Til feltsøgsarbejdet tages linen af hunden. HF skal dog medbringe linen. Enhver tvang og voldsanvendelse er ikke tilladt. 

En mindre overskridelse af feltsøgningsområdet er ingen fejl. 

Tilskuerne skal opholde sig i passende afstand fra søgefeltet. 

3. Arealets beskaffenhed til feltsøgsarbejde 

Jordbund: alle naturlige (eng, mark, skovbund) områder med træer er mulige (søgning ved hjælp af øjnene skal så vidt muligt undgås, derfor ingen kortklippede græsplæner eller andre lignende arealer). 

Personer skal flere gange gå på kryds og tværs af søgefeltet før udlægning for at undgå spor i forbindelse med udlægning af genstande. 

En afgrænsning af feltsøgningsområdet med markeringsstokke er tilladt. 

4. Genstande 

Materiale: Træ, læder, kunstlæder og tekstil. 

Udlagte genstande må ikke adskille sig væsentligt i form og farve fra underlaget og skal lægges, så de ikke er synlige. 

Genstandene lægges af dommeren. HF og hund skal være ude af syne under udlægning. Der er ikke krav om nogen liggetid for genstandene. Hunden kan sættes på straks efter udlægningen.
 

5. Påsætning til feltsøg 

Den tænkte midterlinje og afgrænsningslinjer meddeles HF af dommeren. 

Det er tilladt ved start at lade hunden orientere sig på den tænkte midterlinje af søgefeltet. 

HF bevæger sig på den tænkte midterlinje. Denne må kun kort forlade denne ved fremvisning af en påvist genstand. Efterfølgende sættes hunden igen i gang med feltsøget fra midterlinjen. Kommandoer og tegn er tilladt. Kommandoen ”finde” eller lign. kan suppleres med kommando for søg. 

Søg med høj næse er ingen fejl. Søgeområdet kan afsøges flere gange. 

6. Adfærd ved genstande 

Genstande skal påvises sikkert og må ikke berøres af hunden. Genstandene kan påvises siddende, stående eller liggende – også skiftevis. En kommando for at få hunden til at påvise er ikke tilladt og medfører, at gen-standen ikke bedømmes. 

Det er ikke tilladt at give kommando, som får hunden til at lægge sig ved genstanden. Når hunden har påvist en genstand, går HF hen til hunden og viser dommeren den fundne genstand ved at række den i vejret, går tilbage til midterlinjen og sætter derfra hunden i gang med arbejdet igen. 

Der er ikke foreskrevet nogen liggeretning. Genstandene skal dog ligge i nærheden af forpoterne. 

HF går altid hen på siden af hunden, denne må ikke stille sig foran den. En kort ros efter fremvisning af gen-standen er tilladt. 

Når den sidste genstand er fundet sættes line på hunden. Derefter følger fremvisning af genstande og framel-ding hos dommeren. 

7. Bedømmelse 

Maks. point for Feltsøgsprøve 1-3 er 100 point. For at bestå skal der opnås mindst 70 point.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

47 

Bedømmelseskriterier for alle tre trin: 

a) Hundens førbarhed 20 point 

(Reaktion på HF’s kommandoer og tegn) 

b) Hundens sporintensitet 20 point 

(Arbejdsvillighed, intensiv færtoptagelse) 

c) Udholdenhed 10 point 

(Fastholdelse af spordrift indtil fund af genstanden) 

d) HF’s adfærd 9 point 

(Påvirkning af hunden) 

e) Fund af genstande 41 point 

(Overbevisende påvisning)

 

Maks. 

point 

Fortrinlig 

Særdeles god 

God 

Tilstrækkelig 

Mangelfuld 

100 

100-96 

95-90 

89-80 

79-70 

69-0 

8. Udførelsesbestemmelser 

Øvelsen starter med GST ved kanten af feltet og slutter med afmelding hos dommeren. De genstande, hun-den har fundet, skal forevises. 

Positive kriterier 

Ensartet, roligt og flydende arbejde, hunden løsner sig hurtig fra HF, umiddelbar reaktion på kommando, hundens udholdende og målrettede arbejde, hundens brede sideudslag. 

Fejl 

Hunden samler genstande op. Genstande, der påvises med megen førerhjælp, skal ikke bedømmes. 

Berøring af genstanden 1-3 pointfradrag 

Hunden rejser sig for tidligt, ikke tilladte kommandoer 1-3 pointfradrag 

HF forlader den tænkte midterlinje 2-5 pointfradrag 

Hunden fanger mus, gør sig ren og lignende 4-8 pointfradrag 

Hundens mangel på lyst til arbejdet 4-8 pointfradrag 

Ved overskridelse af den foreskrevne prøvetid afbrydes arbejdet. De indtil afbrud opnåede point bibeholdes. 

Andre negative bedømmelseskriterier er: urolig adfærd ved påvisning, gøen, ikke tilladt førerhjælp og af hun-den store overskridelser af feltets grænser.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

48 

Trin 1 – Feltstørrelse 20 x 30 m 

Trin 2 – Feltstørrelse 20 x 40 m 

Trin 3 – Feltstørrelse 30 x 50 m 

AD - Udholdenhedsprøve 

Formålet med AD-prøven 

Udholdenhedsprøven (AD) skal bevise, at hunden er i stand til at yde en bestemt fysisk anstrengelse – uden at vise betydelige træthedstegn. På grund af hundens kropsbygning kan de krævende anstrengelser kun bestå i en løbeøvelse. Vi ved, at den stiller store krav til de indre organer, især hjerte, lunger samt bevægelsesap-paratet, endvidere kommer egenskaber som temperament og hårdhed også til udtryk. 

At anstrengelserne overvindes problemløst, skal anses for at være bevis for kropslig sundhed og tilstedevæ-relse af de ønskede egenskaber. 

Før prøven påbegyndes, skal hundenes identitet fastlægges. 

For prøvetilladelse gælder de samme bestemmelser som for øvrige prøver fastlagt af landsorganisationen. Prøven indføres i resultathæftet/stamtavlen. Prøveresultatet indføres i prøvepapirerne. 

Ved ansøgning om en prøvetilladelse forpligter arrangøren sig til i sommermånederne kun at gennemføre prøven i formiddagstimer og sene eftermiddagstimer. Udetemperaturen må ikke overskride 22 C°. 

Deltagelse i en AD er frivillig. Skulle der i løbet af en prøve ske skade på hund eller hundefører, kan arrangøren eller dommeren ikke drages til ansvar. 

Adgangsbetingelser 

For at deltage skal hunden være fyldt 16 måneder. Til en prøve skal der være mindst 4 og højst 20 deltagere. Er der flere end 20 hunde, skal der indkaldes en ekstra dommer. Af sikkerhedsmæssige grunde må en prøve-deltager kun fremføre en hund.

 

FCI’s prøvereglement 2019 

49 

Hundene skal være sunde og godt trænede. Hunde, der er syge, ikke besidder tilstrækkelig kraft, samt løbske, drægtige eller diegivende tæver, må ikke deltage. 

Ved prøvens begyndelse melder deltagerne sig hos dommeren. Dommeren skal her overbevise sig om, at hunden er i god forfatning. Hunde, der giver et træt udtryk eller viser mangel på lyst, skal udelukkes fra delta-gelse. Viser hunden under prøven store træthedstegn eller andre hæmninger, skal prøven afbrydes for denne hund. 

Afgørelsen træffes i alle tilfælde af dommeren. Den kan ikke anfægtes. 

Bedømmelse 

Der gives ikke point eller prædikater, men kun ”bestået” eller ”ikke bestået”. 

Underlag 

Prøven afholdes på gader og veje af forskellig beskaffenhed. Følgende kan komme i betragtning: Asfalte-rede veje og veje, gader og stier med faste og ikke faste belægninger. 

Gennemførelse 

Der skal tilbagelægges en strækning på 20 km i et tempo på 12-15 km i timen. 

Løbeøvelsen 

Hunden skal (i henhold til Færdselsloven/trafiksikkerheden) løbe i line ved cyklens højre side i normalt trav. Et forhastet tempo skal undgås. Linen skal være af en sådan længde, at hunden hele tiden har mulighed for at tilpasse sig tempoet. Det er tilladt at bruge ”Springer”. Det er ingen fejl, hvis hunden går frem i linen og trækker 

let, derimod er det en fejl, hvis hunden bestandigt hænger bagud. 

Efter at 8 km er tilbagelagt, indlægges en pause på 15 min. I denne pause skal dommeren observere hundene for mulige træthedstegn. Udmattede hunde skal udelukkes fra det videre prøveforløb. Efter pausen tilbage-lægges yderligere 7 km, og der indlægges en pause på 20 min. I denne pause skal hundene have mulighed for at bevæge sig frit og uden tvang. 

Kort før den videre løbeøvelse skal dommeren undersøge hundene for træt- hedstegn og nedslidte trædepu-der. Udmattede hunde og hunde med nedslidte trædepuder skal udelukkes for videre prøveforløb. 

Efter løbeøvelsen holdes en pause på 15 min. I denne pause skal hunden have mulighed for at bevæge sig frit og uden tvang. Dommeren skal nu fastslå, om hunden viser træthedstegn, og om den har nedslidte træde-puder. Dommer og prøveleder skal, så vidt muligt, følge hundene på cykel eller i bil. Observationerne om hundene noteres. Det er nødvendigt, at prøvedeltagerne ledsages af en bil, så hunde, der ikke kan klare kravene, kan transporteres videre i bil.

 

Prøven kan ikke bestås, hvis hunden viser usædvanlige træthedstegn og ikke kan holde tempoet på 12 km/t, men bruger væsentlig mere tid. 

Dansk National Prøve – Begynder AB 

De danske nationalprøver kan aflægges som en AB eller B prøve. 

Gruppe A 

Eget spor, mindst 150 skridt, 2 langsider, 1 vinkel (ca. 90°), 2 af HF tilhørende genstande, mindst 15 min. gammelt. Tid for udarbejdelse 10 min. 10 m line. 

Den første genstand placeres på 1. langside, den anden genstand ved enden af sporet.

Sporsøg                                                79 point
2 genstande                                         (11+10) 21 point
I alt                                                        100 point

 

FCI’s prøvereglement 2019 

50 

En kommando for SØGE er tilladt ved starten af sporet og efter 1. genstand, eller efter en fejlpåvisning. Hvis H ingen genstande finder, kan der max. opnås prædikatet TILSTRÆKKELIG. 

Udførelse: HF melder sig med sporklar H ved at indtage GST og meddeler dommeren sit og H navn, samt 

om H påviser eller samler op. 

H føres roligt til sporets start, og med en kommando for SØGE skal H optage færten roligt og intensivt. Enhver form for tvang er forbudt. Påsætningen skal ske uden hjælp fra HF, den er ikke tidsafhængig, men H skal begynde sit søg umiddelbart efter fært-optagelsen. Er H ikke begyndt at udarbejde sporet efter 3. påsætning, 

afbrydes sporet. 

Efter udarbejdelsen af sporet er begyndt, er det ikke tilladt at foretage en ny påsætning. En påsætning define-res som den situation, hvor HF tage H i GST, holder H i halsbåndet eller korter linen op og herefter sætter hunden på. Når H er begyndt at gå ud af sporet, skal HF blive stående, til H er ude på 10 m afstand, herefter følger HF efter H. H skal følge sporet intensivt, med et dybt søg og ensartet hastighed. Lejlighedsvis ros og afgivelse af kommando for SØGE er tilladt, dog ikke i vinkler og ved genstande. Så snart H har fundet en genstand, skal den straks uden påvirkning påvise eller opsamle genstanden. HF lader linen falde og begiver sig straks ud til H, tager genstanden, stiller sig ved siden af H og rækker genstan-den i vejret og viser herved dommeren, at genstanden er fundet. H skal forholde sig roligt. Samles genstanden op, kan H blive stående, sætte sig eller komme tilbage til HF. Det er tilladt at rose H (moderat) før eller efter 

opsamling af genstand. 

Efter sporarbejdet skal HF straks melde fra til dommeren, ved at vise de fundne genstande. Afmelding foregår i GST. 

Bedømmelse: Det betragtes som en fejl, hvis HF går for tidligt efter H Et hurtig eller langsomt søg er ikke et kriterium for bedømmelsen, hvis sporet bliver regelmæssigt og overbevisende udarbejdet. Sporlinen må være løsthængende, men HF skal have fat i linen under sporsøget. Det er ikke en fejl hvis linen rører jorden. Vinkler skal udarbejdes sikkert. Det er ikke en fejl, hvis H efterprøver uden at forlade sporet. Der er en fejl, hvis H kredser i vinklen. Efter udarbejdelsen af vinklen skal H arbejde videre i samme tempo. Påviser H ikke udlagt genstand eller afbryder sit søg, ved at stå, sætte eller lægge sig, er dette en fejl og medfører pointfradrag. Arbejder H på kommando fra HF videre på 10 m afstand, trækkes 2 point. Dette anses ikke for fejlpåvisning. Træder HF hen imod H opfattes dette som en fejlpåvisning og der trækkes 4 point. Påvisningen af genstanden skal være direkte ved genstanden og skal foregå i søgeretningen. En let skrå påvisning er ingen fejl, ligger H meget skrå ved genstanden eller drejer sig mod HF, er dette en fejl. Bliver genstanden påvist med kraftig førerhjælp, kan der ikke gives point for genstanden. Påvisningen af genstanden kan foregå stående, liggende 

eller siddende. At samle op og/eller påvise samtidig, er en fejl. Samler H genstanden op, kan den blive stående, sætte sig eller komme hen til HF. H må ikke forsætte ud af sporet eller samle op liggende. Kommer H til HF, må denne ikke gå H i møde. Sjusk, gøren sig ren, kredsen i vinkler, vedvarende opmuntringer, line- eller mundlig hjælp i sporområdet el-ler ved genstande, fejlagtig opsamling/påvisning af genstande eller fejlpåvisninger medfører tilsvarende po-intfradrag (hver op til 4 point). Udpræget sjusk, sporsøg med manglende intensivitet, sporsøg med stormskridt, gøren sig ren ved opstands-ning, jagten mus og lignende giver hver et fradrag på op til 8 point.

Prøveforløbet afbrydes i tilfælde af:
- H 3 gange forgæves sættes på i startområde uden at optage færten
- HF forlader sporet med mere end en linelængde
- HF ignorerer dommerens anvisning om at følge hunden
- Sporet ikke udarbejdes indenfor den foreskrevne tidsfrist Det indtil afbrydelsen viste arbejde bliver bedømt og kommenteret Ekvipagen diskvalificeres i tilfælde af:
- H på sporet giver efter for sin jagtdrift og ikke efter 3 kommandoer kan sættes på sporet igen, DISK ML
- H ikke afleverer en opsamlet genstand efter 3 forsøg, DISK ML
 

FCI’s prøvereglement 2019 

51 

Gruppe B 

Øvelse 1: Tandvisning 10 point 

Øvelse 2: Lineføring 30 point 

Øvelse 3: Sid under gang 20 point 

Øvelse 4: Afdækning med indkald 20 point 

Øvelse 5: Apportering 20 point 

I alt 100 point 

Klarmelding – HF melder sig til dommeren ved at indtage GST med hunden i line. 

Øvelse 1: Tandvisning 10 point
 

Kommando ”Plads”. 

Udførelse: Hunden skal sidde i GST ved HF’s venstre side, og HF skal, uden tvang, kunne vise hundens tænder. Hunden skal under øvelsen forholde sig roligt. 

Øvelse 2: Lineføring 30 point 

Kommando ”Plads”. 

Kommandoen ”Plads” er kun tilladt ved start og ved ændring af gangart. 

Udførelse: HF begiver sig, med sin hund i line, hen til dommeren, tager hunden på plads og melder til. På anvisning af dommeren begiver HF sig, med sin hund i line, til startpositionen. På yderligere anvisning fra dommeren begynder HF øvelsen. Linen skal holdes i venstre hånd og skal være løsthængende. Direkte fra GST skal hunden på kommandoen ”plads” opmærksomt, frejdigt og i lige linje følge HF med skulderen ud for HF’s venstre knæ og ved holdt sætte sig selvstændigt, hurtigt og lige. Ved starten af øvelsen går HF med sin hund 50 skridt ligeud uden at gøre ophold. Efter omkringvendingen og efter 10-15 skridt skal HF vise løb og langsom gang (hvert moment på mindst 10 skridt). Overgangen fra løb til langsom gang skal udføres uden mellemtrin. De forskellige gangarter skal tydeligt adskille sig fra hinanden i hastighed. Under almindelig gang udføres mindst to højre-, en venstre- og to omkringvendinger. Et holdt skal vises mindst én gang i normal gangart efter den anden omkringvending. Omkringvendingen skal udføres mod venstre (en vending på stedet på 180 grader). Her er to varianter mulige: 

- Hunden går med en højrevending rundt bag om HF. 

- Hunden udfører en venstreomkringvending på stedet på 180 grader. Inden for samme prøve er kun én af de to varianter tilladt. 

 

Mens HF første gang går med sin hund i lige retning, afgives to skud (kaliber 6 mm) med et tidsinterval på 5 sek. i en afstand af mindst 15 skridt til hunden. Hunden skal forholde sig skudligegyldig. I tvivlstilfælde er dommeren forpligtet til at efterprøve hundens skudligegyldighed yderligere. I en afstand af ca. 15 skridt afgives der ekstra skud på tegn fra dommeren. Hunden skal stå i slap line. Viser hunden sig skudræd, følger diskvali-fikation med fratagelse af alle allerede opnåede point. 

Ved slutningen af øvelsen går HF med sin hund, på anvisning fra dommeren, gennem en gruppe bestående af mindst fire personer i bevægelse. HF skal med sin hund gå højre rundt om en person og venstre rundt om en person i samt gøre mindst et holdt i gruppen. Dommeren kan forlange en gentagelse. På anvisning fra dommeren forlader HF og hund gruppen og indtager slutgrundstilling. Denne slutgrundstilling er startgrundstil-ling for den næste øvelse. 

Øvelse 3: Sid under gang 20 point 

Kommandoer ”Plads” – ”Sid”. 

Udførelse: Fra GST går HF med sin hund fri ved fod ligeud. Frem til kommando skal hunden følge HF, med skulderen ud for venstre knæ, opmærksomt, frejdigt, hurtigt og koncentreret. Efter 10-15 skridt skal hunden på kommandoen ”sid” straks sætte sig i gangretningen, uden at HF afbryder sin gangart, ændrer denne eller ser til siden/tilbage. Efter yderligere 15 skridt bliver HF stående og vender sig straks om mod sin roligt og opmærksomt siddende hund. På anvisning fra dommeren går HF tilbage til sin hund og stiller sig ved dennes højre side. HF kan gå direkte forfra eller gå bag om den siddende hund.
 

FCI’s prøvereglement 2019 

52 

Bedømmelse: Fejl i GST frem til kommando, hvis hunden sætter sig langsomt eller er urolig og uopmærksom under siddeøvelsen, medfører passende fradrag. Hvis hunden i stedet for at sætte sig lægger sig eller står, fratrækkes 10 point. Endvidere skal der tages højde for anden fejlbehæftet adfærd. 

Øvelse 4: Afdækning med indkald 20 point 

Kommandoer ”Plads” – ”Dæk” – ”Her” – ”Plads”. 

Udførelse: Fra GST går HF med sin hund fri ved fod ligeud. Frem til kommando skal hunden følge sin HF, med skulderen ud for venstre knæ, opmærksomt, frejdigt og koncentreret. Efter 10-15 skridt skal hunden på kom-mandoen ”dæk” straks lægge sig i gangretningen, uden at HF afbryder sin gangart, ændrer denne eller ser til siden/tilbage. HF går videre 30 skridt ligeud, bliver stående og vender sig straks om mod sin roligt og opmærk-somt liggende hund. På anvisning fra dommeren kalder HF sin hund til sig med kommandoen ”her” eller hun-dens navn. Hunden skal frejdigt, hurtigt og direkte komme ind og sætte sig tæt og lige foran HF. På komman-doen ”plads” skal hunden, hurtigt og lige, sætte sig ud for HF’s venstre knæ. 

Bedømmelse: Fejl i GST frem til kommando, lægger sig langsomt, ligger uroligt, kommer langsomt ind, eller hvis tempoet bliver langsommere under indkaldet, ikke sidder korrekt og lige foran eller ved afslutningen, eller hvis HF står i bredstående stilling, medfører passende fradrag. Hvis hunden sidder eller står efter HF’s dæk-kommando, fratrækkes 10 point.

Øvelse 5: Apportering på jord 20 point 

Kommandoer ”Apport” – ”Slip” – ”Plads”. 

Udførelse: Ved afhentning af apporten skal hunden følge HF. Fra GST kaster HF apportbukken ca. 10 meter ud. Kommandoen for ”apport” må først gives, når apporten ligger stille. En ændring af GST er ikke tilladt. Fra GST skal hunden på kommandoen for ”apport” hurtigt og direkte løbe ud til apporten, straks samle den op og bringe den hurtigt og direkte tilbage til HF. Hunden skal sætte sig tæt og lige foran HF og holde apporten roligt i munden, indtil HF efter en pause på ca. 3 sek. tager apporten med kommandoen ”slip”. HF skal, efter slippet, holde apporten roligt langs højre side i udstrakt arm. På kommandoen ”plads” skal hunden hurtigt sætte sig lige, med skulderen ud for HF’s venstre knæ. Under hele øvelsen må HF ikke forlade sin GST. 

Bedømmelse: Fejl i GST, løber langsomt ud til apporten, fejl ved opsamling, kommer langsomt tilbage, taber apporten, leger med eller tygger i apporten, ikke sidder tæt og lige foran ved afleveringen eller ved afslutnin-gen, eller hvis HF står i bredstående stilling. Det betragtes ligeledes som fejl, hvis apporten kastes for kort, eller hvis HF yder hunden hjælp, også uden at ændre sin GST, og det medfører passende pointfradrag. For-lader HF sin GST før øvelsens afslutning, bedømmes øvelsen med prædikatet mangelfuldt. Apporterer hunden ikke, bedømmes øvelsen til 0 point. Slipper hunden ikke apporten efter 3. kommando, diskvalificeres hunden og kan ikke fortsætte.
 

Afmelding/Kommentering 

HF sætter line på hunden og melder fra til dommeren med hunden i GST. 

Skitser 

 Sporformer 

 Lægning af spor 

 Lægning af genstande 

 Apportbukke 

 Markeringspunkter 

 Springstativer 

 

I tilfælde af diskvalifikation afbrydes prøven og eventelt opnået point bortfalder i samtlige discipliner. Det gennemførte arbejde kommenteres ikke.


FCI’s prøvereglement 2019 

53 

Sporformer IGP 1 og IGP 2 

De følgende eksempler på sporformer kan også lægges spejlvendt.


 

Sporformer IGP 3 

De følgende eksempler på sporformer kan også lægges spejlvendt.


 

FCI’s prøvereglement 2019 

54 

IFH V 

Mulige sporformer for IFH V 

IFH 1 

Sporskitser til IFH 1 

FCI’s prøvereglement 2019 

55 

IFH 2 og IGP FH – mulige sporformer
Bane til IGP 

Rundering
Opstilling til FIG’s flugtforsøg


 

FCI’s prøvereglement 2019 

58 

Flugtspring 

Flugtspringet skal overholde målene på tegningen og have en fast lige overkant.

  

FCI’s prøvereglement 2019 

59 

Klatrespring 

Springstativet består af to med hinanden forbundne klatresider med en bredde på 150 cm og en længde på 191 cm. Ved jorden er siderne så langt fra hinanden, at den lodrette højde er 180 cm. Hele overfladen skal være beklædt med et skridsikkert underlag. På siderne skal der på den øverste halvdel monteres 3 klatrelister på 24x48 mm. 

Alle hunde skal ved en prøve springe over de samme forhindringer. 

Prøvespring under fremførelsen er ikke tilladt.
 

IGP 1 

IGP 2 

IGP 3 

På jorden 

650 gram 

1.000 gram 

2.000 gram 

Flugtspring 

650 gram 

650 gram 

650 gram 

Klatrespring 

650 gram 

650 gram 


Apportbukke
Tegning af apportbuk


 

Ved apporteringsøvelser er det kun tilladt at anvende apportbukke. De apportbukke, der stilles til rådighed af arrangøren, skal bruges af alle deltagere. Det er ikke tilladt at bruge egne apportbukke. 

Den i prøvereglementet viste tegning er kun en model. Det vigtigste er, at vægtene stemmer, at mellemstykket er fremstillet af træ, og at dette er mindst 4 cm over jorden.

  

Klik her for at få dit eget GoMINIsite