Venstre
Poul Erik Hanbsen 40 jubilar 
Derefter Helge Simonsen 10 år jubilar
Derefter Pia Rasmussen 10 år jubilar 

Derefter Michael Lumby 40 år jubilar
Sidst i rækken Steen B. Madsen 10 år jubilar
 
Dagsorden til generalforsamling 31.1.2019

Dagsorden:
 
Valg af dirigent.
Valgt Karl Frost
 
Valg af 2 stemmetællere.
Valgt Frank, Dermot, Karin og Hardy
 
Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU).
Godkendt
 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.
Godkendt med ansvarsfrihed
 
Indkomne forslag.
Taget til efterretning

A:Valg af bestyrelsesmedlemmer:
     Formand på valg. For en 2 årige periode.
Bjarne Lauridsen
     Bestyrelse medlem på valg. For en 2 årige periode.
Karsten Højhus  
     Næstformand på valg. For en 1 årige periode.
Jeppe Mark
     kreds sekretær på valg. For en 1 årige periode.  
Karl Frost                                                                                                                                             
B:Valg af 2 suppleanter
Anne-Mette Pedersen
Peter Svendsen
C:Valg af revisorsuppleant
Gert Kargo
Revisorsupplant
Helge Simonsen
D:Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab.
Bjarne Lauridsen
Tom Pedersen
 
Eventuelt.

Her under blev uddelt 10 og 40 års nåle

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Pr mail kennel@karsbaek.dk
Alle er velkomne, men kun medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark er stemmeberettigede og valgbare. Gyldigt medlemsbevis forevises ved indgangen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen i Kreds 32
Formandens Beretning 2018
 Indledning
 I min beretning, som I skal stemme om bagefter, har jeg gjort status over bestyrelsens arbejde i 2018. 
Jeg vil gerne indlede min beretning med, at sige tak til bestyrelsen for det samarbejde vi har haft i det forgangne år. Tak til Jer alle for det. Ligeledes vil jeg ogsåtakke alle medlemmer, både nye og gamle medlemmer, som er i kredsen. Herunder kommer kantinen som ogsålaver et kæmpe stykke arbejde. Tak ogsåtil BRK samt trænere, figuranter og sporlæggere. Uden Jeres store hjælp ville det ikke have været muligt at afholde alle de forskellige arrangementer i året 2018.
 Vi afholdt, den 25. januar 2018, generalforsamling hvor
, næstformand Jens Chr smidt blev valgt for en 2- årig periode ligeledes blev kasserer Tom Pedersen blev valgt til en 2 årig periode. Valg af kredssekretær blev Lone Stryhn ha valgt for en 2 -årig periode. Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant blev Hardy Pedersen, 2. suppleant blev Peter Svendsen. Pårevisor pladsen blev Bjarne Lauridsen Valgt. Revisor suppleant Thorkild Shødtz. Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder i 2018 samt 5 medlemsmøder –Medlemsmøderne har jeg prøvet på, som udgangspunkt, at holde den 1. træningsdag i de måneder, hvor det har været muligt. Jeg vil bede om at man husker, at når man sidder i en bestyrelse, såhar man tavshedspligt.  Det gælder både overfor medlemmer, venner samt familie. Det vil jeg ogsåbede den nye bestyrelse tænke rigtig meget påi det nye år. 
Klubben pålandsplan: Bjarne Lauridsen og Frank Jørgensen deltog i repræsentantskabsmødet den 18. marts 2018 i Odense, pådette Repræsentantskabsmøde blev der talt om alle de nye trænere, som var blevet uddannet i Schæferhundeklubben for Danmark året før. Rigtige mange af dem var simpelthen ikke at finde ude i kredsene. Man lovede fra hovedklubbens side, at man ville arbejde hen imod en større bredde påkurserne. Det var ogsåoppe at vende, om bladet skulle digitaliseres. Det var der ikke stemning for indtil videre.
 Kredsen 2018 
Vi har i 2018 haft en tilbage gang på7 medlemmer. Vi havde pået tidspunkt i 2018 været 91 medlemmer, men til januar 2019 havde vi 84 medlemmer. Medlemstilbagegang er ikke skræmmende set pålandsplan.
 Man har fra bestyrelsen side valgt, at 2018 skulle man selv betale for bespisning til Julefrokost. Det var som vanen tro musikken leveret af Morten Petersen. Vi har haft nogle store udgifter i år. Her kan bla. nævnes taget, som har kostet Ca 25000,- indtil nu. Såmangler der stadigvæk, at blive lavet siden mod nord, som trænger meget kraftigt til renovering. Vi har ogsåhaft nogle store udgifter påtraktoren, hvor klipperen har fået en ny gearkasse, nye knive og remme samt et ny forhjul. Ligeledes har den lille plænetraktor fået en kærlig hånd. Det har kostet ca 11.000,- ting bliver slidt, når det bliver brugt. Vi måerkende, at vi har nogle store græsarealer.
 
Kredsen har ogsåi 2018 fået sponseret en hjertestarter, som Tom Pedersen har stået for hele indsamling til. Ligeledes er der afholdt 2 kurser vedrørende livreddende førstehjælp samt brug af Hjertestarter. Der mangler stadigvæk at blive afholdt et kursus mere. Der blev samlet ca. 18000. ind. Tak for indsatsen. Kæmpe tak til sponsorerne. Jeg skal lige nævne et lille citat, som kom vedrørende hjertestarteren, da vi havde kåring i kredsen i december måned. En af deltagerne ved kåringen kom hen til mig og sagde, at hans datter havde sagt følgende. (Far se de har en hjertestarter her i kredsen- medlemmerne mågodt nok være gamle).
Pinseskuet blev afholdt 2 Pinsedag den 21 Maj 2018. Hvor dommerne var Michael Lumby samt Rene Jørgensen. Der var tilmeldt 65 hunde til skuet. Året før var der tilmeldt 76 hunde skuet blev afholdt den 5 juni 2017. Igen har i medlemmer været med til at lave et fantastisk skue. I har fået meget ros igennem årerne, med stor tilfredshed fra både udstillere samt dommere med masser af rosende ord med påvejen dagen igennem. Der var campister fra både Norge og Sverige, som boede påpladsen henover pinsen. i alt kan vi være godt rigtig godt tilfreds med selve arrangement. Jeg vil ogsåher sige tak til Lone Stryhn for indsamling af sponsorater du har ogsåydet en kæmpe indsats. De sidste 2 år har du samlet ind fra sponsor, sålotteri hvert år har givet et sted imellem fra 7000 til 9000,-. Den ene år var der bare 500 kg foder fra en sponsor. Plus mange andre fodersponsor og andre virksomheder. Jeg vil ogsåtakke Advokat huset Esbjerg / Bramming for trykning af kataloget Ved Karina Schmidt. Som er jens Chr. hustru. Ogsåtak til dig Jens Chr. for opsætning af kataloget de sidste parår, et arbejde jeg ved du har brugt mange timer på. Tak til alle jer som har hjulpet til ved pinseskuet i 2018. Jeg kan oplyse at skuet bliver om søndagen i 2019. 
Avlsvejleder/AU Hvad angår udstillinger i 2018. Såhar kreds 32 igen været med påmange skuer, landsdelsskuer, ogsåhovedavlsskuet både national- og internationalt. Jeg vil lige nævne et af de helt store arrangementer var Bundessiegerzuchtschau hvor Team Marlboro blev nr.6 i opdrættes klasse. Det vil sige sjette bedste opdrætter i verden. Et kæmpe tillykke herfra. Det er der aldrig nogen anden Dansk kennel som har præsteret. Der er blevet lavet rigtig mange flotte placeringer året igennem. Stort tillykke til opdrættere og kredsmedlemmer. Nærmere vil jeg ikke komme ind pådette emne. Det vil jeg lade avlsudvalget om, i deres beretning.
 Hjemmesiden
 Den er jo såvidt mulig opdateret. Når der eksempelvis har været brugsprøver eller andre arrangementer i kredsen. Man kan ogsåse under kalender, hvornår der er brugs prøver i kredsen samt andre arrangementer pålandsplan. Her er mange af de oplysninger, som der er behov for i en kreds.  Bhu-udvalget har i årets løb ydet en stor indsats. Jeg kender ikke antallet af aflagte prøver, men det vil jeg lade udvalget indvie os i om lidt.
 Tak til jer alle for et stort og flot udført arbejde. Der har været lidt mindre aktivitet med prøver i år. 
Figuranter/trænere Figuranterne 
De er altid påpletten uanset vejrforhold. De knokler påog er engagerede til sidste hund har været inde - hver gang. En ting måvi ikke glemme, at være figurant er et benhårdt arbejde. Vi er ogsåheldige at have nogle rigtig dygtige trænere, indlæringsfiguranter og prøvefiguranter. Til jer alle skal der lyde en kæmpestor tak for jeres indsats i 2018. 
Kantine 
Kantinen har som altid, serveret god mad og drikke påtræningsdage og prøvedage samt når kredsen afholder andre arrangement, Her vil jeg benytte lejligheden til at takke Helle Frost for indsatsen ved Pinseskue, samt når der har været brugsprøver i kredsen, der har du altid knoklet på. Tusind tak for din hjælp. Ligeledes vil jeg takke alle andre som har hjulpet i kantinen tak for jeres hjælp. Henning Pedersen har stået for indkøb af rigtig mange ting til kantinen Bla. øl og vand. Ogsåen stor tak til Hardy Pedersen for rengøring af klubhuset. Vi har pånogen tidspunkter godt kunnetønske, at vi kunne fåflere til at hjælpe i kantinen. Stor tak til alle jer andre, som ikke er nævnt, for jeres indsats i kantinen. 
Pladsmænd 
Pladsmændene sørger som altid for, at banerne altid er veltrimmede og at adgangsvejene er vedligeholdt. 
Dette gøres sammen med en stor del af kredsens medlemmer, som har hjulpet til med den praktiske vedligeholdelse af klubhuset. Her har der ogsåværet en del af medlemmerne involveret i renovering af taget. Til jer skal der ogsålyde en kæmpe tak.  Ligeledes til alle jer, som har været med til at holde alle kredsens baner i orden. Til alle jer skal der lyde en kæmpe tak for indsatsen i 2018.
Afslutning
 Som formand her i kredsen, kan jeg kun sige, at det har været et utroligt spændende år - pånær lige den sidste måned. Den ville jeg gerne have været foruden. Jeg vil takke bestyrelsen. Kantine, figuranter, trænere. Alle de medlemmer som har hjulpet igennem de år hvor jeg har været formand.
 Tusind Tak til alle for det I har gjort igennem alle årene.
    Kreds32 Bestået Kreds32 ej bestået   Udefra bestået Udefra ej bestået   Udebane kreds32 Bestået udebane kreds32 ej bestået      
    9 1   10 1   1        
    5                    
                         
    1                    
                         
                         
    9 4   2 3            
    1 4   1              
    1                    
          1              
      3                  
                         
    2     2              
    28 12   16 4 60 1 0   Alle prøver 61
                         
  IPO I                      
    TM Sille 96                
  Over 24 mdr Anika 96                
  Over 24 mdr TM Karla 96                
  13 Måneder TM Aura 96                
  IPO III   Roberta 95                
  11 Måneder Bestie 95                
  10 Måneder Karsbæk Poxi 95                
  14 Måneder Mi Roca Xorba Bellis 93                
  Over 24 mdr TM Naxos 90                
  14 Måneder Mi Roca Xorba Bolivia 88                
  IPO I   Nichol 86                
  Over 24 mdr Coco 84                
  Over 24 mdr Ursus 82                
  IPO III   Charlie 80                
  9 Måneder Uso 80                
  Over 24 mdr Okay 79                
  Over 24 mdr Karsbæk Macon 76                
  Over 24 mdr TM Kaya 74                
  IPO II   Ocean 70                
  Over 24 mdr Neo 63                
  IPO I   TM Omega 62                
  Over 24 mdr   59     22 deltager          
                         
AVLSUDVALGETS Beretning 2018
 
På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2018, og gøre status vedrørende, pinseskuet, avlskåringer, HAS, Siegerschau og årets bedste brugshan og -tæve på HAS i Kreds 32.
 
Pinseskuet
 
Her vil jeg henvise til Frank Jørgensens formandsberetning.
 
Avlskåringer i 2018
 
Der er avlskåret 12 hunde og 1 avlsmønstret i år af kredsens egne hunde mod 11 avlskårede hunde og 2 avlsmønstring i 2017 så det er stort set statusquo. 
Kåringerne den 19. maj, 1. september og 15. december i kredsen
 
19. maj: 15 tilmeldte hunde – 9 hanner og 6 tæver til avlskåring. Der var 7 hunde fra kredsen til avlskåring!
 
1. september:5 tilmeldte hunde – 1 han, 3 tæver til avlskåring og 1 til avlsmønstring. Der var 3 hunde fra kredsen til kåringen.
 
 
15. december: 14 tilmeldte hunde – 3 hanner, 11 tæver til avlskåring og 3 til avlsmønstring. Der var 2 hunde fra kredsen til kåringen!
 
I alt 34 hunde har været mødt til avlskåringerne i kredsen i år. På landsplan var det i alt 106 så ca. 1/3 blev avlskåret i Ringkøbing. Det er meget flot. Tak til alle for den store opbakning.
 
Fra egen krop ved jeg, om nogen, hvor spændende denne dag er. Så et kæmpe stort tillykke til alle hundejerne med deres fantastiske hunde. Det er et nåleøje at komme igennem med sin hund.
 
Jeg vil gerne sige mange tak til alle de kredsmedlemmer, som har brugt deres fritid på at stable disse flotte arrangementer på benene.
 
En særlig tak vil jeg gerne give kåringsdommer Michael Lumby, figurant Brian Jakobsen og sekretærerne Tina Nørgård og Ida Lynge og ikke mindst kredsens folk (køkken, ringe mm) for et top fortrinligt arbejde/samarbejde. I var virkelig med til at gøre dagene til en positiv oplevelse for hundeejerne.
 
Så tommelen op for disse super gode avlskåringer.
 
 
 
HAS 2018:
 
Der havde Frederikssund fået til opgave at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et super flot arrangement. 
 
Et arrangement med 20 færre tilmeldte hunde end i 2017 – 285hunde i kataloget(305 i 2017, 246 i 2016, 303 i 2015, 263 i 2014, 319 i 2013, 255 i 2012, 258 i 2011 & 314 i 2010), og 224fremmødte (236 i 2017, 213 i 2016, 260, i 2015, 235 i 2014, 271 i 2013, 215 i 2012, 210 i 2011 & 232 i 2010).
 
Kreds 32 var repræsenteret med 27 stk. (6 i brugsklasserne) hunde mod 22 sidste år og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser – 5 årsvindere og 2 VA. Det var super flot.
 
Brugshundeklasse - Hanner/ Dommer: Michael Lumby 
 
VA 2 Team Marlboro Uno, ejer Gordon Steffensen – stillede afkom
V1 Team Marlboro Djambo, ejer Jørgen Sørensen
V2 Team Marlboro Vector, ejer Kim Bramming
V5 Team Paka Untox, ejer Peter Svendsen blev i øvrigt bedste han i Gruppe C!! 4-5
 
Brugshundeklasse – Hanner LST/ Dommer: Svend Erik Lundkvist
V1 Team Marlboro Walleby, ejer Chalotte Jespersen
 
Brugshundeklasse - Tæver/ Dommer: René Jørgensen
Årsvinder Team Marlboro Oline, ejer Per Frost
 
Unghunde hanner  / Dommer: Svend Erik Lundkvist
SG5 Team Marlboro Topper, ejer Per Frost
Unghunde tæver/ Dommer: Ulla Hansen
SG4 Crestforever Dancing Queen, ejer Jens Christian Schmidt
SG7 Team Marlboro Tequila, ejer Per Frost
SG12 Team Marlboro Sille, ejer Glenn Jensen
 
Yngsteklasse tæver/ Dommer: Joachim Stiegler
SG 3 Team Marlboro Una, ejer Gordon Steffensen
 
Yngsteklasse tæver LST/ Dommer: Svend Erik Lundkvist
Årsvinder Crestforever Excuse Me, ejer Jens Chr. Schmidt
 
9 – 12 tæver  / Dommer: Fritz Bennedbæk
Årsvinder Mi Roca Xorba Bolivia, ejer Peter Svendsen
SL 3 Team Marlboro Aura, ejer Charlotte Damtoft og Glenn Jensen
 
6 – 9 tæver/ Dommer: Joachim Stiegler
SL12 Karsbæk Penja, ejer Frank Jørgensen
SL 19 Karsbæk Poxi, ejer Anna S. Hedegaard
 
4 – 6  hanner/ Dommer: Fritz Bennedbæk
Årsvinder Team Marlboro Hulk, ejer Per Frost
SL5 Team Marlboro Enzo, ejere Jeppe Mark og Gordon Steffensen
 
4 – 6 tæver/ Dommer: Ulla Hansen
SL2 Team Marlboro Freya, ejer Gordon Steffensen
SL3 Team Marlboro Hera, ejer Per Frost
 
4 – 6 tæver LST/ Dommer: Svend Erik Lundkvist
Årsvinder Team Marlboro Eya, ejer Chalotte Jespersen
 
Tak til alle figuranter og andre der har været behjælplige op til HAS


Opdrætsklassen:
2. pladsen Team Marlboro
 
Jeg vil ønske alle der deltog på HAS et stort og hjerteligt tillykke med de meget flotte resultater – der ligger store forberedelser forud.  
 
Siegerschau 2018 i Nürnberg. 

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 6 dyr og en opdrætsklasse. 


Kredsen var repræsenteret med 4 stk. hunde:
 
V 42 Team Marlboro Vector – brugsklasse hanner: ejer: Kim Bramming
V 48 Team Marlboro Djambo – brugsklasse hanner, ejer: Jørgen Sørensen 
SG 84 Team Marlboro Topper – unghunde hanner, ejer: Per Frost
SG 99 Team Marlboro Tequila, ejer: Per Frost
 
Team Marlboro´s opdrætsklasse blev nr. 5 bedste placering af en dansk opdrætter nogensinde.
 
Stort tillykke til alle med de flotte resultater.
 
Årets hund i kreds 32
 
Kreds 32 var også i år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside.  
 
I år vil jeg ikke uddelepriserne andet end for kredsens bedste brugshan og – tæve ved HAS 2018. De lister der er tilgængelige fra hovedklubben er opdateret 5. november 2018 og det er simpelthen for usikkert at begynde at uddele på.
 
Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets hund her i kredsen, samt bedste brugshan og -tæve ved HAS 2018, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med. 
 
Der er et lille forbehold i forhold til årsvindertitlerne på landsplan, nemlig at senest opdaterede liste på Schæferhunde klubbens hjemmeside er opdateret 5. november 2018. Så der kan forekomme ændringer.
 
 
Bedste brugshan ved HAS 2018: VA2 Team Marlboro Uno, ejer Gordon Steffensen
 
Bedste brugstæve ved HAS 2018: Årsvinder Team Marlboro Oline, ejer Per Frost
 
Årets brugshund kreds 32 2018: Team Marlboro Sille, ejer Glenn Jensen – 20 point.
 
Årets udstillingshund kreds 32 2018: Team Marlboro Sille, ejer Glenn Jensen – 24 point 
 
Årets hele hund kreds 32 2018: Team Marlboro Sille, ejer Glenn Jensen – 40 point.
 
Årets brugshund u/ 18 mdr. kreds 32 2018: Mi Roca Xorba Bolivia, ejer Peter Svendsen – 7 point.
 
Årets udstillingshund u/ 18 mdr. kreds 32 2018: Mi Roca Xorba Bolivia, ejer Peter Svendsen – 80 point (nr. 1i Danmark).
 
Årets hele hund u/18 mdr. kreds 32 2018: Mi Roca Xorba Bolivia, ejer Peter Svendsen – 14 point.
 
programmet for 2019er der pt. følgende:
 
Avlskåring i kredsen den 8. juni 2019
Pinseskue i kredsen den 9. juni 2019
HAS den 2. – 4. august 2019 i kreds ?
5. september – 8. september 2019 SV-BSZS i Nürnberg
Så er der kun at ønske ejere og opdrætter endnu en gang tillykke – Held og lykke fremover.
 
Endnu et succesfyldt år for kreds 32. Derfor en lang beretning.
 
 
 
Gordon Steffensen

Fra venstre formand Frank derefter Jens Horsbøl 10 jubilar skønt han har været med meget længer derefter Thorkild Schøts 10 år jubilar Derefter Erik Olsen 10 år jubilar
 
Venstre Formand Frank
Derefter Jens Horsbøl 10 jubilar skønt han har været med meget længere end 10 år
Derefter Thorkild Schøtz 10 år jubilar
Derefter Erik Olsen 10 år jubilar 

Derefter Anne-Mette Petersen10 år jubilar
Sidst i rækken Helle Jørgensen 25 år jubilar
Derudover er der en 40 år jubilar Else Andersen som desværre ikke var til stede
Generalforsamlinger fra 2011 til 2016 nedenfor

Ordinær generalforsamling 2017 i kreds 32 Ringkøbing.

 

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.30,

på kredsens adresse: Herningvej 139, 6950 Ringkøbing

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 

Karl Frost blev valgt som dirigent, og konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt

og dermed lovlig

 

2. Valg af 2 stemmetællere.

Generalforsamlingen valgte Hardy og Steen.

 

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU).

Formand Frank Jørgensen læste beretningen op og denne blev godkendt af generalforsamlingen. (Vedhæftet: formandens beretning samt beretning fra AU og BHU)

 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

Kassereren Gert Cargo fremlagde regnskabet og det blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen.

 

5. Indkomne forslag.

Indkommet forslag vedr. mulighed for at tænde lys på banerne for de medlemmer, som ikke har nøgle til klubhuset.

Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning.

 

 

6. A: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 Næst Formand på valg.

Jens Chr. Schmidt blev valgt som næstformand.

 

 Kasserer på valg. 

Som ny kasserer valgte man generalforsamlingen Tom Pedersen.

Kredssekretær på valg   

Lone Stryhn genvalgt.     

                                                                                                                                 

B: Valg af 2 suppleanter:

Hardy og Peter Svendsen

 

C: Valg af revisor

Bjarne Lauersen valgt

 

D: Valg af revisorsuppleant 

Thorkild Schøtz

 

E:  Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab.

Frank Jørgensen og Bjarne Lauersen blev valgt.

 

Eventuelt.

Der blev på generalforsamlingen uddelt årstegn til:

Else Andersen        40 år

Helle Jørgensen    25 år

Palle Vinther        10 år

Erik Olsen        10 år

Thorkild Schøtz    10 år

Anne-Mette Petersen   10 år

Jens Horsbøll        10 år

 

Forslag om nedsat kontingent til pensionister blev ikke vedtaget grundet økonomien i dette.

 

Hjemmesiden: Forslag/input til Karl Frost.

 

Mobil Pay: Husk at notere hvad det er man betaler for.

Rygte om betaling for gruppe C: Der er formentlig sket en misforståelse/forveksling med den betaling på 50 kr. der er sket for prøvebid ved kåringerne.

 

På spørgsmålet om anskaffelse af agilitybane, blev det oplyst, at dette afgøres efter møde den 24. januar.

 

På henvendelse fra hovedforeningen omkring hvad man kan gøre for at fremme arbejdet i klubberne blev givet flg. input:

•    Caniva er fint, hvis det virker. I Tyskland bruger de Working dog.

•    Fremgang i klubberne fordrer, at man kan finde ud af at behandle hinanden fornuftigt og med respekt. Vi taler ordentligt til hinanden og er ordentlige.

•    Medlemsfaciliteter, forsikringsdækning, prøver og dommere.

•    Positiv forstærkning.

•    Forenkling af reglerne ved: Udstillinger og kåringer.

•    DKK’s repræsentantskab skal vælges af de deltagende delegerede.

•    Der spændes ben for medlemsaktiviteter: Man kan f.eks. ikke lave et aftenskue – bare som et socialt arrangement.

•    Åben arrangementskalender. Og ikke mindst – Væk med den begrænsende topstyring. Den kvæler de nye initiativer.

•    Bedre mulighed for selv at vælge figuranter.

•    Caniva: Man burde have kørt en kursusrække med uddannelse af en repræsentant fra hver kreds, som så kunne gå tilbage og hjælpe de andre i kredsen.  – Udtræk fra Caniva er alt for besværlig og ulogiske. Der burde f.eks. Være mulighed for at bruge ”pil tilbage”

 

 

 
Formandens Beretning 2017
 
Indledning
 
I min beretning, har jeg gjort status over bestyrelsens arbejde i 2017. 
Jeg vil gerne indlede min beretning med at sige tak til bestyrelsen. Alle i bestyrelsen har ydet en stor indsats. Tak til Jer alle for det. Den 23 juni døde kredsens næstformand Benny Pedersen i alt for tidlig en alder, Vi stod pludselig alle sammen med en underligt fornemmelse hvorfor lige ham det havde han ikke fortjent,  uden nogen advarsel Benny han kæmpe i 5 døgn han kunne ikke mere. vi vil altid huske ham for den som han var, Herefter overtog Jens Chr Schmidt næstformands posten. BRK posten har Karl Frost påtaget sig, Karl har i samarbejde med BHU hvor Bjarne Lauridsen og Dermot Rowan har påtaget sig opgaven Man må sige de har haft en meget travlt og med aflæggelse af brugs prøver jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for jeres indsats igennem året.
Ligeledes vil jeg også takke alle medlemmer, både nye og gamle medlemmer. Her skal i gamle medlemmer takkes fordi i er så gode til at være i møde kommende over for nye medlemmer. Herunder kommer kantinen som også laver et kæmpe stykke arbejde i stiller altid op når der blive lavet Arrangement, I får rigtig meget ros for den mad i laver, tak til jer alle for jeres indsats. stor tak Til Mariette Brogaard, Mette Pedersen, Peter Svendsen for jeres indsats og energi, som træner på hvalpe holdet, også til træner, figuranter og sporlæggere. Uden Jeres store hjælp ville det ikke have været muligt at afholde alle de forskellige arrangementer i året 2017. 
Citat: At være i live, er at føle, at alting er muligt.
 
Vi afholdt, den 26. januar 2017, generalforsamling hvor, Formand Frank Jørgensen modtog genvalg for en 2 årige periode ligeledes blev Bestyrelse medlem Erik Olsen. blev valgt til en ny 2 årige periode.
Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant blev Jens Chr Schmidt, 2. suppleant Jan Damgård. På revisor pladsen blev Lau Jensen Valgt. Revisor suppleant Gordon Steffensen.   
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i 2017 og 5 medlemsmøder – Medlemsmøderne har jeg prøvet på at informer så vidt om aktiviteter i kredsen samt oplysninger fra hovedklubben.
 


 
 
 
 
Klubben på landsplan
Bjarne Lauridsen, Lau Jensen og jeg deltog i repræsentantskabsmødet den 26. marts 2017 i Odense,  Det var planen at der skulle i efteråret 2017  afholdes Formands møde det er aflyst og flyttet til 2018.
Der skulle også være et nyt brugsprøve program undervejs som måske er klar i 2018.
 Ligeledes blev der også fortalt om at schæferhundeklubben for Danmark har 100 Års jubilæum i 2018. VM for IPO III skal også afholdes i 2018 i Randers. I løbet af de sidste 5 år har Hovedklubben haft en tilbage gang på medlems antallet på ca. 150 medlemmer på års basis.
Kredsen 2017
Vi har i 2017 haft en tilbage gang på 11 medlemmer. Den 1 Januar 2018 havde vi 91 medlemmer. Der er ikke mange kredse som har fremgang i medlems antallet. Vi er ca oppe på i alt 30-35 aktive medlemmer på pladsen.
Kredsen har ikke siden sommeren 2017 haft nogen tovholder i kantinen, så kantinen har kørt på lidt lavt blus. Men der har været en del personer som hjulpet til alligevel, det skal i have et stort tak for jeres indsats.
 
 Jeg kan bl.a. nævne postkassen til ris/ros har der været breve til bestyrelsen 1  gang i 2017. Den ene emne er blevet behandlet på bestyrelse møder.
   
Der må ikke på noget tidspunkt være tvivl om at man er velkommen i kredsen og at man bliver behandlet på lige fod med alle andre medlemmer. Det sammenhold skal vi stadigvæk holde meget kraftig fokus på. Det må vi aldrig give slip på. Vi skal være kendt for at kreds 32 står for sammenhold og at der er plads til alle uanset hvad type hund man har, om det er sportshunde eller udstillingslinje i mellem disse 2 population må vi som medlemmer og figuranter og træner aldrig lave forskel. Lige En lille citat her under,
 Vi skal huske at man har hund for at man enten vil deltage med sin hund som Familiehund eller udstillinger eller gå til konkurrencer indenfor IPO Sporten. Uanset hvad population man har vil vi ikke accepter at man ned gør den ene eller anden population dette ønsker vi ikke at være en del af her i kredsen. Det er med til at gøre den forskel at kredsen igen er den største af slagsen i Jylland og på Fyn. Det er her at I, som medlemmer, kommer i ind billedet. Det taler sit tydelige sprog, at jyden er sej. Uden Jer var vi ikke kommet hertil. 
Citat: Handling giver ikke altid tilfredshed. Men der er ingen tilfredshed uden handling.   
 
 
Klubhuset
Der er ikke lavet nogle større ændring på klubhuset i år. Men i 2018 skal taget laves det bliver en større udgifter. Der skal kigges på taget når vejret tillad det.
 
Pinseskuet
blev afholdt 2 Pinsedag den 5 juni. det Har igen været en succes alt har klappet igen med stor tilfredshed fra begge tyske dommer som roste arrangement med den setup som det hele var lavet. De var meget duperet over området som vi havde. For i tyskland var en normal trænings plads i tyskland på størrelse med en almindelig fodbold Bane. Der var i 2017 tilmeldt 89 hunde hvor af der blev stillet 79 hunde. Det er en tilbage gang i forhold til 2016. Det er en tilbage gang på 7 hunde i forhold til 2016. vi kan være godt rigtig godt tilfreds med selve arrangement. Tak til alle sponsor. Jeg vil lige nævne nogen af dem som har gjort et stort indsats og det er Lone Stryhn, Ulla (pottemor). Jeg vil også gerne takke Karina og Jens Chr. for jeres kæmpe stykke arbejde i lægger hvert år i at lave kataloget til Pinseskue.
 Tak til Jysk vagt & Hundetjenste for lån af Pavilloner. Tak til alle jer som har udført det ene eller andet opgave ved denne arrangement.
 
 
Avlsvejleder/AU
Hvad angår udstillinger/Kåringer i 2017. Så har kreds 32 medlemmer igen været med på mange skuer, landsdelsskuer, også hovedavlsskue både national og international. Der er blevet lavet rigtig mange top placeringer. Der er også en del af kredsens hund som er blevet både på hjemme bane og ude bane. Stort tillykke til opdrættere og kredsmedlemmer. Vi må ikke lige glemme Gordon Steffensen med det kæmpe arbejde han ligger i arbejde ligeså snart vi har en kåring i kredsen. Der er blevet rigtig meget papir arbejde siden der er kommet alle de forskellige kårings modeller yderlige mere giver Caniva også mere arbejde i forhold til det gamle system. Nærmere vil jeg ikke komme ind på dette emner. Det vil jeg lade avlsudvalget om, i deres beretning.
 
Hjemmesiden
Her vil der løbende komme opdateringer om hvad som sker i kredsen, Man kan ikke tilmelde sin hunde mere til brugsprøver på hjemmesiden. Det skal ske via hovedklubbens hjemmeside under kalender derefter gå man ind på Caniva, Der vil så vidt det er muligt blive lavet en direkte link fra kredsen hjemmeside til hovedklubbens kalender. Webmaster er Karl Frost. Der skal også lyde en tak, for din indsats med hjemmesiden.

Bhu udvalget
 har i årets løb ydet en meget stor indsats. Jeg kender ikke antallet af aflagte prøver. Men jeg ved at kreds 32 er den kreds som i 2017 som har haft aflagt flest brugsprøver i Danmark på hjemmebane samt udebane På lands plan ud af 66 kredse. Så Der har i 2017 været stor aktivitet med prøver. Jeg vil lige nævne at kredsen har En enkelt medlemmer som har deltaget i  DM/VM udtagelser i IPO III. Dette kræver et kæmpe stykke arbejde for at man kan stille ved disse Arrangementer. Tak til jer alle for et stort og flot udført arbejde.
 
Figuranter/trænere
Mange andre kredse har problemer med at have figuranter, jeg vil gerne give alle kredsens figuranter en anerkendelse. De er altid på pletten uanset vejrforhold og de knokler på og er engagerede til sidste hund har været inde - hver gang.
En ting må vi ikke glemme, at være figurant er et benhårdt arbejde.
Her er det meget vigtig at vi holder fokus på kredsens figuranter. De er med til at mange af kredsens medlemmer kommer videre til brugsprøverne. Vi er en af de kredse i Danmark som får flest nye hundefører igennem. Det beviser jo at i trykker på de rigtige knapper. I skal bare blive ved med at holde fast i det stykke arbejde i laver. Hvis nogen mener det ikke er i orden det som i ligger for dagen, så må de selv bevise det modsatte. Det er deres egen kamp at komme videre. Min bøn er også at vi tænker på når vi foreksempel er inde med vores hund til Gruppe C At der måske er andre i køen bagefter en så man ikke låser en figurant fast i en længere periode indenfor almindeligt trænings tider. Vi er også heldige at have nogle rigtig dygtige trænere, indlæringsfiguranter og prøvefiguranter. Der skal også lyde et kæmpe tak til Jeppe Mark samt Carsten Højhus Jørgensen det har båret frugt alt den energi i har lagt i jeres træning så i kunne blive uddannet som brugsprøve figuranter det er super sej og stærk gået af jer. Tusind tak  Til jer alle skal der lyde et kæmpe stort tak for jeres indsats i 2016.
Citat: Det ikke hvad vi tager, men hvad vi giver, der gør os rige.
 
Kantineudvalg
Kantineudvalget har, som altid, serveret god mad og drikke på træningsdage og prøvedage samt når kredsen afholder andre arrangement, Stor tak til Tina Friss og Helle Frost som er tovholder for kantinen, jeg har kun rosende ord til jer i kantinen, der kommer simpelthen så mange positive tilbage meldinger fra hundefolk som har været til et eller andet arrangement i kredsen. I står der bare altid med et kæmpe smil, det er bare dejlig for i har bare altid styr på det. Håber i 2018 vi kan få nogle flere til at hjælpe jer. En stor tak til Vibeke og Henning for indkøb til kredsen. Rengøring af klubhuset bliver gjort af Hardy Pedersen en gang ugentlig tak for din hjælp. Julefrokosten 2017 var Jeppe Mark tovholder. En Stor tak til jer alle for jeres indsats 2017.
 
Pladsmændene
Den pågældende år har været følgende Jan Damgård  og Erik Olsen,  har påtaget sig mange opgaver i kredsen den forgangen år, beskåret træer og buske langs vejen, banerne har hele sommeren været veltrimmede og vejforholdene er vedligeholdt der er blevet kørt grus på vejen. Repareret traktor Dette er sket sammen med en stor del af kredsens medlemmer som har hjulpet til med de praktiske vedligeholdelser af hus og baner til alle jer skal der lyde et kæmpe tak til jer for indsatsen i 2017 

Afslutning
 Som formand her i kredsen, kan jeg kun sige, at det har været et utroligt spændende år igen med rigtig mange arrangementer.
Jeg vil takke bestyrelsen for den store opbakning som I har vist. Kantine, figuranter, trænere samt medlemmer. Tak til alle for det I har gjort i det forgangne år.
 


Prøver i 2017
    Kreds32 Bestået Kreds32 ej bestået   Udefra bestået Udefra ej bestået   Udebane kreds32 Bestået udebane kreds32 ej bestået      
    15 1   4 1   2 1      
    1     1              
    1                    
    1                    
          1              
    14 9   1 3   1 3      
    2     3 1            
      2         1 1 DM ej bestået    
          2              
          6              
                         
    8 1   6 1   3 1      
    42 13   24 6 85 7 6   Alle prøver 98
                         
      Grisecup 10.9.2016 Dommer Henning Madsen                  
      Vinder af grisecup                  
      Nr. 1 Mariette 95p                  
      Nr. 2 Lau 94p                  
      Nr. 3 Erik 93p                  
      Nr. 4 Gurli 92p                  
      Nr. 5 Karl 88p                  
      Nr. 6 Henning 87p                  
      Nr. 7 Tom 86p                  
      Nr. 8 Anette 86 p                  
      Nr. 9 Preben 85p                  
      Nr. 10 Maria 84p                  
      Nr. 11 Thorkild 82p                  
      Nr. 12 Preben 81p                  
      Nr. 13 Henning 78p                  
      Nr. 14 Glenn 75p                  
      14       24          
                       
AFLAGTE PRØVER 2016 I KREDS 32 - BÅDE KREDSMEDLEMMER OG FRA ANDRE KREDSE
    ( PRØVER AFLAGT AF KREDSMEDLEMMER I ANDRE KREDSE ER IKKE MED I OVERSIGTEN )    
                       
  9 prøver i alt : 12/3, 15/4, 29/4, 21/5, 22/5, 25/6, 21/7, 1/10 og 21/10          
                       
Medlemmer fra Kreds 32   UHP BP-B FP UPR 1 IPO 1 IPO 2 IPO 3 SPH 2 I alt Beståelsesprocent
Bestået  11 3 6   9 4 5   38 79
Ej bestået    1 2 1 5   1   10 21
I alt 11 4 8 1 14 4 6 0 48  
                       
    UHP BP-B FP UPR 1 IPO 1 IPO 2 IPO 3 SPH 2 I alt Beståelsesprocent
Medlemmer fra andre kredse Bestået  4   3   1   1 4 13 65
Ej bestået  0   1   2   1 3 7 35
I alt 4 0 4 0 3 0 2 7 20  
                       
Samlet antal prøver i kreds 32 Bestået i alt 15 3 9 0 10 4 6 4 51 75
Ej bestået i alt 0 1 3 1 7 0 2 3 17 25
Prøver alt 15 4 12 1 17 4 8 7 68  
Beståelsesprocent 100 75 75 0 59 100 75 57    
                       
                       
                       
  LOKALE KONKURRENCER
                       
  Kredsmesterskab ( prøve ) 25/6 13 deltagere              
  Vindere Små hvalpe: Store hvalpe: BP-B    IPO      
  Helle Jørgensen Marjette Brogaard Preben Nielsen Peter Svendsen    
                       
  Grisecup 10/9 14 deltagere              
                       
  Vinder  Marjette Brogaard                
                       
                       
  Lydighedskonkurrence 10/12 9 deltagere              
  Vindere Små hvalpe: Store hvalpe: BP-B og IPO        
  Thokild Shøtch  Preben Nielsen  Bjarne Lauridsen         
                       
AVLSUDVALGETS Beretning 2017
 
Avlsudvalgs beretning 2016
På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2017, og gøre status vedrørende, pinseskuet, avlskåringer, HAS, Siegerschau og årets bedste brugshan og -tæve på HAS i Kreds 32.
 
Pinseskuet
 
Her vil jeg henvise til Frank Jørgensens formandsberetning.
 
Avlskåringer i 2017
 
Der er avlskåret 11 hunde og 2 avlsmønstret i år og 11 avlskårede hunde og 1 avlsmønstring i 2016 så det er statusquo. 
 
Avlskåring i Køge d 20-5-2017
 • Niller og Pia fik avlskåret Team Marlboro Vila – tysk nykåring
 
Avlskåring i Silkeborg d 23-6-2017
 • Mai Rasmussen fik avlskåret Team Marlboro Ultra – tysk nykåring
 • Jesper Kristiansen fik avlskåret Team Marlboro Atos – tysk livstidskåring
 
Avlskåring i Ringkøbing d 15-7-2017
 • Bjarne Lauridsen fik avlskåret Karsbæk Figo – dansk nykåring
 • Amalie Kjeldstrøm fik avlskåret Amajero´s Amazing – tysk livstidskåring
 • Frank Jørgensen fik avlskåret Karsbæk Gitana – dansk nykåring
 
Avlskåring i Silkeborg d 8-10-2017
 • Niller fik avlskåret Team Marlboro Morgan – tysk livstidskåring
 
Avlskåring i Hjørring d 11-11-2017
 • Jens Christian Schmidt fik avlskåret Amajero´s Ayoe – tysk livstidskåring
 
Avlskåring i Them d. 2-12-2017
 • Jette Bramming fik avlskåret Team Marlboro Smilla – tysk nykåring
 
Avlskåring i Ringkøbing d 30-12-2017
 • Solveig Kristiansen fik avlskåret Team Marlboro Duffy – tysk nykåring
 • Anne-Mette Pedersen fik avlskåret Metla´s Frk. Fjante – dansk nykåring
 • Henning Pedersen fik avlsmønstret Alderslyst Nicole
 • Preben Nielsen fik avlsmønstret Al Malaki Gurli
 
 
 

 
 
 
 
 
Kåringerne den 15. juli og 30. december i kredsen
 
15. juli: 14 tilmeldte hunde – 5 hanner og 9 tæver til avlskåring. Her var jeg kåringsleder. Der var 3 fra kredsen til avlskåring!
 
30. december: 11 tilmeldte hunde – 3 hanner og 5 tæver til avlskåring og 3 til avlsmønstring. Her var jeg kåringsleder. Der var faktisk 4 fra kredsen til kåringen!
 
Fra egen krop ved jeg, om nogen, hvor spændende denne dag er. Så et kæmpe stort tillykke til alle hundejerne med deres fantastiske hunde. 
 
Jeg vil gerne sige mange tak til alle de kredsmedlemmer, som har brugt deres fritid på at stable disse flotte arrangementer på benene. I alt 25 hunde har været mødt til avlskåringerne i kredsen i år. Det er flot. Tak til alle for den store opbakning.
 
En særlig tak vil jeg gerne give kåringsdommer Michael Lumby, avlsrådets repræsentant Leif Jørgensen, figurant Torben Knudsen / Brian Jakobsen og sekretærerne Tina Nørgård og Dorthe Granslev og ikke mindst kredsens folk (køkken, ringe mm) for et top fortrinligt arbejde/samarbejde. I var virkelig med til at gøre dagene til en positiv oplevelse for hundeejerne.
 
Så tommelen op for disse super gode avlskåringer.
 
Endnu en gang et hjerteligt tillykke til hundeejerne med deres hunde.
 
 
HAS 2017:
 
Der havde Kreds 38 Haderslev fået til opgave for anden gang at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et super flot arrangement. 
 
Et arrangement med et lidt større antal hunde end i 2016 – 305 hunde i kataloget (246 i 2016, 303 i 2015, 263 i 2014, 319 i 2013, 255 i 2012, 258 i 2011 & 314 i 2010), og 236 fremmødte (213, 260, i 2015, 235 i 2014, 271 i 2013, 215 i 2012, 210 i 2011 & 232 i 2010).
 
Kreds 32 var repræsenteret med 22 stk. (10 i brugsklasserne!!) hunde (mod 28 sidste år) og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser. Det var super flot.
 
Brugshundeklasse - Hanner / Dommer: Michael Lumby 
 
VA 3 Team Marlboro Uno, ejer Gordon Steffensen – stillede afkom
VA 6 Team Marlboro Morgan, ejer Niels Erik Rasmussen – stillede afkom
F 5 Team Paka Untox, ejer Peter Svendsen blev i øvrigt bedste han i Gruppe C!! 4-5
F 10 Team Marlboro Atos, ejer Jesper Kristiansen
SG 1 Team Marlboro Vector, ejer Kim Bramming
 
 
Brugshundeklasse - Tæver / Dommer: René Jørgensen
 
Årsvinder Team Marlboro Zasi, ejer Gordon Steffensen
VA 3 Team Marlboro Oline, ejer Per Frost
F 3 Amajero´s Amazing, ejer Amalie Kjeldstrøm
F 6 Team Marlboro Vila, ejer Niller
F 8 Team Marlboro Duffy, ejer Solveig Kristiansen og Gordon Steffensen
 
Yngsteklasse hanner  / Dommer: Svend Erik Lundkvist
Årsvinder Team Marlboro Naxos, ejer Gordon Steffensen
 
Yngsteklasse tæver / Dommer: Poul Meineche
Årsvinder Team Marlboro Karla, ejere: Jette Mai og Glenn Jensen
SG 6 Crestforever Back to Basic, ejer Amalie Kjeldstrøm
SG 9 Team Marlboro Nova, ejere: Susanne Ebbe og Gordon Steffensen
 
6 – 9 hanner / Dommer: Ulla Hansen
SL 2 Team Marlboro Topper, ejer Per Frost
SL 3 Crestforever Dobbie, ejer Jens Christian Schmidt
SL 7 Team Marlboro Tesla, ejer Lars Rahn
L 2 Cretsforver Captain Morgan, ejer Lisbeth Pedersen
 
6 – 9 tæver / Dommer: Albrecht Wörner
Årsvinder Crestforever Chance it All, ejer Amalie Kjeldstrøm
SL 8 Team Marlboro Sille, ejer Glenn Jensen
 
4 – 6  hanner / Dommer: Michael Lumby
Årsvinder Team Marlboro Uri, ejer Gordon Steffensen
 
4 – 6 tæver / Dommer: Rene Jørgensen
Årsvinder Team Marlboro Una, ejer Gordon Steffensen
 
Tak til alle figuranter og andre der har været behjælplige op til HAS


Opdrætsklassen:
1. pladsen Team Marlboro
 
Jeg vil ønske alle der deltog på HAS et stort og hjerteligt tillykke med de meget flotte resultater – der ligger store forberedelser forud.  
 
Siegerschau 2017 i Ulm. 

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 6 dyr og en opdrætsklasse. 


Kredsen var repræsenteret med 4 stk. hunde alle i ring 1:
 
V 35 Team Marlboro Vector – brugsklasse hanner: ejer: Kim Bramming
V 39 Team Marlboro Oline – brugsklasse tæver, ejer: Per Frost 
SG 53 Team Marlboro Naxos – yngste hanner, ejer: Gordon Steffensen
SG 23 Team Marlboro Karla, ejere: Jette Mai og Glenn Jensen
Team Marlboro´s opdrætsklasse blev nr. 7. 
 
Stort tillykke til alle med de flotte resultater.
 
Årets hund i kreds 32
 
Kreds 32 var også i år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside.  
 
I år vil jeg ikke uddele priserne andet end for kredsens bedste brugshan og –tæve ved HAS 2017. De lister der er tilgængelige fra hovedklubben er opdateret 5. oktober 2017 og det er simpelthen for usikkert at begynde at uddele på.
 
Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets hund her i kredsen, samt bedste brugshan og -tæve ved HAS 2017, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med. 
 
Bedste brugshan ved HAS 2017: VA3 Team Marlboro Uno, ejer Gordon Steffensen
 
Bedste brugstæve ved HAS 2017: Årsvinder Team Marlboro Zasi, ejer Gordon Steffensen
 
 programmet for 2018 er der pt. følgende:
 
Pinseskue i kredsen den 21. maj 2018 – ikke LD skue
HAS den 3. – 5. august 2018 i kreds Frederikssund.
7. september – 9. september 2018 SV-BSZS i Nürnberg
 
Så er der kun at ønske ejer og opdrætter endnu en gang tillykke – Held og lykke fremover.
 
Endnu et succesfyldt år for kreds 32. Derfor en lang beretning.
 
 
 
Gordon Steffensen


Referat for Generalforsamling
 
Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.30, på kredsens adresse:
 
Herningvej 139, 6950 Ringkøbing
 
Dagsorden:
 
1) Valg af dirigent.
    Carl Frost valgt, takker for valg, kontrol af lovlig indkaldelse til generalforsamling, Godkendt
2) Valg af 2 stemmetællere.
     Bjarne Lauridsen & Gert Henriksen valgt
3) Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU).
     
Formandens Beretning 2016
 
Indledning
 
I min beretning, har jeg gjort status over bestyrelsens arbejde i 2015. 
Jeg vil gerne indlede min beretning med at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde som vi har haft i det forgangne år.  Alle i bestyrelsen har ydet en stor indsats. Tak til Jer alle for det
Ligeledes vil jeg også takke alle medlemmer, både nye og gamle medlemmer. Her skal i gamle medlemmer takkes fordi i er gode til at være i møde kommende over for nye medlemmer. Herunder kommer kantinen som også laver et kæmpe stykke arbejde i stiller altid op når der blive lavet Arrangement tak til jer alle for jeres indsats. Tak til BRK Sten Madsen for din indsats i 2015. Tak til Mette for hendes hjælp som træner på hvalpe holdet, også til træner, figuranter og sporlæggere. Uden Jeres store hjælp ville det ikke have været muligt at afholde alle de forskellige arrangementer i året 2015. 
 
Vi afholdt, den 29. januar 2015, generalforsamling hvor, formand Frank Jørgensen modtog genvalg for en 2 årige periode ligeledes blev bestyrelse medlem Gert Kargo. blev valgt til en ny 2 årige periode. 
Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant blev Søren Elmbo, 2. suppleant Erik Olesen. På revisor pladsen blev Lau Jensen Valgt. Revisor suppleant Gordon Steffensen. Vi måtte i juli måned have 1. Suppleant Søren Elmbo til at træde ind i bestyrelsen  
Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i 2015 og 4 medlemsmøder – Medlemsmøderne har jeg prøvet på, som udgangspunkt, at holde den 1. træningsdag i de måneder, hvor det har været muligt.
 
Klubben på landsplan 
Bjarne Lauridsen. Lau Jensen og jeg deltog i repræsentantskabsmødet den 22. marts 2014 i Odense, på denne repræsentantskabsmøde blev der vedtaget en ny struktur. Hvis man ønsker en position i klubben skal man indsende sit kandidatur til hovedklubben hvor så ens kandidatur vil blive behandlet af hovedbestyrelsen. Alle som sender sit kandidatur indtil hovedbestyrelsen vil blive offentlig gjort ca. en måned før repræsentantskabsmødet.  Der er rigtig mange løse ender ved den nye struktur som man mangler at få løst endnu. Man ved blandet ikke hvordan man skal forholde sig hvis en rådsformand går i utide som der skete i 2015. Vi må vente og se hvilke ændringer der bliver lavet Vedr. strukturen


Kredsen 2015

Vi har i 2015 haft en tilbage gang på 4 medlemmer.  den 1 Januar 2016 havde vi 101 medlemmer. Medlems tilbage gang er ikke skræmmende. Vi har de sidste 5 år lagt over 100 medlemmer kan vi bare holde det, ja så skal vi være glade for det.
Bestyrelsen har i 2015 har arbejdet på at få lavet mere lys på den vestligst bane. hvor vi er begyndt at sætte led lamper op. vi vil begynde at skiftet gamle projektører ud med led lamper. Der er også i klubhuset skiftet neon rør ud med led rør. Vi skal fremadrettet arbejde på grøn energi da strøm er den største udgift vi har i kredsen.

 Jeg kan bl.a. nævne postkassen til ris/ros har der været breve til bestyrelsen et enkelt gang. Denne ene emner er blevet behandlet på bestyrelse møder.

Den ventelinje som blev lavet i 2013 til Gruppe C kan man kun sige er brugt flittigt i 2015, det har været en succes. 
   
Der må ikke på noget tidspunkt være tvivl om at man er velkommen i kredsen og at man bliver behandlet på lige fod med alle andre medlemmer. Det sammenhold skal vi stadigvæk holde meget kraftig fokus på. Det må vi aldrig give slip på. Vi skal være kendt for at kreds 32 står for sammenhold og at der er plads til alle uanset hvad type hund man har, om det er sportshunde eller udstillingslinje i mellem disse 2 population må vi som medlemmer og figuranter og træner aldrig lave forskel.

 Vi skal huske at man har hund for at man enten vil deltage med sin hund som Familiehund eller udstillinger eller gå til konkurrencer indenfor IPO Sporten. Uanset hvad population man har vil vi ikke accepter at man ned gør den ene eller anden population dette ønsker vi ikke at være en del af her i kredsen. Det er med til at gøre den forskel at kredsen igen er den største af slagsen i Jylland og på Fyn. Det er her at I, som medlemmer, kommer i ind billedet. Det taler sit tydelige sprog, at jyden er sej. Uden Jer var vi ikke kommet hertil.     

Vi har i bestyrelsen  haft fokus på.
*  Alle er velkomne            
*  Skabe sammenhold        
*  Være åbne og ærlige overfor hinanden 
*  Kan lide at være i kredsen. 

Klubhuset 
Har i 2015 fået nyt beklædning på mod syd samt der er påbegyndt malings arbejde mod vest, ligeledes er der sat en brugt plastik vindue i mod syd. 

Pinseskuet
blev afholdt 2 Pinsedag den 25 maj. det Har igen været en succes alt har klappet igen med stor tilfredshed fra både udstiller samt dommer med masser af rosende ord med på vejen dagen igennem som en af dommerne sagde det første man møder inden man kører ned af grusvejen er dannebrog det byder allerede en velkommen ude fra hovedvejen det ser utrolig flot og indbydende ud. Der var i 2015 tilmeldt 116 hunde hvor af der blev stillet 108 hunde. Det er en frem gang i forhold til 2014 hvor der var tilmeldt 103 der fremmødte 97 hunde i alt, vi kan være godt rigtig godt tilfreds med selve arrangement. Jeg vil lige nævne at vi er boConcept meget tak nemlig for hvert år at komme med alle disse gaver til pinseskuet Tak til Ulrik Sandholm for at han vil hjælpe kredsen med disse præmier, Tak til alle jer som hjulpet ved denne arrangement

 
Avlsvejleder/AU
Hvad angår udstillinger i 2015. Så har kreds 32 igen været med på mange skuer, landsdelsskuer, også hovedavlsskuet både national og international. Der er blevet lavet rigtig mange flotte placeringer. Stort tillykke til opdrættere og kredsmedlemmer. Nærmere vil jeg ikke komme ind på dette emne. Det vil jeg lade avlsudvalget om, i deres beretning.
 
Hjemmesiden
Det blev vedtaget på bestyrelse møde angående en ny hjemmeside. Som er under opbygning her skal der lyde en stor tak til Søren Elmbo for det arbejde der er lagt i siden. Her vil der komme mange af de oplysninger som der er behov for i en kredsen.
 
BHU udvalget
 har i årets løb ydet en meget stor indsats. Jeg kender ikke antallet af aflagte prøver Jeg vil lige nævne at kredsen har medlemmer som har deltaget i IPO I og DM/VM udtagelser i IPO III. Dette kræver et kæmpe stykke arbejde for at man kan stille ved disse Arrangementer. Tak til jer alle for et stort og flot udført arbejde. Der har i 2015 været stor aktivitet med prøver.
 
Figuranter/trænere
Mange andre kredse har problemer med at have figuranter, jeg vil gerne give alle kredsens figuranter en anerkendelse. De er altid på pletten uanset vejrforhold og de knokler på og er engagerede til sidste hund har været inde - hver gang.
En ting må vi ikke glemme, at være figurant er et benhårdt arbejde.
Her er det meget vigtig at vi holder fokus på kredsens figuranter. De er med til at mange af kredsens medlemmer kommer videre til brugsprøverne. Vi er en af de kredse i Danmark som får flest nye hundefører igennem. Det beviser jo at i trykker på de rigtige knapper. I skal bare blive ved med at holde fast i det stykke arbejde i laver. Hvis nogen mener det ikke er i orden det som i ligger for dagen, så må de selv bevise det modsatte. Det er deres egen kamp at komme videre. Vi er også heldige at have nogle rigtig dygtige trænere, indlæringsfiguranter og prøvefiguranter. Til jer alle skal der lyde et kæmpe stort tak for jeres indsats i 2015.

Kantineudvalg
Kantineudvalget har, som altid, serveret god mad og drikke på træningsdage og prøvedage samt når kredsen afholder andre arrangement, Der var i en periode i 2015 mulighed for at købe mad om onsdagen det stod Helle Frost det var også en succes tak til dig for den indsats. Noget af maden der er blevet spist om onsdag har været leveret af Kim Agerbak også tak til Kim, til julefrokosten i 2015 var der indkøbt mad, Det var Morten Petersen som spillede på Keyboard det var en meget hyggelig aften. En Stor tak til jer alle for jeres indsats 2015.
 
Pladsmænd
Jan Damgård har påtaget sig at slå græsset, banerne har hele sommeren været veltrimmede og vejforholdene er vedligeholdt. Dette er sket sammen med en stor del af kredsens medlemmer som har hjulpet til med de praktiske vedligeholdelser af hus og baner til alle jer skal der lyde en kæmpe tak til jer for indsatsen i 2015. 
 
Afslutning
 Som formand her i kredsen, kan jeg kun sige, at det har været et utroligt spændende år hvor der har været en del flere udfordringer 2015 som i de forgangne år.
Jeg vil takke bestyrelsen for den store opbakning som I har vist. Kantine, figuranter, trænere samt medlemmer. 
Tak til alle for det I har gjort i det forgangne år.

Beretning godkendt

    AU, Gordon
    
 AVLSUDVALGETS Beretning 2015

 På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2015, og gøre status vedrørende, pinseskuet, avlskåring, HAS, Siegerschau og årets hund i Kreds 32. 
Pinseskuet 
Her vil jeg henvise til Frank Jørgensens formandsberetning. 
Nyt avlskåringssystem 
Som noget nyt er der lavet en aftale med SV om at de anerkender avlskåringer og livstidskåring aflagt i Danmark. Aftalen er indgået først på året, men først underskrevet midt på året. Der er nu tale om et 2 kåringssystem, dvs. nykåring og 2 år efter en avlskåring på livstid. Der kan vælges en dansk og en tysk kåring. Her vil jeg henvise til at se nærmere på Schæferhundeklubbens hjemmeside. 
Så de der har været til nykåring i 2015, skal derefter til livstidskåring i 2017. 
Jeg kan kun sige at som kåringsleder er der virkelig blevet noget at holde styr på og ikke mindst papirarbejdet er meget tungt. Der er intet der ikke bliver checket og kontrolleret! 

Avlskåringer i 2015

 Der er avlskåret 11 hunde og avlsmønstret 2 i år mod 6 avlskårede hunde og 1 avlsmønstring i 2014. Så det er en klar fremgang/fordobling, men i 2013 var der 14 avlskårede hunde. Så det svinger op og ned fra år til år. Avlskåring i Emden Tyskland den 2.5.2015 
? Helle Jørgensen fik Alderslyst Afrodite på livstid 

Avlskåring i Ringkøbing d. 9-5-2015 
? Amalie Kjeldsen fik avlskåret Amajero´s Amazing 
? Steen Madsen fik avlskåret Glarbo Magic 

Avlskåring i Hjørring d 4-7-2015 
? Jens Chr. Schmidt, holder: Amalie fik avlskåret Amajero´s Ayoe 

Avlskåring i Ringkøbing d 26-7-2015 
? Jesper Kristiansen fik avlskåret Team Marlboro Atos 
? Gordon Steffensen fik avlskåret Team Marlboro Jessie for livstid 
? Susanne Knudsen fik avlsmønstret Laguso Wikki 

Avlskåring i Ringkøbing d 24-10-2015 
 
? Niller fik avlskåret Team Marlboro Morgan 

? Glenn Jensen fik avlskåret Team Marlboro Uran (Møffe) for livstid 
? Glenn Jensen fik avlskåret Team Marlboro Kamiah for livstid 
? Jette Bramming fik avlskåret Team Marlboro Jazz for livstid 
? Palle Christensen fik avlskåret Team Marlboro Freya for livstid 
? Inger Mari Svendsen fik avlsmønstret Macciato´s Delta 

Kåringerne den 9. maj, 26. juli og 24. oktober i kredsen 
9. maj: 13 tilmeldte hunde – 6 hanner og 6 tæver til avlskåring og 1 til avlsmønstring. Jeg var desværre på arbejde og derfor var Günter Krieg kåringsleder. 11 bestod deres avlskåringer og avlsmønstring. 
26. juli: 12 tilmeldte hunde – 5 hanner og 6 tæver til avlskåring og 1 tæve til avlsmønstring.. Da jeg selv skulle til avlskåring var det super dejligt at Günter Krieg kunne træde til som kåringsleder. Der var faktisk 5 fra kredsen til avlskåring! 
24. oktober: 
19 tilmeldte hunde – 7 hanner og 11 tæver til avlskåring og 1 til avlsmønstring. Her var jeg kåringsleder. Der var faktisk 6 fra kredsen til avlskåring!! 
Fra egen krop ved jeg, om nogen, hvor spændende denne dag er. Så et kæmpe stort tillykke til alle hundejerne med deres fantastiske hunde. 
Jeg vil gerne sige mange tak til alle de kredsmedlemmer, som har brugt deres fritid på at stable disse flotte arrangementer på benene. I alt 44 hunde har været tilmeldt til avlskåringerne i kredsen i år. Det er super flot. Tak til alle for den store opbakning. 
En særlig tak vil jeg gerne give kåringsdommer Michael Lumby, kåringsleder Günter Krieg (til kåringerne i maj og juli), avlsrådets repræsentant Susanne Karlsen, figurant Torben Knudsen og sekretær Tina Nørgård for et top fortrinligt samarbejde. I var virkelig med til at gøre dagene til en positiv oplevelse for hundeejerne. 
Så tommelen op for disse super gode avlskåringer. 
Endnu en gang et hjerteligt tillykke til hundeejerne med deres hunde. 

Jeg vil henvise til de enkelte hundes kåringsbeskrivelser som kan findes på Schæferhundeklubbens hjemmeside eller i ”Schæferhunden”. 
HAS 2015: 
Der havde Kreds 38 Haderslev fået til opgave at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et super flot arrangement. 

Et arrangement med et noget større antal hunde end i 2014 – 303 i 2015 (263 i 2014, 319 i 2013, 255 i 2012, 258 i 2011 & 314 i 2010) hunde i kataloget, og 260 (235 i 2014, 271 i 2013, 215 i 2012, 210 i 2011 & 232 i 2010) fremmødte. 

Kreds 32 var repræsenteret med 32 stk. hunde (mod 27 sidste år) og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser. Det var super flot faktisk den kreds i Danmark der suverænt har stillet flest hunde. 

Jeg har i år valgt kun at gennemgå brugsklasserne, men vil i dyb respekt ønske alle der deltog på HAS et hjerteligt tillykke med deres hunde - der ligger store forberedelser forud. Der er flere unghunde og hvalpe der blev årsvindere eller topplacerede.

Brugshundeklasse - Hanner / Dommer: René Jørgensen 
F2 Team Marlboro Uran, ejer Glenn Jensen F4 Team Marlboro Atos, ejer Jesper Kristiansen 

Brugshundeklasse - Tæver / Dommer: Michael Lumby 

VA 3 Wildmarkens Best Seller, ejer Amalie Kjeldstrøm 
F 3 Team Marlboro Enya – ejere: Glenn Jensen og Jette Mai 

Tak til alle figuranter og andre der har været behjælplige op til HAS 

Opdrætsklassen: 
1. pladsen Team Marlboro - gruppe 2 
3. pladsen Team Marlboro – gruppe 1 

Stort tillykke til alle med de meget flotte resultater. 

Siegerschau 2015 i Nürnberg.

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 7 dyr og en opdrætsklasse. 

Kredsen var repræsenteret med 6 stk. hunde: 

Her gennemgår jeg også kun brugsklasserne: 

V 31 Team Marlboro Unique – brugsklasse tæver, Ejere: Per Frost og Gitte Jensen 
V 53 Team Marlboro Tasha – brugsklasse tæver, Ejer: Per Frost og Terje Vehus 

Team Marlboro´s opdrætsklasse blev nr. 9 ud af 20. 

Stort tillykke til alle med de flotte resultater.

Årets hund i kreds 32 
Kreds 32 var også i år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside. Jeg har de seneste år opfordret til at man fik indberettet og i år kan jeg se at der er mange af jer der så har fået det gjort. Dejligt. 

Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets hund her i kredsen, samt bedste brugshan og tæve ved HAS 2015, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med. Der er et lille forbehold i forhold til årsvindertitlerne på landsplan, nemlig at senest opdaterede liste på Schæferhunde klubbens hjemmeside er opdateret 28. november 2015. Så der kan forekomme ændringer. 


Bedste brugshan ved HAS 2015: F2 Team Marlboro Uran, ejer Glenn Jensen 

Bedste brugstæve ved HAS 2015: Wildmarkens Bestseller, ejer. Amalie Kjeldstrøm

Årets brugshund kreds 32 2015: Team Marlboro Uran, ejer Glenn Jensen 28 point – 5. plads i landskonkurrencen. 

Årets udstillingshund kreds 32 2015: Amajero´s Ayoe, ejer Jens Christian Schmidt 167 point, også vinder på landsplan 

Årets hele hund kreds 32 2015: Team Marlboro Uran, ejer Glenn Jensen 56 point – 3. plads i landskonkurrencen. 

Årets hele hund u/18 mdr. kreds 32 2015: Kløverhorns Ivan – Tom Pedersen 16 point 

Årets brugshund u/ 18 mdr. kreds 32 2015: Kløverhorns Ivan – Tom Pedersen 8 point 

Årets udstillingshund u/ 18 mdr. kreds 32 2015: Team Dika´s Nya – Anna K. Christensen 

Så det er bare mega flot. 

På programmet for 2016 er der pt. følgende: 

Pinseskue i kredsen den 16. maj 2015 
HAS den 29. juli - 31. juli 2016 i kreds 84 Skovbo. 
2. – 4. september 2016 SV-BSZS i Nürnberg 

Så er der kun at ønske ejer og opdrætter endnu en gang tillykke – Held og lykke fremover. 

Endnu et succesfyldt år for kreds 32. Derfor en lang beretning. 

Gordon Steffensen


  
                       
AFLAGTE PRØVER 2016 I KREDS 32 - BÅDE KREDSMEDLEMMER OG FRA ANDRE KREDSE
    ( PRØVER AFLAGT AF KREDSMEDLEMMER I ANDRE KREDSE ER IKKE MED I OVERSIGTEN )    
                       
  9 prøver i alt : 12/3, 15/4, 29/4, 21/5, 22/5, 25/6, 21/7, 1/10 og 21/10          
                       
Medlemmer fra Kreds 32   UHP BP-B FP UPR 1 IPO 1 IPO 2 IPO 3 SPH 2 I alt Beståelsesprocent
Bestået  11 3 6   9 4 5   38 79
Ej bestået    1 2 1 5   1   10 21
I alt 11 4 8 1 14 4 6 0 48  
                       
    UHP BP-B FP UPR 1 IPO 1 IPO 2 IPO 3 SPH 2 I alt Beståelsesprocent
Medlemmer fra andre kredse Bestået  4   3   1   1 4 13 65
Ej bestået  0   1   2   1 3 7 35
I alt 4 0 4 0 3 0 2 7 20  
                       
Samlet antal prøver i kreds 32 Bestået i alt 15 3 9 0 10 4 6 4 51 75
Ej bestået i alt 0 1 3 1 7 0 2 3 17 25
Prøver alt 15 4 12 1 17 4 8 7 68  
Beståelsesprocent 100 75 75 0 59 100 75 57    

Ringkøbing d. 29 jan 2015

Generalforsamling schæferklubben Kreds 32 – kl. 19.30

Referat af dagsorden: Generalforsamlingen er proklameret via kredsens hjemmeside medio dec. 2014. Generalforsamlingen er hermed proklameret for gyldig

1. Valg af dirigent Ref: Gordon Steffensen

1. Valg af 2 stemmetællere Ref: Marietta og Karin

1. Formandsberetning fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen

Ref: Godkendt – se vedhæftet bilag 1.
Avlsudvalgets årsberetning fremlægges af Gordon Steffensen – se vedhæftet bilag 2
Stillinger og resultater findes i schæferklubbens medlemsblad nr. 11­12 nov. –dec. (årskavalkade 2014) s. 24­28 Pinseskue i kreds 32 afholdes d. 25 maj 2015
BHU årsberetning fremlægges af Steen Madsen – se vedhæftet bilag 3

1. Kasserer fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse af generalforsamlingen – meddelelse om ansvarsfrihed, når regnskabet er godkendt.

Ref: Regnskabet er revideret af den valgte revisor og godkendt til fremlæggelse.
Fra general forsamlingen blev der stillet forslag om, at man synliggjord regnskab tallene fra det foregående år, til brug for et sammenligningsgrundlag – forslaget ville blive taget til efterretning
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen

1. Indkommende forslag Ref: ingen indkommende forslag

1. Div. valg – herunder valg af repræsentanter til schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab – jvf. I øvrigt schæferklubbens love § 12 kredsene

a. FormandFrankJørgensenerpåvalg
Ref: ingen modkandidater opstillet – Frank Jørgensen genvalgt

a. BestyrelsesmedlemHeidiStrømbergerpåvalg–ønskerikkegenvalg
Ref: Kredsbestyrelsen ønsker at opstille en kandidat Gert Kargo, igen øvrige opstillet, Gert Kargo valgt til bestyrelsen

a. Valgaf2suppleanter

Ref: 1. Suppleant – Søren Elmbo 2. Suppleant – Erik Olsen

a. Valgafrevisor Ref: Lau Jensen

a. Valgafrevisorsuppleant Ref: Gordon Steffensen

a. Valgaf3repræsentantertilschæferhundeklubbensrepræsentantskab

Ref: Formand Frank Jørgensen Bjarne Lauersen

Lau Jensen 1. Evt.

Formanden orienterer omkring fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen, ophængt og synliggjort på opslagstavlen i klubhuset. Orientering fra BHU møde vedr. hvordan man fremadrettet skal forholde sig ved vente linjen til gruppe C træning

Peter Svendsen starter en færdsels hunde træningshold – man rykker direkte op fra hvalpeholdt, dog ikke med det formål at gå til trafik prøve.

Ønsker man at specialtræne sin hund på en sådan måde at det kan virke stødene på andre, bedes man vente til man er forholdsvis alene på træningsbanen – eller orienter sine omgivelser.

Klubben har tre medlemmer som har jubilæum – de tildeles en jubilæumsnål Kennel Amajero vil sponsorerer en stor vandrepokal til klubben.

Forsikring på klubbens træningshunde – alle klubbens medlemmer opfordres til at afleverer en kopi af den obligatoriske hundeforsikring – udvidet ansvar hundeforsikring.
Der blev opridset en fortælling fra en episode, hvor en hund har bidt en figurant i den arm, hvor han ikke havde ærme på, manden mister sin arbejdsevne på ca. 18 %, får ingen erstatning, da hunden ejer ikke havde sørget for at have en forsikring.
Man kan ikke træne og gå til prøver i klubben, vis man ikke er forsikret.

Fremadrettet vil der ved tilmelding kræves at der medsendes en kopi af en gyldig forsikringspolice

Kontingent opkræves – udsendes i posten d. 30 jan – seneste betaling skal finde sted d. 20 feb. 2015 Der kan overføres via bank, giro eller mobilepay

Referent Kredssekretær Connie Sandholm

Bilag 1.

Formandens Beretning 2015

Indledning

I min beretning, som I skal stemme om bagefter, har jeg gjort status over bestyrelsens arbejde i 2014.
Jeg vil gerne indlede min beretning med at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde som vi har haft i det forgangne år. Alle i bestyrelsen har ydet en stor indsats. Tak til Jer alle for det
Ligeledes vil jeg også takke alle medlemmer, både nye og gamle medlemmer, som er i kredsen. Herunder kommer kantinen som også laver et kæmpe stykke arbejde. Tak også til BRK samt trænere, figuranter og sporlæggere. Uden Jeres store hjælp ville det ikke have været muligt at afholde alle de forskellige arrangementer i året 2014.

Vi afholdt, den 30. januar 2014, generalforsamling hvor, næstformand Benny Pedersen modtog genvalg for en 2 årig periode ligeledes blev kasserer Helge Simonsen blev valgt til en ny 2 årig periode. Valg af kredssekretær blev Connie Sandholm hun blev valgt for en 2 årige periode.
Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant blev Gert Kargo, 2. suppleant blev Thorkild Schøtz. På revisor pladsen blev Lau Jensen Valgt Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i 2014 og 5 medlemsmøder – Medlemsmøderne har jeg prøvet på, som udgangspunkt, at holde den 1. træningsdag i de måneder, hvor det har været muligt.

Klubben på landsplan

Bjarne Lauridsen. Peter Svendsen og jeg deltog i repræsentantskabsmødet den 23. marts 2014 i Odense, på denne repræsentantskabsmøde blev der talt om en handlings plan for hovedklubben fremad rettet, samtidig blev der også talt om en struktur plan som skulle sammen sættes af nogle klubbens medlemmer de personer er først fundet sent på efteråret 2014. De vil så komme med en forecast til en struktur plan aller­ først i 2015 , så må vi se hvornår en ny struktur træder i kraft. Ligeledes mangler hovedklubben også at lave en ny overenskomst med Dansk Kennel Klub den har man arbejdet på de sidste par år uden at der er sket noget.

Kredsen 2014

Vi har i 2014 haft en tilbage gang på 6 medlemmer. vi havde på et tidspunkt i 2014 været 111 medlemmer men den 1 Januar 2015 havde vi 105 medlemmer. Medlems tilbage gang er ikke skræmmende. Vi har de sidste 4 år lagt over 100 medlemmer kan vi bare holde det, ja så skal vi være glade for det.
Bestyrelsen har i 2014 har arbejdet på at komme i betragtning til at kunne modtage tilskud fra grøn ordning til solcelle anlæg og evt. nyt lys anlæg på den vestligst bane. der har været afholdt møde med kommunen i kredsen samt vi har deltaget i en møde i Højmark forsamlingshus desværre kom vi ikke i blandt dem som fik tilskud. Jeg kan bl.a. nævne postkassen til ris/ros har der været breve til bestyrelsen et par gange. Disse emner er blevet behandlet på bestyrelse møder. Der blev også lavet en ventelinje i 2013 til Gruppe C som bliver flittigt brugt i 2014, det kan man kunne sige det har været en succes. der må ikke på noget tidspunkt være tvivl om man er velkommen i kredsen og at man bliver behandlet på lige fod med alle andre medlemmer. Det sammenhold skal vi stadigvæk holde meget kraftig fokus på. Det må vi endelig ikke glemme. Det er med til at sende nogle signaler ud til andre kredse i Danmark. Det bliver egentligt tit nævnt ude blandt andre kredse, at kreds 32 er kendt for sammenhold og at der er plads til alle uanset hvad type hund man har, om det er sportshunde eller udstillingslinje i mellem disse 2 population må vi som medlemmer og figuranter og træner aldrig lave forskel, Vi skal huske at man har hund for at man vil deltage enten som Familiehund eller udstillinger eller gå til konkurrencer indenfor IPO Sporten. Det er med til at gøre den forskel at kredsen igen er den største af slagsen i Jylland og på Fyn. Det er her at I, som medlemmer, kommer i ind billedet. Det taler sit tydelige sprog, at jyden er sej. Uden Jer var vi ikke kommet hertil.

Vi har i bestyrelsen haft fokus på.

Alle er velkomne
Skabe sammenhold
Være åbne og ærlige overfor hinanden Kan lide at være i kredsen.

Klubhuset

Har i 2014 fået nyt beklædning mod vest samt der er påbegyndt beklædnings arbejde mod syd, Vi har også fået rejst noget af carporten på banedelen mod vest.

Pinseskuet

blev afholdt 2 Pinsedag den 9 Juni. det Har igen været en succes alt har klappet igen med stor tilfredshed fra både udstiller samt dommer med masser af rosende ord med på vejen dagen igennem som en af dommerne sagde det første man møder inden man kører ned af grusvejen er dannebrog det byder allerede en velkommen ude fra hovedvejen det ser utrolig flot og indbydende ud. Der var i 2014 tilmeldt 103 hunde hvor af der blev stillet 97 hunde. Det er en tilbage gang i forhold til 2013 hvor der var tilmeldt 114 der fremmødte 111 hunde i alt kan vi være godt rigtig godt tilfreds med selve arrangement. Jeg vil lige nævne at vi er Boconcept meget tak nemlig for hvert år at komme med alle disse gaver til pinseskuet Tak til Ulrik Sandholm for at han vil hjælpe kredsen med disse præmier, Tak til alle jer som hjulpet ved denne arrangement

Avlsvejleder/AU

Hvad angår udstillinger i 2014. Så har kreds 32 igen været med på mange skuer, landsdelsskuer, også hovedavlsskuet både national og international . Der er blevet lavet rigtig mange flotte placeringer. Stort tillykke til opdrættere og kredsmedlemmer. Nærmere vil jeg ikke komme ind på dette emne. Det vil jeg lade avlsudvalget om, i deres beretning.

Hjemmesiden

Den er jo så vidt mulig opdateret. Når der eksempelvis har været brugsprøver eller andre arrangementer i kredsen også under værd at vide på kredsens hjemmeside kan man finde emner om vaccinationer også ansvars forsikringer samt mange andre nyttige links. Her er mange af de oplysninger som der er behov for i en kreds.

Bhu udvalget

Bhu­udvalget har i årets løb ydet en meget stor indsats. Jeg kender ikke antallet af aflagte prøver, men det vil udvalget indvie os i om lidt.
Tak til jer alle for et stort og flot udført arbejde. Der har været stor aktivitet med prøver i år.

Figuranter/trænere

Når vi hører om andre kredses problemer med at have figuranter, så vil jeg gerne give alle vores figuranter en anerkendelse. De er altid på pletten uanset vejrforhold og de knokler på og er engagerede til sidste hund har været inde ­ hver gang.
En ting må vi ikke glemme, at være figurant er et benhårdt arbejde.
Her er det meget vigtig at vi holder fokus på kredsens figuranter. De er med til at mange af kredsens medlemmer kommer videre til brugsprøverne.

Vi er også heldige at have nogle rigtig dygtige trænere, indlæringsfiguranter og prøvefiguranter. Til jer alle skal der lyde et kæmpe stort tak for jeres indsats i 2014.

Kantineudvalg

Kantineudvalget har, som altid, serveret god mad og drikke på træningsdage og prøvedage samt når kredsen afholder andre arrangement, Til julefrokosten i 2014 var kantinen også klar med en menu, Der var også et 2 mands orkester som spillede. Stor tak til jer alle for jeres indsats.

Pladsmænd

Jørn Madsen sørger, som altid for, at banerne altid er veltrimmede og at vejforholdene er vedligeholdt også hvis et eller andet elektrisk er i stykker så står han der straks. Dette sammen med en stor del af kredsens medlemmer som har hjulpet til med de praktiske vedligeholdelser af hus og baner til alle jer skal der lyde et kæmpe tak til jer for indsatsen i 2014.

Afslutning

Som formand her i kredsen, kan jeg kun sige, at det har været et utroligt spændende år hvor der har været en del flere udfordringer 2014 som i de forgangne år.
Jeg vil takke bestyrelsen for den store opbakning som I har vist. Kantine, figuranter, trænere. Tak til alle for det I har gjort i det forgangne år.

AVLSUDVALGETS Beretning 2014

På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2014, at gøre status vedrørende, pinseskuet, avlskåring, HAS, Siegerschau og årets hund i Kreds 32.

Pinseskuet

Her vil jeg henvise til Frank Jørgensen beretning i sin formandsberetning.

Avlskåringer i 2014

Der er avlskåret 6 hund og avlsmønstret 1 i år mod 14 avlskårede hunde og ingen avlsmønstringer i 2013. Avlskåring i Randers d. 23­04­2014

Per Frost og Terje fik avlskåret Team Marlboro Tasha

Avlskåring i Ringkøbing d 28­6­2014

Karl Frost fik avlskåret Team Marlboro Quaiser
Charlotte Sonne­Schmidt fik avlskåret Team Marlboro Addi

Gordon Steffensen fik avlskåret Team Marlboro Zasi Erik Olsen fik avlsmønstret Alderslyst Daisy Baggins

Avlskåring i Quickborn, Tyskland d. 9­8­2014
Amalie Kjeldstrøm fik avlskåret Wildmarkens Best Seller

Avlskåring i kreds 32 Ringkøbing d. 27.9.2014
Søren Kjær Kristensen fik avlskåret Karsbæk Benita

Ad hoc kåringerne den 28. juni 2014 og 27. september i kredsen
6. juli:
5 tilmeldte hunde – 1 han og 3 tæver til avlskåring og 1 til avlsmønstring. Jeg var heldigvis / desværre på ferie og

derfor var Günter Krieg kåringsleder. Alle bestod deres avlskåringer og avlsmønstring, så det var super flot og dejligt.

27. september: 10 tilmeldte hunde – 1 han og 6 tæver til avlskåring og 3 tæver til avlsmønstring (1 meldte dog fra). Da jeg var på ferie var det super dejligt at Günter Krieg kunne træde til som kåringsleder. Alle bestod deres avlskåringer og avlsmønstringer, så det var super flot og dejligt.

Fra egen krop ved jeg, om nogen, hvor spændende denne dag er. Så et kæmpe stort tillykke til alle hundejerne med deres fantastiske hunde.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de kredsmedlemmer, som har brugt deres fritid på at stable disse flotte arrangement på benene.

En særlig tak vil jeg gerne give kåringsdommer Michael Lumby, kåringsleder Günter Krieg, avlsrådets repræsentant Kaj Mortensen, figurant Torben Knudsen og sekretær Tina Nørgård? for et top fortrinligt samarbejde. I var virkelig med til at gøre dagene til en positiv oplevelse for hundeejerne.
Så tommelen op for disse super gode avlskåringer.

Endnu en gang et hjerteligt tillykke til hundeejerne med deres hunde.

Jeg vil gerne henvise til en rigtig godt artikel som Michael Lumby har skrevet i december nummeret af Schæferhunden, sde 24 – 28. Her kan I se de enkelte hundes kåringsbeskrivelser.

HAS 2014:

Der havde Kreds 47 Suså fået til opgave at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et fint arrangement. Dog havde kredsen store udfordringer idet man i ugen op til HAS havde en ekstraordinær generalforsamling. Resultatet blev at der var en lille skare som stod for at arrangere dette store arrangement. Rigtig godt gået!

Et arrangement med et noget mindre antal hunde end i 2013 – 263 (319 i 2013, 255 i 2012, 258 i 2011 & 314 i 2010) hunde i kataloget 235 (271 i 2013, 215 i 2012, 210 i 2011 & 232 i 2010) fremmødte. Hvalpe 4 – 6 mdr. deltog i igen i 2014 41 tilmeldte samme som i2013 – 41 tilmeldte/37 fremmødte. Så renser man for denne klasse er tallene 222 tilmeldte/198 fremmødte er der altså meget trist at der er 35 færre fremmødte ­ det laveste tal nogensinde!!! Se s. 48 – 51 i december nummeret af Schæferhunden, hvor avlsrådsformanden fremfører sine synspunkter.

Kreds 32 var repræsenteret med 27 stk. hunde (mod 31 sidste år) og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser. Det var super flot.

Jeg har i år valgt kun at gennemgå brugsklasserne, men vil i dyb respekt ønske alle der deltog på HAS et hjerteligt tillykke med deres hunde ­ der ligger store forberedelser forud.

Brugshundeklasse ­ Hanner / Dommer: René Jørgensen F4 Team Marlboro Uran, ejer Glenn Jensen
F11 Jen­Ager ́s Max, Ejer Peter Svendsen

Langstockhårede:
Årsvinder Team Marlboro Quaiser, ejer Karl Frost ­ første danske langstockhårede han som stillede i brugsklassen. Danmarkshistorie!!!

Brugshundeklasse ­ Tæver / Dommer: Michael Lumby
Årsvinder VA 1 Team Paka Pandora, ejere opdrætter og Per Ø. Nielsen VA 3 Team Marlboro Tasha – ejere Per Frost og Terje Vehus
VA 5 Team Marlboro Zasi – ejer: Gordon Steffensen
F 1 Team Marlboro Unique – ejere: Per Frost og Gitte Jensen
F 3 Team Marlboro Jessie ­ ejer: Gordon Steffensen

3 avlsklasse tæver!!!

Tak til alle figuranter der har været behjælplige op til HAS

Opdrætsklassen:
Plads 1 Team Marlboro ­ gruppe 1
Stort tillykke til alle med de meget flotte resultater.

Siegerschau 2014 i Nürnberg.

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 8 dyr og en opdrætsklasse.

Kredsen var repræsenteret med 7 stk. hunde:
Her gennemgår jeg som også kun brugsklasserne:

V 7 Team Marlboro Kashmir – brugsklasse hanner, Ejere: Per Frost og Jürgen Manser V 54 Team Marlboro Unique – brugsklasse tæver, Ejere: Per Frost og Gitte Jensen
V 56Team Marlboro Zasi – brugsklasse tæver, Ejer: Gordon Steffensen
V 58Team Marlboro Jessie – brugsklasse tæver, Ejer: Gordon Steffensen

V 77 Wildmarkens Best Selller – brugsklasse tæver, Ejer: Amalie Kjeldstrøm Team Marlboro ́s opdrætsklasse blev nr. 8.
Stort tillykke til alle med de flotte resultater.

Årets hund i kreds 32

Kreds 32 var også sidste år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside. Jeg har de seneste år opfordret til at man fik indberettet og i år kan jeg se at der er mange af jer der så har fået det gjort i 2014. Dejligt.

Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets hund her i kredsen, samt bedste brugshan og tæve ved HAS 2014, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med. Det er et lille forbehold i forhold til årsvindertitlerne på landsplan, nemlig at senest opdaterede liste på Schæferhunde klubbens hjemmeside er opdateret 27. november 2014. Så der kan komme forekomme ændringer.

Bedste brugshan ved HAS 2014: Årsvinder Team Marlboro Quaiser, ejer Karl Frost eller F4 Team Marlboro Uran, ejer Glenn Jensen Bedste brugstæve ved HAS 2014: Årsvinder VA 1 Team Paka Pandora, ejere opdrætter og Per Ø. Nielsen
Årets brugshund kreds 32 2014: Jen­Agers Max – Peter Svendsen 12 point
Årets udstillingshund kreds 32 2014: Wildmarkens Best Seller – Amalie Kjeldsen 217 point, også
vinder på landsplan

Årets hele hund kreds 32 2014: Wildmarkens Best Seller – Amalie Kjeldsen 24 point
Årets hele hund u/18 mdr. kreds 32 2014: Amajero ́s Amazing – Amalie Kjeldsen 16 point,
nr. 2 på landsplan

Årets brugshund u/ 18 mdr. kreds 32 2014: Amajero ́s Amazing – Amalie Kjeldsen 8 point, nr. 2 på landsplan Årets udstillingshund u/ 18 mdr. kreds 32 2014: Amajero ́s Amazing – Amalie Kjeldsen 46 point
Så det er bare mega flot.

På programmet for 2015 er der pt. følgende:

Pinseskue i kredsen den 25. maj 2015
HAS den 31. juli ­ 2. august 2015 i kreds 38 Haderslev. 4. – 6. september 2015 SV­BSZS i Nürnberg

Så er der kun at ønske ejer og opdrætter endnu en gang tillykke – Held og lykke fremover. Endnu et succesfyldt år for kreds 32. Derfor en lang beretning.

Gordon Steffensen

Resultatopgørelse 2014 Indtægter

Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter 1. halvår 1105 Gæstetræning

 1. 1110  Kontingenter 2. halvår

 2. 1111  Tilskud fra hovedklubben

 1. 1115  Materialesalg udstyr

 2. 1116  Videresalg, prøveprogram, resultath,

 1. 1120  Kantinesalg

 2. 1121  Lejeindtægter

1124 Startgebyr ved prøver

Øvrige indtægter

1145 Kommunalt tilskud 1150 Sponsorater

 1. 1155  Gaver ind

 2. 1156  Div indtægter

1160 Renteindtægter

Øvrige indtægter i alt Indtægter i alt Omkostninger Udgifter

2100 Salær til dommere

 1. 2105  Materialekøb, udstyr

 2. 2106  Køb af udstyr til trænere figuranter

2110 Startgebyr v prøver ud 2115 Tab på debitor

Direkte omk., alle afdelinger i alt

Øvrige omkostninger

 1. 2210  Køb af pokaler

 2. 2211  Administration

2215 Gaver, blomster m.v.

Øvrige omkostninger i alt Omkostninger i alt Brutto resultat

Administrationsomk., alle afd.

 1. 3100  Annoncer

 2. 3101  Kontingenter ud

 3. 3102  Indkøb til kantine

 1. 3105  Møder , kurser , kørselsgodtgørelse

 2. 3106  Indkøb, resultat, prøveprogram etc

3110 Kontor omk.
3115 Vedligehold af klubhus

Administrationsomk., alle afd. i alt

Øvrige administrationsomk.

3150 Telefon, internet m.m. 3155 TV og parabol
3160 Fælles annoncer

 1. 3165  Bankomkostninger

 2. 3166  Renteudgifter

 3. 3167  Skatter & afgifter

 1. 3170  El

 2. 3171  Forsikringer

3175 Diverse udgifter

Øvrige administrationsomk. i alt

Resultat før investeringer og renter

4910 Overført resultat til Balance

Resultat i alt Balance Aktiver

11.425,00 1.560,00 10.350,00 10.625,00 2.020,00 700,00 63.370,52 500,00 34.700,00

7.875,00 5.400,00 0,00 6.531,00 16,15 19.822,15 155.072,67

11.528,68 2.300,00 10.964,01 9.910,00 0,00 34.702,69

11.608,66 2.903,24 3.878,88 18.390,78 53.093,47 101.979,20

0,00 600,00 31.821,69 5.525,00 1.042,63 0,00 6.291,69 45.281,01

4.648,60 0,00
0,00
30,00
0,00 7.016,59 10.404,32 106,34 7.272,50
29.478,35 27.219,84 27.219,84 0,00

Bankindestående

5100 Vestjysk Bank 7650­ 1040349 5110 Vestjysk Bank 7650 ­ 2603327 5115 Ringkøbing Landbobank 1856462

Bankindestående i alt

Kontantbeholdning

 1. 5201  Kasse 1

 2. 5202  Kasse 2

  Kontantbeholdning i alt

  Tilgodehavender

5310 Medlemmer 5315 Tilgodehavende 5320 Tilskud

Tilgodehavender i alt

Anlægs/omsætningsaktiver

5410 Ejendom Ølstrup 5420 Varelager
5430 Varelager materialer

Anlægs/omsætningsaktiviteter ialt Aktiver i alt
Passiver
Kreditorer

6110 Brugerbetaling kommunen

Skyldige poster i alt

Gæld

6210 Vestjysk Bank Lån 6220 Anden gæld
6230 Skyldige omkostninger

Gæld i alt

Egenkapital

6901 Årets resultat 6910 Formue

Egenkapital i alt Passiver i alt Saldo

47.461,07 0,00
0,00
47.461,07

800,00 0,00 800,00

435,00 0,00 0,00 435,00

166.930,00 1.500,00 4.500,00 172.930,00 221.626,07

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

27.219,84 194.406,23 221.626,07 221.626,07 0,00

Generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling i schæferklubben ­ kreds 32 Ringkøbing Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30
Afholdt i kreds 32 klubhus, Herningvej 139, 6950 Ringkøbing Fremmødte: 34 medlemmer

Referent: Kreds sekretær Connie Sandholm Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Ref: Bestyrelsen fremstillede Jan Abel som dirigent – generalforsamlingen godkendte forslaget.

2. Valg af 2 stemmetællere.
Ref: 2 navne blev foreslået, men ikke benytte

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU). Ref: Formandsberetning v/ Formand Frank Jørgensen
Generalsamlingen godkendte beretningen uden yderlige kommentarer

Se beretningen nedenfor

Beretning vedr. BRK/BHU v/ Formand Frank Jørgensen

BRK/ BHU udvalg.

Året 2013 har været et år med rigtig mange aflagt prøver i kredsen. Hvor der har været mange nye hunde fører til brugsprøver. Det er rigtig dejligt når så mange nye hundeførere får blod på tanden til at være med. kredsen har også en medlem som har været med international. Jeg vil lidt senere i min beretning fortælle om hvad der er sket på brugs prøve siden året igennem. Til alle dem som har hjulpet til ved prøverne her nævnes prøveleder, sporlægger, figuranter, sekretær samt kantinen som altid får fortrinlig af dommerne tak til jer.
Danmarks mesterskab Begynder B.
blev afholdt lørdag 15 juni i kreds 12 Århus hvor 2 af kredsens medlemmer stiller med deres hunde nr. 4 var Glenn Jensen Team Marlboro (Møffe) NR. 11 Winnie Alstrup med Team Marlboro Rasmina. Winnie og Rasmina stille ligeledes op den 22 september i DCH i lydigheds klasse C.
IPO I DM Fredericia
Fredericia 14 september stiller der 2 medlemmer nr.4 Mariette Brogård med Chades Roberta nr.8 Heidi Strømberg med Tamhøj ́s Jackie
DM/VM Udtagelser.
Har følgende hundefører deltaget Dermot Rowan, Sebas , Karl Frost og Alderslyst Rambo, Helene Bjødstrup og Sapa Sunka Bella, Peter Svendsen med Jen­agers Max.
Morten Andersen – Studal Mulan

Rottweiler DM/VM og Piet Hein

Brian Nielsen Fattig gårdens Oberst Sofus har deltaget i følgende. Piet Hein Konkurrence i Holland hvor Brian og Fattig gårdens Oberst blev nr.2 samt VM for Rottweiler hvor de blev nr.12 IPO VM i Spain.

Lydigheds konkurrence.

IPO I nr.1 blev Inger T Andersen
hunde uden B eller højre prøve nr.1. Amalie Kjeldstrøm
Hvalpe nr.1 Mogens Lindvig.

Kredsmesterskab i Beg. b
Nr.1 Glenn Jensen
Kredsmester i IPO
Peter Svendsen
Man har desværre ikke fået afholdt kredsmesterskab i 2013, pga. tiden er simpelthen løbet fra os. Så det skal blive bedre i den nye år. ligeledes har vi haft 3 personer på kursus i efteråret. Og må forvente at vi skal have flere sendt af sted i det nye år.
Jeg vil til sidst takke alle som har hjulpet ved arrangementer i kredsen. Og en stor tak til Karl Frost for din indsats igennem åren

4.

Pinseskuet

AVLSUDVALGETS Beretning 2013 v/ Gordon Steffensen

På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2013, at gøre status vedrørende, pinseskuet, avlskåring, HAS, Siegerschau og årets hund i Kreds 32.

Her vil jeg henvise til Frank Jørgensen beretning i sin formandsberetning.

Avlskåringer i 2013

1. Der er avlskåret 14 hund i år mod 5 hunde i 2012.

Avlskåring i Haderslev d. 27­04­2013
Palle Christensen og Gordon Steffensen fik avlskåret Team Marlboro Freya

Avlskåring i Emden, Tyskland d 4­5­2013

Anette Keller fik avlskåret Alderslyst Aike
Helle Jørgensen fik avlskåret Alderslyst Afroditte Frank Jørgensen fik avlskåret Alderslyst Pepsi de light Frank Jørgensen fik avlskåret Alderslyst Pino

Avlskåring i Grenå d. 9­6­2013
Per Frost (holder) fik avlskåret Team Marlboro Kobra

Avlskåring i kreds 32 Ringkøbing d. 6.7.2013

Rico Svendsen/Peter Svendsen fik avlskåret Jen­Ager's Max Brian Borg fik avlskåret Team Marlboro Chello
Annette Keller fik avlskåret Alderslyst Aike
Mariette Brogård fik avlskåret Chade ́s Roberta

Peter Svendsen fik avlskåret Haus Lucien ́s Talia Jette Bramming fik avlskåret Team Marlboro Jazz

Avlskåring i kreds 17 Silkeborg d. 21­08­2013

Glenn Jensen fik avlskåret Team Marlboro Kamiah Solveig Kristiansen fik avlskåret Team Marlboro Queen

Avlskåring i kreds 32 Ringkøbing d. 5.10.2013

Per Frost (holder) fik avlskåret Team Marlboro Quattro (fremstilling) Kim Bramming fik avlskåret Team Marlboro Qato
Glenn Jensen fik avlskåret Team Marlboro Uran (Møffe)

Avlskåring i Gütersloh, Tyskland den 19.10.2013
Gordon Steffensen fik avlskåret Team Marlboro Jessie

Ad hoc kåringerne den 6. juli 2013 og 5. oktober i kredsen

6. juli: 14 tilmeldte hunde – 6 hanner og 8 tæver til avlskåring/fremstilling – var langt over vores forventninger. En meldte fra før dagen og en han bestod ikke forsvarsarbejdet. Så alt i alt var den 6. juli 2013 en dejlig dag at være kåringsleder på. Dagen blev gennemført i en afslappet atmosfære og med en rigtig god tone. Mange udtrykte stor tilfredshed med kredsens arrangement i hyggelige rammer. Som flere pointerede: ”at se Dannebrog stå og veje allerede ved indkørslen til kredsen, det viser en, at der er lagt op til en god dag”.

5. oktober: 6 tilmeldte hunde – 4 hanner og 2 tæver til avlskåring/fremstilling. Da jeg var på ferie var det super dejligt at Günter Krieg kunne træde til som kåringsleder. Alle bestod deres avlskåringer, så det var super flot og dejligt.

Fra egen krop ved jeg, om nogen, hvor spændende denne dag er. Så et kæmpe stort tillykke til alle hundejerne med deres fantastiske hunde.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de kredsmedlemmer, som har brugt deres fritid på at stable dette flotte arrangement på benene. Køkkenet viste sig endnu engang fra sin bedste side både hvad angår kvalitet, udbud og priser.

En særlig tak vil jeg gerne give kåringsdommer Michael Lumby, avlsrådets repræsentant Susanne Karlsen og sekretær Tina Nørgård for et top fortrinligt samarbejde. I var virkelig med til at gøre dagene til en positiv oplevelse for hundeejerne. Benny Pedersen var figurant den 6. juli og 5. oktober var Torben Knudsen figuranter. De lavede et rigtig flot og ensartet arbejde figurantarbejde.

Så tommelen op for disse super gode avlskåringer.
Endnu en gang et hjerteligt tillykke til hundeejerne med deres hunde.

Jeg vil gerne henvise til en rigtig godt artikel som Michael Lumby har skrevet i december nummeret af Schæferhunden, sde 24 – 28. Her kan I se de enkelte hundes kåringsbeskrivelser.

HAS 2013:
Der havde Kreds 70 Fredericia fået til opgave at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et super fint arrangement.

Et arrangement med et noget større antal hunde – 319 (255 i 2012, 258 i 2011 & 314 i 2010) hunde i kataloget 271 (215 i 2012, 210 i 2011 & 232 i 2010) fremmødte. Hvalpe 4 – 6 mdr. deltog i 2013 – 41 tilmeldte/38 fremmødte. Så renser man for denne klasse er tallene 278 tilmeldte/233 fremmødte er der altså glædeligt 18 flere fremmødte. En beskeden stigning men dog bedre end et fald. Se s. 60 – 61 i december nummeret af Schæferhunden, hvor avlsrådsformanden fremfører sine synspunkter.

Kreds 32 var repræsenteret med 31 stk. hunde (mod 17 sidste år) og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser. Det var super flot.

Følgende hunde deltog ved HAS 2013:

Brugshundeklasse ­ Hanner / Dommer: René Jørgensen Årsvinder V1 Kratmosens Blake ved Michael Lumby
F10 Team Paka's Xorba, Ejer Peter Svendsen
F11 Team Marlboro Chello, Ejer Arne Johansen og Brian Borg

Brugshundeklasse ­ Tæver / Dommer: Michael Lumby
Årsvinder VA 1 Wildmarkens Best Seller – Amalie Kjeldsen
VA 3 Team Marlboro Jira – Ejer Arne Johansen Holder: Per Frost
VA 4 Team Marlboro Kobra – Ejer: Henrik Kristensen Holder: Per Frost F 7 Team Marlboro Jazz – Ejer: Jette Bramming
F 13Haus Luciens Talia – Ejer: Peter Svendsen

3 avlsklasse tæver!!!

Unghundeklasse ­ Hanner / Dommer: Fritz Bennedbæk
Årsvinder SG 1 (LS) Team Marlboro Quaiser – Ejer: Dorthe Frost, Holder: Karl Frost Årsvinder SG 1 Team Marlboro Quattro – Ejer: Jens Erik Bechmann, Holder: Per Frost SG 5 Team Marlboro Uran – Ejer: Glenn Jensen
SG 12 Team Marlboro Qato – Ejer: Kim Bramming
SG 15 Jen­ Ager ́s Max – Ejer: Rico Svendsen

Unghundeklasse ­ Tæver / Dommer: Frits Andreasen
SG 2 Team Marlboro Tasha – Ejer: Terje Vehus og Per Frost SG 6 Team Marlboro Queen – Ejer: Solveig Kristiansen
SG 9 Team Marlboro Unique – Ejer: Gitte Jensen og Per Frost SG 14 Alderslyst Imagine – Ejer: Simone Lumby

Yngsteklasse – Hanner / Dommer: Ulla Hansen
Årsvinder SG 1 (LS) Team Dika ́s Diesel – Ejer: Anna Klynge Christiansen SG 14 Team Marlboro Vincent – Ejer: Margith Jakobsen

Yngsteklasse – Tæver / Poul Meineche Hansen
SG 2 Team Marlboro Zasi – Ejer: Gordon Steffensen SG 19 Karsbæk Getina – Ejer: Karin Simonsen
SG 28 Vennebjergs Soi – Ejer: Gert Kargo

Hvalpeklasse ­ 9­12 mdr. ­ Hanner / Dommer: Frits Andresen
SG 2 Team Marlboro Dexter – Ejer: Jens Erik Bechmann og Per Frost SG 7 Team Marlboro Atos – Ejer: Jesper Kristiansen

Hvalpeklasse ­ 9­12 mdr. – Tæver / Dommer: Ulla Hansen SL 23 Team Marlboro Azira – Ejer: Per Frost

Hvalpeklasse ­ 6­9 mdr. ­ Hanner / Dommer: Svend Erik Lundkvist SL2 Amajeros Amaroq, Ejer: Jesper Ronde og Amalie Kjeldstrøm

SL 7 Team Marlboro Falcon, Ejer: Gordon Steffensen

Hvalpeklasse ­ 6­9 mdr. ­ Tæver / Dommer: Svend Erik Lundkvist SL 5 Amajero ́s Amazing – Ejer: Jesper Ronde og Amalie Kjeldstrøm SL 11 Team Marlboro Enya – Ejer: Glenn Jensen og Jette Maj

Hvalpeklasse – 4­6 mdr. – Hanner / Dommer: Frits Andresen SL 7 Team Marlboro Hunter – Ejer: Solvej
Hvalpeklasse – 4­6 mdr. – Tæver / Dommer: Fritz Bennedbæk SL 10 Team Marlboro Happie – Ejer: Glenn Jensen

Tak til alle figuranter der har været behjælplige op til HAS

5 Årsvindere!!!

Opdrætsklassen:
Plads 1 Team Marlboro ­ gruppe 1
Plads 4 Team Marlboro ­ gruppe 2
Afkomsgrupper:
Der blev stillet en afkomsgrupper efter Kratmosens Blake på 14 dyr, 3 hanner / 11 tæver. Der blev stillet en afkomsgruppe efter Team Marlboro Jira på 8 dyr, 5 hanner / 3 tæver.

Stort tillykke til alle med de meget flotte resultater.

Siegerschau 2013 i Kassel.

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 7 dyr og en opdrætsklasse.

Kredsen var repræsenteret med 6 stk. hunde:

V 9 Team Marlboro Kashmir – brugsklasse hanner, Ejer: Per Frost og Jürgen Manser
V 30 Team Marlboro Quattro – brugsklasse hanner, Ejer: Jens Erik Bechmann, Holder: Per Frost V 50 Team Marlboro Freya – brugsklasse tæver, Ejer: Palle Kristensen og Gordon Steffensen
V 77 Team Marlboro Kobra – brugsklasse tæver, Ejer: Henrik Kristensen Holder: Per Frost
SG 98 Team Marlboro Zasi – yngsteklasse tæver, Ejer: Gordon Steffensen
SG 109 Machiatos Dakota – yngsteklasse tæver, Ejer: Anette Keller

Team Marlboro opdrætsklasse blev nr. 13 med gruppe på 4 dyr da en meldete fra søndag morgen. I SV bladet december 2013 har dommeren skrevet at med 5 dyr ville gruppen været blandt den bedste 3. del, dvs. fra 1 – 6!!

Stort tillykke til alle med de flotte resultater.

Årets hund i kreds 32

Kreds 32 var også sidste år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside. Jeg har de seneste år opfordret til at man fik indberettet og i år kan jeg se at der er mange af jer der så har fået det gjort i 2013. Dejligt.

Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets hund her i kredsen, samt bedste brugshan og tæve ved HAS 2013, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med. Det er et lille forbehold i forhold til årsvindertitlerne på landsålan, nemlig at senest opdaterede liste på Schæferhunde klubbens hjemmeside er opdateret ultimo oktober 2013. Så der kan komme forekomme ændringer.

Bedste brugshan ved HAS 2013: Årsvinder Kratmosens Blake, ejer Michael Lumby
Bedste brugstæve ved HAS 2013: Årsvinder Wildmarkens Best Seller – Amalie Kjeldsen
Årets brugshund kreds 32 2013: Jen­Agers Max – Peter Svendsen 52 point
Årets udstillingshund kreds 32 2013: Wildmarkens Best Seller – Amalie Kjeldsen 214 point, også vinder på landsplan Årets hele hund kreds 32 2013: Team Marlboro Uran – Glenn Jensen 82 point, også vinder på landsplan
Årets hele hund u/18 mdr. kreds 32 2013: Team Marlboro Uran – Glenn Jensen 46 point, også vinder på landsplan

Årets brugshund u/ 18 mdr. kreds 32 2013: Team Marlboro Uran – Glenn Jensen 23 point, også vinder på landsplan Årets udstillingshund u/ 18 mdr. kreds 32 2013: Amajero ́s Amazing – Amalie Kjeldsen 71 point, nr. 2 på landsplan Så det er bare mega flot.

På programmet for 2014 er der pt. følgende:

Pinseskue i kredsen den 9. juni 2014
HAS den 1. ­ 3. august 2014 i kreds 47 Suså. 5. – 7. september 2013 SV­BSZS i Nürnberg

Så er der kun at ønske ejer og opdrætter endnu en gang tillykke – Held og lykke fremover. Nok det mest succesfyldte år for kreds 32 som jeg kan huske. Derfor en lang beretning.

Gordon Steffensen

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

  Ref: Generalforsamlingen godkendte kasserers beretning

 2. Indkomne forslag.

  Ref: ingen indkommende forslag

 3. < >Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  Næstformand på valg (Benny Pedersen modtager Genvalg)
  Ref: Næstformand Benny Pedersen blev genvalgt af generalforsamlingen

  Kreds kasser på valg (Helge Simonsen modtager Genvalg)
  Ref: Kasser Helge Simonsen blev genvalgt af generalforsamlingen

  kreds sekretær på Valg (Connie Sandholm modtager Genvalg)
  Ref: Kreds sekretær Connie Sandholm blev genvalgt af generalforsamlingen

 4. Valg af 2 suppleanter (nuværende Jonna Jessen) – modtager ikke genvalg, (Nuværende Thorkild Schøtz – modtager genvalg). Ref: Generalforsamlingen valgte og godkendte

 5. Suppleant – Gert Kargo

 6. Suppleant – Thorkild Schøtz

 7. Valg af revisor
  Ref: Bjarne Lauridsen ønskede ikke at genopstille, bestyrelsen fremstillede Lau Jensen som forslag til posten – Generalforsamlingen godkendte forslaget

 8. Valg af revisorsuppleant
  Ref: Gordon Steffensen proklamerede at han gerne ville stille op til genvalg som revisor suppleant. Dette blev godkendt af generalforsamlingen og dermed valgt

 9. Valg af 3 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab. Ref: 1. suppleant ­ Formand Frank Jørgensen

  2. suppleant – Kasser Helge Simonsen
  3. suppleant – Klubmedlem Bjarne Lauersen

 10. < >

  Efterfølgende tog Formand Frank Jørgensen ordet, fremførte på bestyrelsen vegne, at der undertiden har været drøftelser om rygning i klubhuset. Flere har givet udtryk for at det er til stor gene.
  Derfor har man i bestyrelse valgt, at lade klubbens medlemmer tilkende give deres holdninger, dette gøres ved en anonym afstemning.

  Afstemningen er gældende for både alt tobaks røg samt E­ cigaretter.

  Resultatet blev følgende:
  17 stemte for at der fremadrettet ikke må ryges i klubhuset 11 stemte imod forslaget

  5 valgte at stemme blank
  Fremadrettet: Ingen rygning af nogen art indendørs i klubhuset

KREDSGENERALFORSAMLING 2013

Kredsgeneralforsamling i Kreds 32 Ringkøbing torsdag den 31/1 2013 kl. 19.30 i Klubhuset

Dagsorden ifølge lovene (opdatering med specificeret dagsorden følger).
1. Valg af dirigent. Henning Madsen valgt
2. Valg af 2 stemme optæller.
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. Kredsformandens beretning godkendt. Avls og brugshunde udvalgs beretning kræver ikke godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag ­ ingen
6. Valg.
Formanden Frank Jørgensen genvalgt

Bestyrelsesmedlem Heidi Strømberg valgt Sekretær Connie Sandholm valgt
Suppleant Jonna Jessen og Thorkild Schøtz valgt Revisor Bjarne Lauridsen valgt

Revisor suppleant Gordon Steffensen valgt
Valg af tre repræsentanter til repræsentantskab Frank, Helge og Bjarne

7. Eventuelt.
25 års jubilar Ove Kristensen og Conny Dahl
10 års jubilar Mona Kristensen og Henriette M. Pedersen
Tak til Anna for at gøre opmærksom om tilskud ved møllebyggeri i Ølstrup, Dorthe og Gurli vil hjælpe med at ansøge når tid kommer .
Stort tak til kantinepigerne og dreng.
Stort tak til Steen som har hjulpet i bestyrelsen
Erna tilbød at male toiletter

Tak på kreds 32 Ringkøbing bestyrelsens vegne ved Frank Jørgensen

Formandens Beretning 2012

Indledning

I min beretning, som I skal stemme om bagefter, har jeg gjort status over bestyrelsens arbejde i 2012.
Jeg vil gerne indlede min beretning med at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde som vi har haft i det forgangne år. Alle i bestyrelsen har ydet en kæmpe indsats. Tak til Jer alle for det
Ligeledes vil jeg også takke alle medlemmer, både nye og gamle medlemmer, som er i kredsen. Herunder kommer kantinen som også laver et kæmpe stykke arbejde. Tak også til BRK samt trænere, figuranter og sporlæggere. Uden Jeres store hjælp ville det ikke have været muligt at afholde alle de forskellige arrangementer i året 2012.

Vi afholdt, den 26. januar 2012, generalforsamling hvor, næstformand Benny Pedersen modtog genvalg for en 2 årig periode ligeledes blev kasserer Helge Simonsen blev valgt til en ny 2 årig periode, bestyrelsesmedlem blev Steen Madsen, Valg af kredssekretær blev Erik Olsen.
Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant blev Jonna Jessen, 2. suppleant blev Laurids Jensen. Sent på efteråret valgte Erik Olsen at trække fra bestyrelsen. Jonna Jessen tog over i stedet for Erik Olsen som kredssekretær.

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 og 6 medlemsmøder – Medlemsmøderne prøver jeg på, som udgangspunkt, at holde den 1. træningsdag i hver måned, hvis det er muligt.

Klubben på landsplan

Bjarne Lauridsen. Gordon Steffensen og jeg deltog i repræsentantskabsmødet den 25. marts 2012 i Odense, hvor Rene Jørgensen blev valgt som den nye avlsrådsformand og landsformand er stadigvæk Poul Meinecke.
Søndag den 2. december 2012 var alle kredseformændene inviteret til en temadag med drøftelse om klubben i fremtiden. Hvad er det vi ønsker af Schæferhundeklubben osv. Der blev lavet en handlingsplan 2017 som ligger i klubhuset.

Kredsen 2012.

Som kredsformand, er jeg meget stolt over at være med i en kreds som stadigvæk kan sige at vi har haft en meget lille fremgang.
Vi havde, d. 1. januar 2012, 101 medlemmer og d. 1. januar 2013 var medlemstallet 103 Det er utroligt flot når man hører andre kredse har tilbagegang i medlemstallet.
Bestyrelsen har i 2012 lavet et spørgeskema med rigtig mange spørgsmål som har haft stor berøring omkring både kantine, trænere, bestyrelsen, og kredsen som helhed. Jeg kan kun sige at det var en succes at få lavet skemaet. Det var med til at fortælle om bestyrelsen var på rettet spor med kredsen. Vi har prøvet hen på året at få lavet nogle af de ting som medlemmerne kunne tænke sig at få ændret. Jeg kan bl.a. nævne postkassen til ris/ros. Der blev også lavet en ventelinje til Gruppe C som bliver flittigt brugt. Noget i spørgeskemaet som jeg er meget stolt af og glad ved er at se, at der ikke på noget tidspunkt har været i tvivl om man er velkommen i kredsen og at man bliver behandlet på lige fod med alle andre

medlemmer. Det sammenhold skal vi stadigvæk holde meget kraftig fokus på. Det må vi endelig ikke glemme. Det er med til at sende nogle signaler ud til andre kredse i Danmark. Det bliver egentligt tit nævnt ude blandt andre kredse, at kreds 32 er kendt for sammenhold og at der er plads til alle uanset hvad type hund man har, om det er sportshunde eller udstillingslinje. Det er med til at kredsen er den største af slagsen i Jylland og på Fyn. Det er her at I, som medlemmer, kommer i ind billedet. Det taler sit tydelige sprog, at jyden er sej. Uden Jer var vi ikke kommet hertil.

Bestyrelsen har også i 2012 taget kontakt til DGI om at blive medlem af DGI for at få flere værktøjer at arbejde med, med henblik på at gøre kredsen endnu stærkere hvad angår sammen hold og udvide trænerstaben samt uddannelser som vedrører kredsen, samt at få flere til at hjælpe til i kredsen.

Vi har i bestyrelsen forsøgt at have fokus på.

Alle er velkomne
Skabe sammenhold
Være åbne og ærlige overfor hinanden Kan lide at være i kredsen.

Nyt klubhus.

Til alle som har hjulpet skal der lyde en kæmpe tak for Jeres indsats. Uden Jeres hjælp var vi ikke nået hertil.
Vi har i 2012 nu fået huset sat i stand, med det for øje at vi skulle kunne spare på varmeregningen. Det er nu blevet en realitet.

Pinseskuet

Det var vi ikke så heldige at få tildelt i 2012. Men kredsen har fået den tildelt i 2013.

Avlsvejleder/AU

Hvad angår udstillinger i 2012. Så har kreds 32 igen været med på mange skuer, landsdelsskuer, og også hovedavlsskuet. Vi har lavet rigtig mange flotte placeringer. Stort tillykke til opdrættere og kredsmedlemmer. Nærmere vil jeg ikke komme ind på dette emne. Det vil jeg lade avlsudvalget om, i deres beretning.

Hjemmesiden

Den er jo hele tiden opdateret. Det er utrolig flot. Når der eksempelvis har været brugsprøver eller andre arrangementer i kredsen er hjemmesiden opdateret, før dagen er omme. Tak Karl, for din indsats

Bhu udvalget

Bhu­udvalget har i årets løb ydet en meget stor indsats. Jeg kender ikke antallet af aflagte prøver, men det vil udvalget indvie os i om lidt.
Tak til jer alle for et stort og flot udført arbejde. Der har været stor aktivitet med prøver i år.

Figuranter/trænere

Når vi hører om andre kredses problemer med at have figuranter, så vil jeg gerne give alle vores figuranter en anerkendelse. De er altid på pletten uanset vejrforhold og de knokler på og er engagerede til sidste hund har været inde ­ hver gang.
En ting må vi ikke glemme, at være figurant er et benhårdt arbejde.
Her er det meget vigtig at vi holder fokus på kredsens figuranter. De er med til at mange af kredsens medlemmer kommer videre til brugsprøverne.

Vi er også heldige at have nogle rigtig dygtige trænere, indlæringsfiguranter og prøvefiguranter. Til jer alle skal der lyde et kæmpe stort tak for jeres indsats i 2012.

Kantineudvalg

Kantineudvalget har, som altid, serveret god mad og drikke på træningsdage og prøvedage samt når kredsen afholder et arrangement, Til julefrokosten i 2012 prøvede kredsen at få maden leveret fra Stauning, Der var også et 2 mands orkester som spillede. Stor tak til jer alle for jeres indsats.

Pladsmænd

Karl sørger, som altid for, at banerne altid er veltrimmede og at vejforholdene er vedligeholdt. Dette sammen med en stor del af kredsens medlemmer som har hjulpet til med de praktiske vedligeholdelser af hus og baner.

Afslutning

Efter mit andet år som formand her i kredsen, kan jeg kun sige, at det har været et utroligt spændende år.
Jeg vil takke bestyrelsen for den store opbakning som I har vist. Kantine, figuranter, trænere. Tak til alle for det I har gjort i det forgangne år.

Frank Jørgensen

Året 2012 er forbi og ud fra kassererens synspunkt må det betegnes som et ok år for klubben.
Vi har tidligere i aften hørt om masser af aktiviteter i klubben, samtidigt med at vi har evnet at holde medlemstallet stabilt gennem hele året.

Det er lykkedes at klubben at generere et acceptabelt overskud, som fremgår af årsregnskabet. Det er dog ikke på grund af en kæmpe omsætning, men mere fordi vi har evnet at holde udgifterne nede.
Hvis vi kort skal prøve at kigge på hvor indtægterne kommer fra, kan vi tage udgangspunkt i den grafiske fremstilling der er vedhæftet i regnskabet.

Det fremgår tydeligt at vores kantine under ledelse af Jonna, godt hjulpet af en flok dejlige kantine damer yder et massivt bidrag til kassen. Ved lidt simpel hovedregning kommer jeg frem til de har evnet at kreere et netto overskud på omkring 56%. Det er nogle procent mindre end 2011, men det er der faktisk en ganske god forklaring på, den kommer jeg til lidt senere.

Næst største indkomst kommer ind i kontingenter. Det er selvfølgelig grundet vores mange betalingslystne aktive medlemmer .
Herefter kommer startgebyr ved prøver. En god indtægt der afspejler vores aktivitets niveau med hensyn til afholdelse af brugsprøver .

Posten tilskud er en sammentælling af tilskud henholdsvis fra kommunen og fra hovedklubben.
Dernæst materialesalg og som noget nyt en post der hedder lejeindtægt. Det dækker over udleje af klubhus til forskellige arrangementer, samt lejeindtægt fra medlemmer der har campingvogn stående på pladsen.
Sponsorater er nærmest usynlig i 2012. Det skyldes til dels at folk er meget forsigtige med at indgå sponsoraftaler, men nok mest fordi vi ikke fik tildelt pinseskuet i det forgangne år.
Jeg har ikke planer om at gå mere i detaljer med indtægterne og i tilfælde der ikke er spørgsmål til disse vil vi lige kort og ikke helt så detaljeret gennemgå udgifts siden.

Listen af udgiftskonti er noget længere en den på indtægts siden. Regnskabet fortæller faktisk klart hvad de enkelte konti indeholder. En enkelt konto, diverse udgifter, dækker over ting som nyt komfur til køkkenet til 5000, materialer til dræn af mellemste træningsbane, også omtrent 5000. Banen blev herefter tilført sand og overjord. Alt sammen leveret og håndteret af vores flinke nabo Villy P. pris 5000.
Skal vi lige kort se på en sammenligning af indtægter for 2011 holdt op mod 2012.
Vi ser her større og mindre forskelle som både peger i den ene og den anden retning.

Kantinesalget ligger små 15000 under salget i 2011. I 2011 lykkedes det faktisk kantinen at lave en fortjeneste på ca 63%, mod de før omtalte 56% i 2012. Der er slet ingen tvivl om at pinseskuet både er med til at øge omsætningen i kantinen og desuden også nettoresultatet.
Kontingenterne har været lidt i fremgang i 2012, det vidner vel bare om at flere har været aktive med deres hunde på træningsbanerne.
Vi er gået tilbage med hensyn til indtægten fra afholdelse af prøver. Igen henleder det opmærksomheden på vores manglende afholdelse af pinseskuet. Alle husker sikkert tydeligt at tilmeldingsgebyret til pinseskuet udgjorde omkring 16000 i 2011 og lægger vi det oveni det aktuelle beløb for 2012, ja så ligner de to år stort set hinanden.
Tilskuddet ser umiddelbart større ud i 2012. Her har der dog indsneget sig den lille ting at i 2011 manglede tilskuddet fra 4. kvartal at blive bogført. Det er bogført i 2012 og ydermere er det lykkedes hovedklubben at få opgjort og udsendt afregningen fra 4. kvartal 2012 således at der faktisk er medregnet tilskud for 5 kvartaler i 2012. Beløbet er 2615,­ og hvis vi tilbagefører det beløb til 2011, så er der en meget lille forskel på de to år.
Materialesalget er gået en smule frem, det er nok et resultat af vi har været flere på træningsarealerne.
Lejeindtægt er der ikke noget at sammenlige, det er dog en post vi venter os en del af fremadrettet.
Som sidste punkt fra min side i aften har vi kontoen sponsorer. Vi har vel snakket om det lille beløb vi har på denne konto, og pinseskuets direkte indflydelse på dette.

Alle her i aften har nok gennemskuet det udleverede regnskab, men jeg vil da ikke undlade gøre opmærksom på at årets resultat for 2012 endte med at blive et overskud på 17.560.68 kroner.
Spørgsmål?
Ellers vil jeg bare sige tak fordi jeg fik lov at passe og fremlægge regnskabet for året der er gået.

AVLSUDVALGETS Beretning 2012

På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2012, at gøre status vedrørende avlskåring, HAS, Siegerschau og årets hund i Kreds 32.

Avlskåringer i 2012

Der er avlskåret 5 hund i år mod 5 hunde i 2011. Avlskåring i Hedensted d. 19­08­2012

Helle Jørgensen fik avlskåret Alderslyst Afrodite

Avlskåring i Odense Rottweilerklubben d. 9­6­2012
Brian Nielsen fik Avlskåret Fattiggårdens Oberst Sofus med 5 point

Avlskåring i kreds 32 Ringkøbing d. 2­6­2012

Dermot Rowan fik Avlskåret Sebas
Anette Keller Jensen fik avlskåret Macchiato ́s Bugatti Gurli Duedahl fik avlskåret Glabo Heike

Ad hoc kåringen den 2. juni 2012 i kredsen

14 tilmeldte hunde – 4 hanner og 9 tæver til avlskåring og en enkelt tæve til avlsmønstring – var langt over vores forventninger. At så alle kom igennem dagen på fornemste vis, det gør jo kun mig som kåringsleder ekstra glad. Fra egen

krop ved jeg, om nogen, hvor spændende denne dag er. Så et kæmpe stort tillykke til alle hundejerne med deres fantastiske hunde.

Som kåringsdommer Michael Lumby udtalte, da han havde set de tilmeldte hunde, så var der repræsentanter fra den absolutte top fra begge populationer – 2 IPO3 DM deltagere – Bakki vom Patriot, nr. 4 og Studsdal Mulan D 1, nr. 11 – samt vinderen Team Marlboro Harley fra unghundehanner på Bundessiegerzuchtschau i 2011. Jo der var et meget højt niveau på dagens udførte forsvarsarbejde og på den eksteriørmæssige side. En stor fornøjelse at opleve. Ikke at forglemme de øvrige deltagere, som efter min opfattelse virkelig viser, at vi i Danmark har fat i et godt hundemateriale.

Dagen blev gennemført i en afslappet atmosfære og med en rigtig god tone. Mange udtrykte stor tilfredshed med kredsens arrangement i hyggelige rammer. Som flere pointerede: ”at se Dannebrog stå og veje allerede ved indkørslen til kredsen, det viser en, at der er lagt op til en god dag”.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de kredsmedlemmer, som har brugt deres fritid på at stable dette flotte arrangement på benene. Køkkenet viste sig endnu engang fra sin bedste side både hvad angår kvalitet, udbud og priser.

En særlig tak vil jeg gerne give kåringsdommer Michael Lumby, avlsrådets repræsentant Susanne Karlsen og sekretær Ida Larsen for et top fortrinligt samarbejde. I var virkelig med til at gøre dagen til en positiv oplevelse for hundeejerne. Og dagens figurant Brian Jacobsen var endnu engang helt fantastisk til sit job. Han forstår om nogen at gøre det optimalt for hundene, da han i løbet af et splitsekund kan aflæse hunden og arbejde med den, så den kommer til at yde sit optimale. Sådan skal det være.

Så tommelen op for denne super gode avlskåring.
Endnu en gang et hjerteligt tillykke til hundeejerne med deres hunde.

HAS 2012:
Der havde Kreds Rønnede fået til opgave at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et fint arrangement.

Et arrangement med et næsten uændret antal hunde – 255 (258 i 2011 & 314 i 2010) hunde i kataloget 214 (210 i 2011 & 232 i 2010) fremmødte. Hvalpe 4 – 6 mdr. kan deltage i 2013.

Kreds 32 var repræsenteret med 17 stk. hunde (mod 12 sidste år) og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser. Rigtig flot.

Følgende hunde deltog ved HAS 2012:

Brugshundeklasse ­ Hanner / Dommer: RenéJørgensen VA 2 Kratmosens Blake ved Michael Lumby
F5 Team Paka's Xorba, Ejer Peter Svendsen
F11 Team Marlboro Vanco, Ejer Niels Erik Rasmussen

Brugshundeklasse ­ Tæver / Dommer: Michael Lumby
VA 2 Team Paka's Pandora, Ejer Ulla Hansen og Per Ø Nielsen F 5 Alderslyst Afroditte, Ejer Helle Jørgensen
F 6 Macchiato's Bugatti, Ejer Anette Keller
F 7 Team Marlboro Venus, Ejer Brian Borg

Unghundeklasse ­ Hanner / Dommer: René Jørgensen
SG 3Team Marlboro Jako, Ejer Jørgen Sørensen og Gordon Steffesen

Unghundeklasse ­ Tæver / Dommer: Michael Lumby
SG 9 Team Marlboro Jessie, Ejer Gordon Steffensen
SG 25 Team Marlboro Kamiah, Ejer Glenn Jensen og Per Frost

Hvalpeklasse ­ 9­12 mdr. ­ Hanner / Dommer: Fritz Bennedbæk SG 11 Team Marlboro Qato, Ejer Kim Bramming
G 1 Jen­Ager's Max, Ejer Rico Svendsen

LS Hvalpeklasse ­ 9­12 mdr. ­ Hanner / Dommer: Fritz Bennedbæk SG 1 Årsvinder Team Marlboro Qaiser, Ejer Anne Dorthe Frost

Hvalpeklasse ­ 9­12 mdr. ­ Tæver / Dommer: Poul Meineche Hansen SG 2 Team Marlboro Queen, Solveig Kristiansen og Per Frost

Hvalpeklasse ­ 6­9 mdr. ­ Hanner / Dommer: Ulla Hansen SL 6 Team Marlboro Uran, Glenn Jensen og Per Frost

Hvalpeklasse ­ 6­9 mdr. ­ Tæver / Dommer: Ulla Hansen SL 2 Alderslyst Imagine, Ejer Simone Lumby
SL 25 Machiattos Delta, Ejer Rie Svendsen

Tre hanner og tre tæver blev fremhævet med bedste C, Her havde vi 50% som var med i toppen:

Hanner: Kratmosens Blake ved Michael Lumby dagens anden bedste han
Tæver: Team Paka's Pandora, Ejer Ulla Hansen og Per Ø Nielsen dagens bedste tæve og Macchiato's

Bugatti, Ejer Anette Keller dagens tredje bedste tæve.

Tak til alle figuranter der har været behjælplige op til HAS

Alle Kredsens hunde der stillede i gruppe C bestod. Stort tilykke.

Siegerschau 2012 i Ulm.

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 7 dyr og en opdrætsklasse.

Kredsen var repræsenteret med 2 stk. hunde:

Unghundeklasse tæver
Team Marlboro Jessie blev SG 79 Gordon Steffensen
Team Marlboro Kamiah blev SG 110 Glenn Jensen / Per Frost

Team Marlboro opdrætsklasse blev nr. 10.

Årets hund i kreds 32

Kreds 32 var også sidste år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside; men desværre er der ikke indberettet ret mange resultater fra Kreds 32 hundefører, hvilket er lidt en skam, da andre klubber ikke kan se det store aktivitets niveau vi har i klubben.

Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets hund her i kredsen, samt bedste brugshan og tæve ved HAS 2012, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med.

Bedste Brugshan ved HAS 2012: Kratmosens Blake, ejer Michael Lumby
Bedste brugstæve ved HAS 2012: Team Paka's Pandora, Ejer Ulla Hansen og Per Ø Nielsen
Årets brugshund kreds 32 2012: Alderslyst Afrodite – Helle Jørgensen 17 point
Årets udstillingshund kreds 32 2012: Team Marlboro Jessie – Gordon Steffensen 72 point
Årets hele hund kreds 32 2012: Alderslyst Afrodite – Helle Jørgensen 34 point
Årets brugshund u/ 18 mdr. kreds 32 2012: Cartagena Liva – Benny Pedersen 8 point
Årets udstillingshund u/18 mdr. kreds 32 2012: Team Dika ́s Wegas – Anna Klynge Christiansen 34 point

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamling torsdag den 26. januar 2012 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Jan Abel valgt

2. Valg af 2 stemmetællere.
Søren Kjær Kristensen og Thorkild Schøtz 38 stemmeberettigede

3. Godkendelse af beretning.
A. Formandens beretning. Formandens beretning godkendt
B. Avlsudvalgs formandens beretning. Ikke en officiel beretning
C. Brugshundeudvalgsformandens beretning. Ikke en officiel beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed. Kassererens regnskab godkendt.

5. Indkomne forslag. Ingen forslag

6. Valg.
A. Valg af Næstformand (Benny Pedersen modtager genvalg). Benny Pedersen valgt B. Valg af kredskasserer (Helge Simonsen modtager genvalg). Helge Simonsen valgt C. Valg af Kredssekretær Erik Olsen valgt
D. Valg af 2 suppleanter. 1 sup Jonna Jessen og 2 sup Laurits Jensen
E. Valg af revisor. Bjarne Lauritsen
F. Valg af revisorsuppleanter. Thorkild Schøtz
G. Valg af 3 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab.

Frank Jørgensen, Bjarne Lauritsen og Gordon Steffensen
7. Eventuelt.
Frank uddelte 10 år nål til Steen Aldenborg, 25 års nål til Per Frost og alle kantine pige fik lille gave for deres store arbejde, Gordon Steffesenmodtog bog med tillykke fra bestyrelsen som avlsvejleder

Formandens Beretning 2011

Indledning

I min beretning har jeg gjort status over bestyrelsens arbejde i 2011, som I skal stemme om bagefter.
Jeg vil gerne indlede min beretning med at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde som vi har haft i det forgangne år. Alle i bestyrelsen har ydet en kæmpe indsats. Tak til Jer alle for det
Ligeledes vil jeg også takke alle medlemmer, både nye og gamle medlemmer, som er i kredsen. Herunder kommer kantinen som også laver et kæmpe stykke arbejde. Også til BRK samt Trænere, figuranter, sporlæggere. Uden Jeres store hjælp ville det ikke have været muligt at afholde alle de forskellige arrangementer i året 2011.

Vi afholdte den 27. januar 2011 generalforsamling hvor undertegnede, blev valgt som formand, Helge Simonsen blev valgt som kasserer, bestyrelsesmedlem blev Steen Madsen, Marianne Thomsen blev valgt som sekretær.
Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant blev Laurits Jensen, 2. suppleant blev Erik Olsen. Tidligt på foråret blev Marianne Thomsen nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen pga. sygdom. Laurits Jensen tog over i stedet for Marianne Thomsen. Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder i 2011 og 7 medlemsmøder – Medlemsmøderne bliver, som udgangspunkt, holdt den 1. træningsdag i hver måned.

Klubben på Landsplan

Bjarne Lauridsen og jeg deltog i repræsentantskabsmødet den 27. marts 2011 i Odense, hvor Kim Kristoffersen blev valgt som avlsrådsformand og Lene Carlson blev valgt som landsformand. Hen under sommeren blev der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde d 21. august 2011. Hovedklubben fik en ny landsformand Poul M. Avlsrådsformand Kim Kristoffersen, og Lene Carlson som brugshunderådsformand.

Lørdag den 19. februar 2011 var alle kredsesformænd inviteret til en temadag med temadrøftelse om schæferhunden og klubben i fremtiden. Hvad er det vi ønsker af schæferhunden osv. Selve temadagen var lavet af Gordon Steffensen. Det var en lærig temadag.
Der har været 2 landsdelsmøder i 2011. I februar måned var Karl Frost og jeg af sted. Til det andet møde, i juli måned, var Karl Frost så alene afsted.

Kredsen 2011.

Som kredsformand, er jeg meget stolt over at være med i en kreds som har haft så stor fremgang.
Vi havde, d. 22. januar 2011, 79 medlemmer og d. 1. januar 2012 var medlemstallet 101
Dette er en stigning på 22 nye medlemmer i 2011. Det er utrolig flot når man hører andre kredse har tilbagegang i medlemstallet.
Vi har i bestyrelsen forsøgt at have fokus på.

Alle er velkomne Skabe sammenhold

Være åbne og ærlige overfor hinanden Kan lide at være i kredsen

Nyt klubhus.

Til alle som har hjulpet skal der lyde en kæmpe tak for Jeres indsats. Uden Jeres hjælp var vi ikke nået hertil. Også en kæmpe tak til husudvalget, for et rigtig sobert stykke arbejde I har lagt i det.

Pinseskuet

1.

For 14. år i træk afholdt vi Pinseskuet. Det blev et helt fantastisk flot arrangement. Både dagen før med opsætning af telte, ringe m.v. og på selve skuedagen forløb alt glat.

Men det lod sig også kun gøre fordi vi i den grad havde en så stor opbakning fra så mange medlemmer – i alt 45 gav en stor hånd med. Alle arbejdede selvstændigt i de forskellige teams efter, at have fået tildelt deres opgaver.

Det var jo også første gang pinseskuet skulle afholdes hjemme i kredsen. Det var jo i sig selv en opgave. Alt var anderledes omkring opstilling af ringe. Toiletforholdene var også i orden, i form af der blev indhentet ekstra toiletter. Køkkenet var jo lige ved hånden, så her blev det hele jo også meget nemmere med håndtering af alt hvad der skulle bruges til køkkenet.

I 2011 blev der er også lavet nye tiltag som for eksempel lotteri som blev et stort hit. Årsagen hertil var alle de flotte præmier som kredsen havde fået sponseret. Ligeledes var der også en af kredsens medlemmer som havde stillet dankortterminaler til rådighed. Disse terminaler blev også flittigt brugt. Udstillere blev også tilbudt, at der var mulighed for at de kunne stille deres campingvogn op på et henvist område, fra om fredagen før pinseskuet. Den mulighed var der også nogen som benyttede sig af.

Vi havde 119 hunde tilmeldt pinseskuet hvoraf der blev fremstillet 114 på selve dagen. Tilmeldingsantallet har en tilbagegang på 3 hunde i forhold til 2010.

Løbende hele dagen igennem kom der kommentar om, at man faktisk synes, at forholdene var bedre hjemme i kredsens i forhold til det område vi havde i Ringkøbing. Dommerne roste også meget selve arrangementet. Og den måde kredsens medlemmer tog imod udstillere på var helt i top. Som det også blev sagt, ”Der er ikke mange kredse i Danmark som kan være med på det plan.” Det bærer jo også tydeligt præg af det sammenhold som er i kredsen. Det skal vi huske at holde fast ved.

Ved hjælp af kredsens medlemmer har det været muligt at få sponsorerne til at yde et økonomisk bidrag. Samlet set gav pinseskuet et overskud på 29.000 kr. Helge vil nok uddybe tallene under sin regnskabsaflæggelse og spørgsmål herunder.

Når man ser arrangementsplanen for 2012, så har kreds 32 ikke fået pinseskuet, men dette skulle blive endeligt blive afgjort d. 27 jan Så må vi se hvad hovedklubben har fundet ud af til den tid.

Avlsvejleder/AU

Kredsen har fået en ny avlsvejleder som er Gordon Steffensen. Avlsvejlederuddannelsen består af mange grundlæggende ting, bla. anatomi og blodlinjer, således at en avlsvejleder kan vejlede i hvilke blodliner man kan bruge på sine tæver. Når man afholder avlskåringer, skal der også altid være en avlsvejleder som tager imod papirerne på de hunde som er tilmeldt. Stort tillykke fra bestyrelsen.

Hvad angår udstillinger i 2011. Så har kreds 32 igen været med på mange skuer og landsdelsskuer, og også hovedavlsskuet. Vi har lavet rigtig mange flotte placeringer. Stort tillykke til opdrættere og kredsmedlemmer. Nærmere vil jeg ikke komme ind på dette emne. Det vil jeg lade avlsudvalget om, i deres beretning.

Hjemmesiden

Den er jo hele tiden opdateret, det er utrolig flot. Når der eksempelvis har været brugsprøver eller andre arrangementer i kredsen. Inden dagen er omme er hjemmesiden opdateret. Tak til Karl for din indsats

BRK udvalget

BRK­udvalget har i årets løb ydet en meget stor indsats. Jeg kender ikke antallet af aflagte prøver, men det vil udvalget indvie os i om lidt.
Tak til jer alle for et stort og flot udført arbejde. Der har været stor aktivitet med prøver i år.

Figuranter / trænere

Når vi hører om andre kredses problemer med at have figuranter, så vil jeg gerne give alle vores figuranter en anerkendelse. De er altid på pletten uanset vejrforhold og de knokler på og er engagerede til sidste hund har været inde ­ hver gang.
Hen under sommeren havde kredsen 4 figuranter til godkendelse det var Karl Frost, Benny Pedersen, Dermot Rowan, Brian Nielsen, alle er godkendt indtil 31­12­2013. En ting må vi ikke glemme, at være figurant er et benhårdt arbejde.

Vi er også heldige at have nogle rigtig dygtige trænere, indlæringsfiguranter og prøvefiguranter.

Kantineudvalg

2.

Kantineudvalget har som altid serveret god mad og drikke på træningsdage og prøvedage. Senest ved julefrokosten / Lydighedskonkurrence samt Grisecup den 3. december 2011 hvor julefrokosten var et stort tilløbsstykke, hvor der blandet var et 2 mands orkester som spillede. Stor tak til alle.

Pladsmænd

Karl sørger, som altid for, at banerne altid er veltrimmede og at vejforholdene er vedligeholdt. Dette sammen med en stor del af kredsens medlemmer som har hjulpet til med de praktiske vedligeholdelser af hus og baner.

Afslutning

Efter mit første år som formand her i kredsen, kan jeg kun sige, at det har været et utroligt spændende år.
Jeg vil takke bestyrelsen for den store opbakning som I har vist. Kantine, figuranter, trænere. Tak til alle for det I har gjort i det forgangne år.

AVLSUDVALGETS Beretning 2011

På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2011, at gøre status vedrørende avlskåring, Pinseskue, HAS og årets hund i Kreds 32.

Pinseskuet 2011 blev igen en sportslig succes med 119 tilmeldte og 114 fremmødte. I 2010 var der 125 tilmeldte og 122 fremførte hunde. 11 var fra kredsen.
Det var 13. gang at Ringkøbing afholdte dette særdeles flotte skue.

Avlskåring i 2011:
Der er avlskåret 4 hund i år mod 5 hunde i 2010.

Avlskåring i kreds 11 Randers d. 20­11­2011
· Peter Svendsen fik avlskåret Paka's Xorba AK 1
· Brian Borg fik avlskåret Team Marlboro Venus AK 1

Avlskåring i kreds 54 Skanderborg d.24­7­2011
· Klaus Gravgaard fik Avlskåret Catagena Buffy AKII

Avlskåring i kreds 54 Brønderslev d.3­4­2011
· Dorte og Dermot Rowan fik Avlskåret Alderslyst Runa AKII

HAS 2011:
Der havde Kreds 10, Hjørring fået til opgave at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et flot og vellykket arrangement.

Et arrangement med et noget mindre antal hunde – 258 (314 i 2010) hunde i kataloget 210 (232 i 2010) fremmødte.

Kreds 32 var repræsenteret med 13 stk. hunde (mod 15 sidste år) og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser.

Følgende hunde deltog ved HAS 2011:

Brugsklassehanner:
F13 Team Marlboro Vanco ­ Niller

Brugsklassetæver:
F1 Alderslyst Pepsi de Light Frank Jørgensen F3 Team Paka's Pandora Per Ø Nielsen
F5 Smed's Fiola Jonna Jessen

Unghundeklasse hanner:
SG 12 Team Paka's Xorba Peter Svendsen

Unghundeklasse tæver:
SG 1 Team Marlboro Freya Årsvinder Palle/Gordon Steffensen SG 6 Team Marlboro Emmie Per Frost
SG 20 Alderslyst Daisy Baggins Erik Olsen

Hvalpeklasse ­ 9­12 mdr.
SL 3 Team Marlboro Jessie Gordon Steffensen

Hvalpeklasse ­ 6­9 mdr.
SL 1 Team Marlboro Kashmir Årsvunder Per Frost SL 8 Karsbæk Bandit Frank Jørgensen

Hvalpeklasse ­ 6­9 mdr.
Sl 1 Team Marlboro Kobra Årsvinder Per Frost SL 8 Alderslyst Gipsy Girl Henning Pedersen

Opdrætsklassen:
Plads 1 Team Marlboro ­ gruppe 1 Plads 3 Team Marlboro ­ gruppe 2

Det er rigtig flot.

Siegerschau 2011 i Nürnberg.

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 7 dyr og en opdrætsklasse.

Kredsen var repræsenteret med 2 stk. hunde:

Unghundeklasse tæver
Team Marlboro Freya blev SG 46 Palle/Gordon Team Marlboro Emmie blev SG 111Ejer: Per

Team Marlboro opdrætsklasse blev nr. 9 ­ det er meget flot.

På programmet for 2012 har vi pt. følgende: HAS den 3. ­ 5.august 2012 i kreds 23 Slagelse.

31. august – 2. september 2012 SV­BSZS

Kreds 32 var også sidste år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside; men desværre er stort ikke indberettet resultater fra Kreds 32 hundefører meldt ind hvilket er lidt en skam, da andre klubber ikke kan se det store aktivitets niveau vi har i klubben.

Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets hund her i kredsen, samt bedste brugshan og tæve ved HAS 2012, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med. Særlig tak til alle de som gav en hjælpende hånd til Pinseskuet.

Bedste Brugshan ved HAS 2011: Team Marlboro Vanco for V13, ejer Niller.
Bedste brugstæve ved HAS 2011 blev Alderslyst Pepsi de light for F1, Ejer Frank Jørgensen Årets brugshund Kreds 32 2011: Alderslyst Runa – Dorte Rowan 13 point
Årets udstillingshund kreds 32 2011: Alderslyst Runa – Dorte Rowan 10 point
Årets hele hund kreds 32 2011Alderslyst Runa – Dorte Rowan 20 point
Så er der kun at ønske ejer og opdrætter endnu en gang tillykke – Held og lykke fremover.

Generalforsamling 2011

Torsdag d. 27 Januar 2011 kl. 19.30
Der er varslet i rette tid og i overensstemmelse vedrørende Generalforsamlingen i kreds 32.
Fremmødt: Gordon­Steen­Benny­Laurits.
Herdis var sygemeldt. Richard udeblev.
Valg af dirigent: Jens Horsbøll.
Valg af Stemmeoptællere: Lena Christensen og
Thorkil Schøtz.
Gordon fremlagde sin formandsberetning, herunder AU og BHU.
Forespørgsel, vedrørende de få avlskåringer der var i Danmark, Per Frost forklarede at der var for få hunde, til flere avlskåringer I de forskellige kredse, og at det ikke er gratis at stable en avlskåring op.
Forespørgsel vedrørende nedlæggelse af brønden ved det gamle klubhus: Brønden er nedlagt, venter bare på godkendelse fra kommunen.
Gordon’s beretning er godkendt.
Kasser. Steen Aldenborg, fremviste et meget flot og fyldestgørende regnskab.
Valg af nyt bestyrelse:
Formand: Frank Jørgensen.
Næstformand: Benny. Var ikke på valg.
Kasserer: Helge Simonsen, valgt for et år.

Bestyrelsesmedlem: Steen Madsen. Sekretær: Marianne Thomsen, valgt for et år.

Første Suppleant Laurits Jensen.
Anden Suppleant: Erik Olsen.
Første Revisor: Bjarne Lauridsen.
Anden Revisor: Thorkild Schøtz
De blev alle enstemmigt valgt.
Jens Horsbøll takkede for god ro og orden. Og lige en tak til Jens, som igen ville stille op som ordstyrrer.
Jeg vil som suppelant i den forrige Bestyrelse sige mange tak for et godt samarbejde, især et en tak til Gordon og Steen for jeres store arbejde i har lagt i Kreds 32, I har altid været hurtige med informationer, når der har været noget, det har gjort det hele lidt lettere. Angående hjemmesiden, Har Gordon og Karl ydet et stort arbejde, for at det fungerer korrekt, der er vist ingen der er i tvivl om hvad vores klub består af, og hvad der foregår i vores klub af både det ene og det andet, et stort tak til jer.

Kantinen har fået en ny tovholder. Marianne Thomsen, samt en ny medsøster til kantinen, Tina Sørensen.
Kantinen skal også have en stor tak, der er altid et stort smil og en god service, når man kommer ind i klubhuset. Maden er helt i top. Mange tak skal jeg nok sige fra alle medlemmerne.
Figuranterne og trænerne skal også have en stor tak for deres imponerende måde at arbejde på, de er gode til at rette en, hvis de kan se at man har kørt lidt længe med et problem, eller man selv kommer med noget der ikke fungerer mellem hund og hundeføren. En irettesættelse kan man også få, hvis man ikke hører ordentlig efter,(dit døve apparat). Det er ikke hundens skyld at den ikke kan finde ud af det, det er samarbejdet mellem hund og føren der skal fungerer.
Også mange tak til vores husudvalg, og de mange medlemmer som har taget en tørn med dette arbejde, der er nogle der har brugt meget af deres fritid med klubhuset, håber ikke at det er gået ud over dem der hjemme, måske har konerne og kæresterne nyt deres fritid.
Nyt Bestyrelses møde d. 2/2 kl 19,00 2010
Hilsen til alle, Jeg håbet at I alle får et godt hunde år.
Hilsen lånesekretæren
Laurits.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite